Modlitwy

Powrót

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa.

ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z pięciu dziesiątków.
Można rozpocząć następującą modlitwą:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen

Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:
V. Przez Niepokalane Serce Marii Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,
R. Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:
V. O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia!
R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Rany itd.
Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej.

Znak Krzyża Świętego.

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

1. Tajemnica pierwsza: Proroctwo Symeona.
Owoc tajemnicy: poddanie się woli Bożej.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

2. Tajemnica druga: Ucieczka do Egiptu.
Owoc tajemnicy: słuchanie głosu Bożego.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

3. Tajemnica trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni.
Owoc tajemnicy: tęsknota za Panem Jezusem.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

4. Tajemnica czwarta: spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż.
Owoc tajemnicy: cierpliwe znoszenie krzyży.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

5. Tajemnica piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
Owoc tajemnicy: panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

6. Tajemnica szósta: Zdjęcie Pana Jezusa z Krzyża.
Owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

7. Tajemnica siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu.
Owoc tajemnicy: prośba o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Dla uczczenia Matki Bożej Bolesnej i na uzyskanie odpustu:

3 x Zdrowaś Maryjo...

O mój Jezu, udziel mi łaski, abym żył i umierał w Twej świętej miłości i nigdy Cię nie obraził.

3 x Zdrowaś Maryjo...
Matko Boża, patronko dobrej śmierci, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Modlitwa za zmarłym.

Na Różańcu.
O Matko pomocy nieustającej, racz wysłuchać głosu duszy błagającej,
O Maryjo Ratuj /jego, ją/ w potrzebie,
O Matko, z ufnością uciekamy się do Ciebie.

/10 x/ O Maryjo, wspomóż /jego, ją/.

Przy końcu Różańca odmawiamy :
Pomnij o Najdobrotliwsza...
Modlitwa Świętego Bernarda.

Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Maryjo, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa. Przystępujemy do Ciebie, biegniemy do Ciebie, stajemy przed Tobą jako grzeszni, drżąc i wzdychając. O Pani świata, racz nie gardzić naszymi prośbami! O Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać nas nędznych, którzy do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołamy. Bądź nam pomocą we wszystkich naszych potrzebach teraz i zawsze, a osobliwie w godzinie śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i dusze nasze.
Amen.
Modlitwa dziękczynna.

Panie Boże.
Dziękuje Ci za Miłosierdzie Twego Syna Jezusa Chrystusa,
Za opiekę i wstawiennictwo Matki Jego Maryi,
Za opatrzność i światłość Ducha Świętego,
Dziękuję Ci za zdrowie moje i mojej rodziny,
Za wszystko co osiągnąłem /osiągnęłam/ w życiu
dzięki Twojej Boskiej pomocy,
Za wszystko Chwała Tobie.
Amen.
Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
I błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto Ja służebnica Pana Mojego, niech mi się stanie według Słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się Ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Mario...

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Temu, który jest w osobach trojaki, w Bóstwie jednaki.
I Matce Jego bez zmazy poczętej, Panience Świętej.

A ci którzy już dni swoje skończyli, i tak straszliwy termin odprawili.
Niech mają pokój, pokój pożądany, Jezu kochany.
Niech mają pokój bez zmazy poczęta, Panienko Święta.

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, uproś nam łaskę u Swojego Syna,
I żal za grzechy bez zmazy poczęta, Panienko Święta. /2x/

Wieczne odpoczywanie racz /jemu, jej, im/ dać Panie,
A Światłość Wiekuista niechaj /jemu, jej, im/ świeci,
Na wieki wieków. Amen. /3 x/

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj /jemu, jej, im/ wieczne spoczywanie. /3 x/

Niech odpoczywa /ją/ w pokoju wiecznym.
Amen.
Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka.

Jezu, jedyna drogo do Ojca, prawdo i życie człowieka.
Ty obiecałeś prowadzić swój Kościół do końca czasów.
Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego Franciszka,
ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.
Udziel mu pełni łask Ducha Świętego, niech utwierdzi nas w wierze,
i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,
zjednocz nas z następcą Świętego Piotra i umacniaj nas w każdej
Eucharystii,
dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych, byli solidarni z biednymi i cierpiącymi,
głosząc Twoją śmierć i Zmartwychwstanie wszystkim narodom ziemi.
Amen.
Modlitwa za Kapłanów.

Panie Jezu Chryste, Twojej opiece
powierzam kapłanów naszej diecezji,
naszej Ojczyzny i świata, którzy dają
nam chleb Słowa Bożego
i chleb Eucharystii.
Daj im siły do pracy i serce ojcowskie,
abyśmy przez ich posługę
mogli dojść do zbawienie.
Amen.
Modlitwa za Kościół i Kapłanów.

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości
i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim,
aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj
w świętości. O Boże i Najwyższy Kapłanie, niech moc
miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od
zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz
obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana
– bo Ty wszystko możesz.
Amen.

Powrót