Modlitwy II

Powrót

Modlitwa do św. Rity
Orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych.

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją). I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Litania do św. Rity

       Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,       Ojcze z Nieba, Boże,       zmiłuj się za nami,       Synu, Odkupicielu świata, Boże,       Duchu Święty, Boże,       Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

       Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,       módl się za nami,       Święty Józefie,       Święty Augustynie,       Święta Moniko,       Święta Rito,       Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,       Pocieszycielko zasmuconych,       Obrono i ucieczko opuszczonych,       Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,       Przykładzie łagodności i pokory,       Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,       Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,       Ozdobo Zakonu augustiańskiego,       Różo miłości,       Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,       Oblubienico Jezusa cierpiącego,       Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,       Święta Rito, raną na czole ozdobiona,       Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,       Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,       Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,       Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,       Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

 

       Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,       uproś nam św. Rito       Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,       Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,       Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,       Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,       Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,       Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,       Abyśmy twoje cnoty naśladowali,

 

       We wszystkich prośbach       wspomagaj nas św. Rito       We wszystkich niebezpieczeństwach,       We wszystkich potrzebach i uciskach,       W każdym smutku i przeciwności,       W krzyżu i cierpieniu,       W godzinie śmierci,

 

       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

       K. Módl się za nami święta Rito.       W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

       Módlmy się       Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
Litania do św. Wawrzyńca

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,
Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża,
Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy,
Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona,
Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony,
Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona,
Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich,
Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych,
Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco,
Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych,
Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący,
Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość,
Święty Wawrzyńcze wodzu dusz Chrystusowych,
Święty Wawrzyńcze wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących,
Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego,
Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała I Krwi Chrystusowej przy ołtarzu,
Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący,
Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga,
Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy Patronie,
Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego,
Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu,
Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,
Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół.
O.: Zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Koronka do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
* Ojcze nasz...
* Zdrowaś Maryjo
* Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz)
* Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
* Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
* Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.Powrót