Wydarzenia
Wniebowzięcie NMP
15.08.2015r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny kieruje nasz wzrok ku niebu. Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, jest dogmatem naszej wiary. Uroczystość ta uświadamia nam, że także i my musimy mieć nadzieję chwalebnego dojścia do nieba.

Uroczystość ta w ludowej tradycji zwana jest Świętem Matki Bożej Zielnej, ponieważ według podań w miejscu grobu Maryi znaleziono zioła i kwiaty. W tym dniu rolnicy dziękują za plony ziemi przynosząc do poświęcenia wieńce żniwne, a także wiązanki zbóż, ziół i kwiatów. By dochować tej tradycji, także i tego roku odbyło się święcenie plonów przyniesionych do świątyni. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz odsłuchania nagrania.

Dziękczynienie za plony

15 sierpnia w naszej Ojczyźnie jest także rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku, gdzie wojska Polskie pokonały bolszewicką inwazję przy cudownej pomocy Maryi Wniebowziętej, która ukazała się na niebie podczas bitwy. Dzień ten jest więc Świętem Wojska Polskiego, dniem pamięci o bohaterach Ojczyzny i modlitwy za tych którzy polegli w obronie naszej wolności.

Odpust parafialny św. Wawrzyńca
10.08.2015r.

Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny. W kilka dni po męczeństwie papieża Sykstusa, prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła”. Według tradycji został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku.

Święty Wawrzyniec to patron Parafii Rymanów. 10 sierpnia obchodziliśmy więc uroczystość odpustową w naszej wspólnocie. Tradycyjnie sprawowana była suma odpustowa, na zakończenie której adorowaliśmy Jezusa Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie w procesji wokół kościoła. Fragment Ewangelii przypisany w liturgii na to święto (J 12, 24-26) mówi, że ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, aby przynieść plon obfity. Takim ziarnem był niewątpliwie św. Wawrzyniec, który znienawidził swoje życie na tym świece, aby zachować je na życie wieczne. Ogień miłości jakim pałał do Jezusa był tak wielki, że pozwolił mu przezwyciężyć ziemski ogień prześladowcy. Ukochał on Chrystusa w bliźnich, a także poprzez męczeńską śmierć. Nasz patron jest dla nas przykładem do naśladowania. Nie oznacza to jednak że powinniśmy faktycznie umrzeć, bo heroizm i odwaga męczeństwa jest wielką łaską, której nie wszyscy mogą dostąpić. Powinniśmy jednak tracić swoje życie czyli wyrzekać się wszystkiego tego, co nas oddala od Boga - trzeba spalić wszelki grzech i nieprawość naszego życia. Św. Wawrzyniec jest wzorem do naśladowania, nie tylko w dniu odpustu parafialnego, lecz na każdy dzień. Jego przykład pokazuje jak ukochać Jezusa całkowicie i aż do końca.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
24.05.2015r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - dzień pięćdziesiątnicy - jest drugim punktem szczytowym cyklu wielkanocnego, tzn. nie jest samoistną uroczystością, lecz dopełnieniem i zakończeniem świąt wielkanocnych. Można by powiedzieć, że na Wielkanoc wzeszło nad nami boskie Słońce - Zmartwychwstały Chrystus, a na Zielone Świątki wzniosło się Ono do zenitu, skąd nas obecnie ogrzewa, dając nam dojrzałość i życie. Zbawiciel obiecał przed swoim odejściem, że nie zostawi nas sierotami, lecz ześle nam Pocieszyciela, który nas wszystkiego nauczy i wszystko nam przypomni. Kościół, ściśle przestrzegając kolejności czasu, pięćdziesiątego dnia po Wielkanocy gromadzi nas w „wieczerniku” i oczekuje pełni Ducha Świętego w Ofierze Eucharystycznej. Przez uczestnictwo tego dnia we Mszy, a zwłaszcza w Komunii świętej, moc Ducha Świętego zstępuje także i na nas, w sposób rzeczywisty, choć niewidzialny.

Niedziela Wielkanocna
05.04.2015r.
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Dzieło odkupienia zostało dokonane, zwycięstwo odniesione. Światłość przezwyciężyła ciemności, zajaśniało przed nami boskie słońce łaski. Po smutku Wielkiego Postu, wschodzi zwycięskie słońce i radość zmartwychwstania, by odtąd świecić na wieki. Wielkanoc to uroczystość nad uroczystościami. Liturgia Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obejmuje cały tydzień (oktawę). W Niedzielę Wielkanocną szczytowym punktem radości jest rezurekcyjna procesja o świcie, oznajmiająca zmartwychwstanie Pana. Wszystko, co dzięki słowom i obrzędom rozwijało się przed nami podczas Triduum paschalnego, znajduje swoje urzeczywistnienie w Uroczystości Zmartwychwstania - Chrystus, nasz wielkanocny baranek, został za nas ofiarowany. Radujmy się ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Alleluja!

Homilia - ks. Zenon Feresz
Wigilia Paschalna
04.04.2015r.

Wigilia wielkanocna jest rozpoczęciem świętowania Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Św. Augustyn nazwał ją mater omnium vigiliarum - matką wszystkich wigilii. Są w niej obecne liczne symbole, które niosą za sobą głęboką treść. Liturgię tę rozpoczyna obrzęd poświęcenia ognia i paschału - światła, które rozprasza ciemności zapadającej nocy. W noc Zmartwychwstania Pańskiego zwyczaj ten ma przynieść całemu światu światło Boże. Kolejną częścią jest rozbudowana Liturgia Słowa, poprzedzona hymnem Exultet - na część paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Czytania wigilijne rozpoczynają się proroctwami ze Starego Testamentu, następnie śpiewa się uroczyste Chwała na wysokości Bogu i odczytuje fragmenty z Nowego Testamentu. Kolejnym etapem jest Liturgia Chrzcielna, na którą składa się litania do Wszystkich Świętych, poświęcenie wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Zwieńczeniem jest Liturgia Eucharystyczna. To misterium, obchodzone jako pamiątka i dziękczynienie za triumfalne Zmartwychwstanie Pańskie, jest dla nas niewyczerpalnym źródłem życia i zbawienia.

Wielka Sobota
04.04.2015r.

Wielka Sobota jest dniem spoczynku Pana Jezusa. Adorujemy Go w Bożym Grobie. Jedyną czynnością liturgiczną tego dnia jest modlitwa brewiarzowa, wieczorna Wigilia Paschalna należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Zgodnie z tradycją tego dnia święcimy jednak pokarmy na stół wielkanocny, które spożywamy w poranek zmartwychwstania. Nie możemy jednak zapomnieć że najważniejszy jest Chrystus, obecny w Swoim żywym Ciele, natomiast święcenie pokarmów ma wyrażać naszą radość z Jego zmartwychwstania, którą dzielimy się w gronie najbliższych.

Wielki Piątek
03.04.2015r.

Wielki Piątek Męki i Śmierci Pańskiej jest przeżywany w żałobnym nastroju. Cały dzień pogrążamy się w rozważaniu Męki Pańskiej - począwszy od modlitwy brewiarzowej, jak i wspólnej Drogi Krzyżowej, jednak właściwym obchodem liturgicznym jest popołudniowa Liturgia Męki Pańskiej. Treść tego dnia stanowią najważniejsze tajemnica naszego odkupienia: męka i śmierć krzyżowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to dzień wielkiego smutku i żałoby, jedyny w liturgii, w którym nie odprawia się ofiara Mszy świętej. Liturgia Męki Pańskiej przebiega w ogromnym skupieniu i powadze. Toczy się ona przy ogołoconych ołtarzach i szeroko otwartym opróżnionym tabernakulum. Obchód ten składa się z kilku zasadniczych części, poczynając od Liturgii Słowa, której centralnym momentem jest pełen boleści opis Męki Jezusa według relacji św. Jana, który ukazuje umęczonego Zbawiciela jako Boga i Króla na tronie Krzyża. Kolejną częścią Liturgii wielkopiątkowej jest rozbudowana i uroczysta modlitwa wiernych, czerpiąca z najstarszych zwyczajów chrześcijańskich. Środkowym i najbardziej wzruszającym punktem tych obchodów jest bardzo dawny, gdyż pochodzi z Jerozolimy z czasów, gdy oddawano tam cześć drzewu krzyża świętego i podawano je wiernym do ucałowania. Krzyż jest trzykrotnie podnoszony przez kapłana i stopniowo odsłaniany z okrywającej go od V Niedzieli Wielkiego Postu fioletowej zasłony. Od Krzyża prowadzi nas liturgia do Komunii świętej, gdy kapłan ukazuje już nie drzewo i symbol do uwielbienia, ale samego Chrystusa, w Jego eucharystycznym i uwielbionym Ciele. Przyjmując Ciało Pańskie, wydane na krwawą ofiarę zapewniamy sobie tym samym obfitsze skutki tajemnicy odkupienia. Po zakończeniu spożywania Eucharystii, następuje uroczyste procesyjne przeniesienie Pana Jezusa do kaplicy tzw. Grobu Pańskiego, gdzie wierni adorują Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej welonem. Jest to modlitwa smutku i żałości, przeżywania tajemnic odkupienia i jednocześnie wielkiej nadziei i oczekiwania na chwalebne zwycięstwo Chrystusa.

Wielki Czwartek
02.04.2015r.

Głównym wydarzeniem Wielkiego Czwartku jest ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Ośrodkiem wieczornych obrzędów liturgicznych jest Ostatnia Wieczerza. W dawnych czasach odprawiano tego dnia trzy Msze święte: z rana pierwszą, podczas której pokutnicy otrzymywali przebaczenie, drugą przy poświęceniu olejów, trzecią zaś wieczorem, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pańskiej. Obecnie w dzień Wielkiego Czwartku sprawuje się drugą i trzecią Mszę - w katedrach biskupich rano odbywa się Msza Krzyżma z poświęceniem olejów, natomiast w godzinach wieczornych odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej, istotną dla Wielkiego Czwartku. Wierni winni przyjąć wtedy Komunię Świętą, aby nawet godziny obchodu liturgicznego możliwie najdokładniej odpowiadały tej porze, w której dokonały się najważniejsze tajemnice naszego zbawienia, i aby w tym również czasie wierni łączyli się sakramentalnie ze swoim Zbawicielem. Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej ma szczególne znaczenie - jest ona pamiątkowym obchodem Ostatniej Wieczerzy. Stosując się do myśli liturgii mamy być nie tylko widzami, lecz i uczestnikami, zgromadzonymi w Wieczerniku wokół swego Mistrza, którym On umywa nogi, i których osobiście karmi swoim Ciałem i Krwią. Msza ta budzi dwojaki nastrój: radosny i smutny. Radosny - ołtarz może być odświętnie przyozdobiony, używa się białych szat liturgicznych, śpiewamy uroczyście radosne „Gloria”, które już tak dawno nie rozbrzmiewało, w tej samej chwili odzywają się wszystkie dzwony, które następnie milkną na znak żałoby. Nad tą radosną uroczystością, poświęconą pamiątce ustanowienia Najświętszego Sakramentu, zwisa całun głębokiego smutku - modlitwa i trwoga konania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, zdrada Judasza, wydanie Pana na śmierć... Zaraz po skończeniu Mszy świętej odbywa się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy, symbolizującej Ogród Oliwny. Kościół pragnie gorąco, aby po uroczystej Mszy Wieczerzy wierni adorowali Pana Jezusa, modląc się razem z nim w Ogrójcu. Na sam koniec następuje obnażenie ołtarzy - zdejmuje się wszystkie obrusy, co jest obrazem pustki i głębokiego smutku, co potęguje również otwarte i puste tabernakulum.

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień to punkt kulminacyjny i najświętsza część całego roku liturgicznego. Od początku Wielkiego Postu Kościół przygotowywał do tej chwili, zbliżając się coraz bliżej do najgłębszych tajemnic krzyża i zmartwychwstania, które dotąd niejako pod osłoną znaków i symboli, teraz ukazują się nam w pełni, co więcej możemy brać udział w najwznioślejszym misterium zbawienia. Wielki Tydzień nie jest czasem smutnym ani żałobnym, bowiem krzyż i zmartwychwstanie stanowią niepodzielną całość. Bardzo bogata i wymowna liturgia ma na celu jeszcze bardziej nam to uzmysłowić.

W obchody Wielkiego Tygodnia wprowadza nas Niedziela Palmowa, będąca przede wszystkim pamiątką uroczystego wjazdu Pana do Jerozolimy, gdzie miał ponieść mękę i śmierć. Chrystus po raz pierwszy w swoim ziemskim życiu pozwala, by oddano Mu cześć królewską. W tym dniu Kościół daje nam do ręki palmę i gałązkę oliwną – symbole wyznania, którego radosnym wyrazem jest procesja. Niedziela Palmowa jest jednak też dniem cierpienia, bo wprowadza w cierpienia Chrystusa. Na liturgię tego dnia składają się dwa akty: pierwszy to królewski hołd, złożony Chrystusowi Panu, gdy wjeżdżał do miasta świętego, drugi zaś to Eucharystia i Pasja, czyli ewangeliczny opis Meki Pańskiej. Kościół zachęca, by w skupieniu i z głębokim przejęciem wziąć żywy udział zarówno w radosnym składaniu hołdu naszemu Odkupicielowi, jak i w przeżyciach Jego bolesnej męki. Świadome uczestnictwo w liturgii Niedzieli Palmowej pomaga i prowadzi do głębokiego przeżycia czasu Świętego Triduum i Świąt Zmartwychwstania.

Wielki Post
18.02.2015r.

Czas Wielkiego Postu można określić jako okres nawrócenia. W liturgii zauważamy trzy etapy tego czasu: nawoływanie Kościoła do podjęcia praktyk postnych, czas odnowienia duszy oraz czas Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu jest niezwykłym czasem przygotowania do chrztu, ale także, dla wszystkich ochrzczonych to okazja do chrztu pokuty – odnowienia swojego życia. Już Słowo Boże Środy Popielcowej nakierowuje na podejmowanie w tym czasie modlitwy, postu i jałmużny. Modlitwa, będąca rozmową duszy z Bogiem, ma nas uczyć bliższego kontaktu z Nim. Post zaś sprawia, że nabieramy właściwego stosunku do siebie samego, natomiast jałmużna przybliża do prawdziwej miłości bliźniego. W okresie Wielkiego Postu niezwykle wymowny staje się obraz Męki Pańskiej, którą rozpamiętujemy podczas nabożeństw pasyjnych. Czas ten skłania także do pogłębionego rachunku sumienia i szczerej spowiedzi, jak również jest zachętą do powzięcia postanowień wytrwałej pracy nad tym, co oddala nas od Boga. Ten okres liturgiczny, a nade wszystko nasza gorliwsza modlitwa i praca nad sobą, prowadząca do nawrócenia się, ma przygotować do radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Kolędowanie scholi
04.01.2015r.

Kolędowanie to obrzęd ludowy praktykowany przede wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich przez Słowian i Rumunów, polegający na tym, że grupy kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co otrzymywały od gospodarzy dary w postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Terminem kolęda określano dawniej zarówno sam obrzęd (chodzenie po kolędzie), jak i podarunki składane kolędnikom, a także śpiewane przez nich specjalne pieśni. Wraz z ekspansją chrześcijaństwa oraz ustanowieniem obecnych dat świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, obrzędy kolędnicze usytuowały się przede wszystkim w czasie tzw. Godów (okres od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli) w okolicach Ostatków oraz Wielkanocy (kolędowanie wiosenne), choć w zależności od regionu praktykowane były również w innych momentach okresu zimowo-wiosennego.

Schola naszej Parafii pragnąc podtrzymywać i kontynuować te tradycje w niedzielę 4 stycznia radośnie obwieszczała narodzenie naszego Zbawiciela. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Nowy Rok A.D. 2015

Zakończyliśmy kolejny rok naszego życia. 31 grudnia zebraliśmy się w świątyni, by przed Panem podziękować za miniony rok, przeprosić za grzechy i wszelkie zło, jak również prosić o Boże łaski na zbliżający się czas. Podczas Mszy świętej i nabożeństwa podsumowaliśmy Rok Pański 2014. Ze statystyk parafialnych wynika, iż w ubiegłym roku w naszej parafii odbyły się 63 chrzty, 32 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii, 54 gimnazjalistów do Bierzmowania, 36 par narzeczonych stanęło przed ołtarzem by przyjąć Sakrament Małżeństwa, pożegnaliśmy także 61 zmarłych. Podczas kazania ks. Proboszcz podsumował miniony rok i wydarzenia naszej wspólnoty, m.in. prace konserwatorskie wnętrza kościoła. Podziękował także wszystkim za modlitwę, ofiary i wszelką okazaną pomoc.

1 stycznia natomiast Kościół w liturgii obchodzi Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przypada wówczas ósmy dzień od Narodzenia Chrystusa. Według prawa żydowskiego, każdy nowonarodzony chłopiec miał być tego dnia obrzezany. Dlatego też, Kościół akurat tego dnia obchodzi tą uroczystość. Święto Bożej Rodzicielki rozpowszechniło się po soborze w Efezie (431 r.). Zakończył on okres sporów teologicznych, uznając Maryję za prawdziwą Matkę Boga. Zrodziła Ona Syna Bożego, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Maryja zrodziła Jezusa Chrystusa oczywiście w jego ludzkiej naturze. Jednak przysługuje jej tytuł Bożej Rodzicielki. Matka Boża staje przed nami jako wzór pełnego zawierzenia Bożej woli i poddania się Jego miłości. Przyjęła Ona misję bycia Matką Syna Bożego, przez co także i naszą Matką...

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
25.12.2014r.

Co roku w grudniu świętujemy wielkie wydarzenie naszej wiary - Boże Narodzenie. Uroczystość Narodzenia Pańskiego przypomina nam o tym, że w historii ludzkości był taki czas, gdy Bóg był człowiekiem, Słowo odwieczne Ojca stało się ciałem. Są to święta niezwykle rodzinne, gdy w gronie naszych najbliższych witamy Zbawiciela, który przyjął ludzką naturę. To czas, gdy dziękujemy Jezusowi za Jego obecność w naszej codzienności. Boże Narodzenie to wielka radość płynąca z miłości którą przynosi Boża Dziecina.

Idąc za naszą bogatą tradycją, po rodzinnej wieczerzy wigilijnej, w świątyni witaliśmy nowonarodzonego Pana, który niesie nam pokój i radość. Z radosnym śpiewem kolęd uczestniczyliśmy w pasterce. Zachęcamy do odsłuchania nagrania homilii oraz do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Homilia - ks. Tomasz Węgrzyński
Pogrzeb Pana Organisty Antoniego Zająca
19.12.2014r.

W dniu 16 grudnia 2014 roku niespodziewanie zmarł długoletni organista naszej parafii Pan Antoni Zając. Odszedł do Pana w wieku 71 lat. Pełnił on w naszej wspólnocie posługę organisty przez pół wieku. Msza pogrzebowa odbyła się 19 grudnia. Większości parafian gra i śpiew Pana Antoniego pozostaną długo w pamięci.
Niech Chóry Anielskie Go podejmą i z Chrystusem Zmartwychwstałym niech ma radość wieczną...

Czas Adwentu

Adwent to szczególny czas oczekiwania na Boże Narodzenie, w którym człowiek uświadamia sobie wielką miłość Boga. Ten okres liturgiczny obejmuje cztery niedziele przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego. Adwent ma podwójne znaczenie. Ma przygotować wiernych na uroczystości Bożego Narodzenia oraz skłonić ich do refleksji o ponownym przyjściu Syna Bożego na ziemię. Dlatego Adwent nie ma wymiaru pokutnego, ale jest czasem radosnego oczekiwania na rzeczywiste przyjście Chrystusa, które uobecnia się w liturgii. Opuszczając w tym okresie śpiew Chwała na wysokości Bogu oczekujemy na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego podczas nocy narodzenia Jezusa.

Adwent kreuje dwie postacie: pierwsza to Izajasz. Urodził się około roku 770 przed Chrystusem. Należał do elity narodu żydowskiego, działał przez 40 lat w Jerozolimie, zwany „księciem proroków”, według apokryfów miał zginąć śmiercią męczeńską za panowania Manassesa. Właśnie Izajaszowi przypisuje się jedno z najstarszych proroctw mówiących o narodzinach Jezusa „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). Te słowa są często czytane podczas Liturgii w czasie Adwentu. I druga postać adwentowa to Jan Chrzciciel. Był On ostatnim Prorokiem Starego Testamentu, żył na przełomie wieków. Głosił także nadejście Chrystusa: „Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki” (Mt 3,3). Czas Adwentu niech będzie dla nas czasem większej modlitwy, zadumy, czasem w którym uczynimy jakieś postanowienie adwentowe, czasem który przybliży każdego z nas do Chrystusa.

Chrystus Król
23.11.2014r.

Uroczystość Chrystusa Króla jest ostatnią niedzielą kończącą rok liturgiczny. W 1925 roku papież Pius XI w encyklice Quias Primas polecił, aby we wszystkich kościołach, po Eucharystii, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówić litanię do Najświętszego Serca oraz powierzyć Jezusowi cały rodzaj ludzki. Sens tej Uroczystości ma podkreślić Boskie pochodzenie Chrystusa oraz to, że jest on Królem całego stworzenia. Jego Królestwo już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Chociaż Chrystus nie posiadał własnego tronu, świty dworskiej, berła to jednak tytuł Króla należy mu się najzupełniej, ponieważ Chrystus w ludzkiej naturze pochodził w prostej lini od Króla Dawida (Mt 1, 5-16) i Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Uroczystość ta ma wzbudzić w nas refleksję jak powinno wyglądać nasze poddanie się Chrystusowi Królowi...

Święto Niepodległości
11.11.2014r.

W kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, której byliśmy pozbawieni przez długie lata wojen, zaborów i niewoli, w kościele parafialnym w Rymanowie sprawowana została Msza Święta, podczas której dziękowaliśmy Bogu za ten wielki dar, którym jest wolność. Modliliśmy się za dusze tych, którzy polegli na wielu miejscach, walcząc o wolność.

Homilia - ks. Zenon Feresz

Obchodząc Święto Niepodległości uświadamiamy sobie po raz kolejny, że wolność nie została nam dana raz na zawsze i codziennie trzeba o nią zabiegać i walczyć. Dziękujmy Maryi, Królowej naszego Narodu, za opiekę nad Polską i prośmy, by takie wartości jak Bóg, Honor i Ojczyzna były ważne i wyryte w sercu każdego z nas. Pamiętajmy, że, jak mówił nasz święty papież Jan Paweł II, wolność została nam dana, ale i zadana. W naszych rękach leży dobre wypełnienie tego zadania, którym jest niepodległość Ojczyzny - wspólnego dobra nas wszystkich.

Wszystkich Świętych
01.11.2014r.

Listopad to czas, gdy szczególnie wspominamy naszych bliskich zmarłych, nawiedzamy ich groby, rozmyślając o własnej ulotności i marności ludzkiego życia. Miesiąc ten rozpoczyna się dwoma dniami - pierwszy wspomina świętych, drugi zmarłych. W kalendarzu Kościoła katolickiego 1 listopada znajduje się Uroczystość Wszystkich Świętych, upamiętniająca wszystkich zbawionych (nie tylko tych kanonizowanych i beatyfikowanych przez Kościół). Jej podstawą teologiczną jest dogmat świętych obcowania, głoszący nadprzyrodzoną wspólnotę łączącą wyznawców Jezusa Chrystusa na ziemi i w czyśćcu ze zbawionymi w niebie i aniołami. Kościół, oddając cześć świętym, głosi misterium Chrystusa w Jego sługach. Święci są dla nas wzorem do naśladowania. W dzień Wszystkich Świętych czcimy ich w szczególny sposób, prosząc by wstawili się za nas u Boga.

Homilia - ks. Zenon Feresz

2 listopada Kościół poświęcił go głównie tym zmarłym, którzy pozostali w czyśćcu. Przez pierwsze dni tego miesiąca za sprawą naszych uczynków, przepełnionych miłosierdziem i troską o naszych bliskich, możemy zyskać dla nich odpust zupełny za popełnione grzechy.

Matki Bożej Rożańcowej
05.10.2014r.

Różańcowa Pani Nieba, ziemi.
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.

Do Ciebie się cały świat ucieka.
Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico Maryjo!

Październik jest miesiącem szczególnie przeznaczonym Matce Bożej, poprzez odmawianie modlitwy różańcowej. Każdego dnia gromadząc się w naszych świątyniach, wspólnotach, rodzinach, czy indywidualnie polecamy Maryi sprawy nasze, naszej Ojczyzny, Kościoła i całego świata. Legenda głosi, iż pewien czciciel Maryi miał zwyczaj splatać Błogosławionej Dziewicy wieniec z róż, by przyozdobić nim statuę Madonny. Pewnego dnia został jednak pouczony w widzeniu, że Maryja jeszcze bardziej radowałaby się innym wieńcem róż (różańcem), mianowicie powtarzaną 50 razy modlitwą Ave Maria. Te modlitwy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z których splatałaby sobie najpiękniejszy wieniec. Konkretna forma tej modlitwy, z medytowaniem poszczególnych tajemnic, rozwinęła się w początku XV wieku. Natomiast w 1573 roku Grzegorz XIII ustanowił na pierwszą niedzielę października uroczystość różańcową.

Zgodnie więc z tradycją, również w tym roku modliliśmy się przez wstawiennictwo Matki Bożej podczas procesji różańcowej wokół świątyni. Celebracji przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. Mieczysław Szostak (zachęcamy do odsłuchania nagrania, a także do obejrzenia galerii zdjęć).

Homilia - ks. Mieczysław Szostak

Jan Paweł II tak nauczał: „Rozważając tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma. Przeżywamy je tak jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw”. Módlmy się na różańcu nie tylko w październiku, lecz niech stanie się to nasza codzienna, wytrwała modlitwa, przez którą w sposób szczególny wpatrujemy się w Maryję, aby jeszcze bardziej ukochać Jezusa.

Matki Bożej Bolesnej
15.09.2014r.

15 września Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Jako, że Maryja w bolesnym wizerunku jest szczególną patronką i opiekunką naszej parafii, a Jej obraz umieszczony jest w centralnym miejscu głównego ołtarza naszej świątyni, a Ona sama otaczana jest czcią wiernych, święto to w naszej wspólnocie jest wyjątkowo akcentowane. Uroczystej sumie z procesją przewodniczył i homilie wygłosił ks. Stanisław Gniewek

Homilia - ks.Stanisław Gniewek

Cześć Maryi cierpiącej wyprowadzana jest z opisów ewangelicznych. Już Symeon zapowiedział Maryi: „Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). Szczyt tego cierpienia Maryi miał miejsce, gdy współcierpiała wraz z Synem, uczestnicząc pod Krzyżem w Jego odkupieńczej Męce. Zanim końcem lat 60-tych poprzedniego wieku zreformowano kalendarz liturgiczny, ku czci Matki Bolesnej obchodzone były dwa święta: w piątek przed Niedzielą Palmową obchodzono święto Matki Bożej Bolesnej, z kolei 15 września - Siedmiu Boleści Maryi. Obydwa wspomnienia liturgiczne zostały wprowadzone do kalendarza liturgicznego w XV i XVI w. Miały one różną wymowę. Pierwsze akcentowało bardziej współcierpienie Maryi z Chrystusem i współodkupieńczy wymiar cierpień Maryi. Z kolei drugie, odnosiło się bardziej do ludzkich cierpień Maryi opisanych w Ewangelii; akcentowało przy tym to, że Matka Zbawiciela przeżywała cierpienia podobnie jak przeżywa je każdy człowiek. Reforma liturgiczna po soborze watykańskim II połączyła te dwa dni liturgiczne w jeden. Nazwa święta została wzięta z tego pierwszego, data z drugiego, a wymowa obydwu została połączona.

Podwyższenie Krzyża Świętego
14.09.2014r.

Dwa wrześniowe dni: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) oraz wspomnienie Matki Bożej Bolesnej (15 września) w trakcie okresu zwykłego przypominają nam o tajemnicach wiary, na których skupiamy się głównie w okresie Wielkiego Postu. Poszukiwania krzyża Chrystusa w IV wieku zarządziła św. Helena. Legenda głosi, że znaleziono trzy krzyże - identyfikacja odbyła się poprzez zetknięcie kolejno z każdym krzyżem zwłok zmarłego. Gdy dotknięto go krzyżem, na którym umarł Chrystus, zmarły odzyskał życie. Od tego czasu rozpoczęło się obchodzenie święta Podwyższenia Krzyża świętego. W te dwa wrześniowe dni klimat w liturgii zmienia się. Podobnie jak w Wielkim Poście śpiewamy pieśni ku czci Krzyża świętego, pasyjne pieśni o krzyżu i bolejącej Matce stojącej pod krzyżem swojego Syna. Krzyż jest najważniejszą relikwią chrześcijaństwa. Podwyższenie Krzyża świętego przypomina nam, że to na krzyżu dokonało się nasze zbawienie a krzyż jest znakiem Chrystusowego zwycięstwa nad naszym grzechem. To krzyż stoi w centrum naszej wiary i należna jest mu szczególna cześć.

70-lecie Nadleśnictwa Rymanów
05.09.2014r.

W piątek, 5 września, w kościele św. Wawrzyńca w Rymanowie odbyła się Msza święta dziękczynna z okazji 70−lecia Nadleśnictwa Rymanów oraz 90−lecia Lasów Państwowych. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Szostak. Słowa homilii do zgromadzonych w świątyni skierował ks. dr Jan Cebulak, proboszcz parafii Brzostek, Duszpasterz Leśników. W kazaniu nawiązał do postaci i słów św. papieża Jana Pawła II. Współkoncelebransem był także ks. Stanisław Gniewek, proboszcz parafii Głębokie. Na naszej stronie zdjęcia z tej Mszy, a także nagranie kazania.

Homilia - ks. dr Jan Cebulak
Dożynki gminne
24.08.2014r.

Końcem lata nadchodzi czas zbiorów i dziękczynienia Panu Bogu za Jego dary, dzięki którym żyjemy. Rolnicy z Gminy Rymanów, w niedzielę 24 sierpnia, zgromadzili się w kościele św. Wawrzyńca w Rymanowie, przynosząc wieńce żniwne, bochenki chleba, kwiaty i zioła. Ubrani w tradycyjne, ludowe stroje, dziękowali Bogu, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej za te wszystkie dary, a także prosili o błogosławieństwo Boże na dalsze życie. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz Mieczysław Szostak. Wieńce żniwne zostały poświęcone, a następnie w korowodzie przeniesione do kina "Sokół", gdzie odbyła się dalsza część dożynkowej uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii oraz do odsłuchania nagrania kazania.

Homilia - ks. Mieczysław Szostak
Wniebowzięcie NMP
15.08.2014r.

W połowie sierpnia obchodzimy największe święto maryjne - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną również w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Zielnej. Wspominamy wydarzenie cudownego wzięcia Maryi z ciałem i duszą do nieba. Dzień ten przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie. Wniebowzięcie Maryi jest dogmatem naszej wiary. Ukazuje ostateczne konsekwencje fiat Maryi - jej pełnego oddania się Bogu, pokornego zawierzenia całego swojego życia. Przypomina także o wartości ludzkiego ciała, które jest przeznaczone do zbawienia. Wniebowzięcie Maryi jest zapowiedzią naszego przyszłego zmartwychwstania i uwielbienia z duszą i ciałem. Można powiedzieć, że Maryja przedstawia doskonałość, która musi się rozwinąć we wszystkich wierzących. W Polsce Matkę Boską Wniebowziętą czci się jako patronkę ziemi i wszelkiej roślinności. W tym dniu poświęca się w kościołach zioła, kłosy zbóż, kwiaty i owoce, natomiast rolnicy składają Bogu podziękowania za zboże oraz inne plony ziemi.

Homilia - ks. Mieczysław Szostak
Odpust parafialny św. Wawrzyńca
10.08.2014r.

10 sierpnia przypada wspomnienie liturgiczne św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. W naszej wspólnocie parafialnej jest to dzień odpustu parafialnego, gdyż święty męczennik to patron parafii. Według tradycji św. Wawrzyniec pochodził z Hiszpanii. Jako młodzieniec przybył do Rzymu, gdzie nienagannym życiem zjednał sobie szacunek i powszechne uznanie. W 257r. papież Sykstus II wyświęcił go na diakona i powierzył mu administrację dóbr kościelnych oraz pieczę nad ubogimi. W tym samym roku cesarz Walerian rozpoczął prześladowania chrześcijan, wydając dekret nakazujący zabić wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Rok później aresztowano św. Sykstusa. Przed męczeńską śmiercią św. Sykstus polecił Wawrzyńcowi rozdzielić zgromadzone pieniądze wśród biednych, co diakon posłusznie uczynił. Namiestnik rzymski, wiedząc, że św. Wawrzyniec zarządza majątkiem kościelnym, nakazał mu wydać wszystkie „skarby Kościoła”. Święty obiecał pokazać mu je. Nazajutrz zamiast srebra i złota, przyprowadził biednych, mówiąc: Oto nasze skarby, nasze perły i drogie kamienie. Rozgniewany prefekt rozkazał poddać go wyjątkowym torturom. Wawrzyńca rozciągnięto na żelaznych rusztach i wolno przypiekano w ogniu. Wawrzyniec poprzez świadectwo swojego życia zyskał sobie wielu wyznawców. Był czczony jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy i pszczelarzy. Uważano też, że chroni od pożarów, pomaga w chorobach reumatycznych i w poparzeniach.

W dzień odpustu parafialnego tradycyjnie zgromadziła nas wspólna, uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Babiarz. Zachęcamy do odsłuchania nagrania kazania, a także do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Homilia - ks. Piotr Babiarz
Zakończenie oktawy Bożego Ciała
26.06.2014r.

W czwartek, 26 czerwca, zakończyliśmy tradycyjną oktawę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przez osiem dni adorowaliśmy Pana uczestnicząc w procesjach eucharystycznych. Podczas zakończenia oktawy Bożego Ciała poświęcone zostały wianki i pobłogosławione dzieci. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie.

Boże Ciało
19.06.2014r.

Eucharystia to największy dar i skarb, jaki zostawił nam Chrystus. Dlatego szczególny kult Najświętszej Eucharystii sprawujemy nie tylko w Wielki Czwartek, ale także w drugim dniu w roku - w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywaną popularnie Bożym Ciałem. Procesja Eucharystyczna - jak stwierdza Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - symbolizuje zdążanie Ludu Bożego pod przewodnictwem Chrystusa-Odkupiciela świata w pielgrzymce życia tutaj na ziemi do wiecznej ojczyzny w niebie. A Kodeks Prawa Kanonicznego uzupełnia: „Bezpośrednio po Mszy świętej, podczas której konsekruje się Hostię do procesji, w formie uroczystej wynosi się ją poza kościół w tym celu, by wierni dali publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu”. W czasie procesji eucharystycznej zatrzymujemy się przy czterech ołtarzach. Przy każdym z nich uroczyście odśpiewywana jest Ewangelia odnosząca się do tajemnicy Eucharystii. Uroczystość Bożego Ciała wiążąca się z publicznym i wspólnotowym kultem Eucharystii jest też doskonałą okazją do refleksji nad osobistym szacunkiem wobec Chrystusa Eucharystycznego.

Homilia - ks. Tomasz Węgrzyński
Trójca Przenajświętsza
15.06.2014r.

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli w 56 dzień po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niedziela ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania, natomiast tym co je różni jest pochodzenie, gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości od Ojca i Syna. Na kartach Ewangelii Pan Jezus wiele razy mówi o swoim Ojcu oraz o Duchu Świętym jako o odrębnych Osobach Boskich. W trakcie chrztu Jezusa ma miejsce objawienie całej Trójcy Świętej: Syn Boży stoi w Jordanie, Bóg Ojciec mówi o umiłowanym Synu, natomiast Duch Święty pojawia się w postaci gołębicy (Łk 3,22-23). Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus sam mówi do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

Zesłanie Bożego Ducha
08.06.2014r.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

/Dz 2,1-4/

Zesłanie Ducha Świętego, obchodzone pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa, jest jedną z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim. Przed swoim odejściem Jezus Chrystus obiecał Apostołom, że przyśle im Parakleta - Tego, który umacnia, staje w obronie, wstawia się. Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa ma miejsce to wspaniałe wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich (Dz 2,1-11). Dar języków sprawia, że wszyscy słuchający, choć pochodzą z różnych narodów i posługują się różnymi językami, mogą rozumieć słowa Piotra i pozostałych Apostołów. Ten dar pokazuje dokonane przez Ducha Świętego przywrócenie między ludźmi zniszczonej przez grzech jedności. Od tego momentu Apostołowie rozpoczynają głoszenie Ewangelii. Duch Święty obdarza ich darem odwagi i mocy słowa, czego owocem jest płomienna mowa Piotra i nawrócenie trzech tysięcy osób. Mówi się również często, że zesłanie Ducha Świętego staje się początkiem wspólnoty Kościoła. Duch Święty buduje Kościół. Ojcowie Kościoła wskazywali właśnie na Kościół jako najważniejszy znak działania Ducha Świętego. Działania Ducha Świętego nie sposób uchwycić. Jest ono tajemnicze. Dlatego Pismo Święte przedstawia Ducha Świętego pod postacią różnorodnych symboli: gołębicy, płomyków ognia, strumieni wody żywej, tchnienia wiatru. Duch Święty w tajemniczy sposób działa w Kościele oraz w każdym jego członku. Zesłanie Ducha Świętego jest nazywane również Zielonymi Świątkami. Nazwa ta wywodzi się z ludowych obrzędów związanych z urodzajami. Tradycyjnie, z okazji tego święta przyozdabiamy domy zielonymi gałązkami.

Wniebowstąpienie Chrystusa
01.06.2014r.

[Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

/Dz 1,9-11/

W niedzielę przed Zesłaniem Ducha Świętego (a w formie tradycyjnej w czwartek poprzedzający ową niedzielę) Kościół obchodzi radosny dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem tajemnicy paschalnej. Chrystus przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. W dniu Wniebowstąpienia człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę, która jest nagrodą za doskonałe posłuszeństwo Ojcu. Święto to jest obchodzone w liturgii Kościoła od IV wieku. W Piśmie Świętym o Wniebowstąpieniu Chrystusa wspominają lakonicznie Ewangelie Markowa (16,19) i Łukaszowa (24,50). Najobszerniejszy opis znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Od roku 2004 za zgodą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość Wniebowstąpienia w Kościele polskim została przeniesiona na niedzielę poprzedzającą zesłanie Ducha Świętego. Zgodnie ze zwyczajem sięgającym V w. przed tradycyjnym (czwartkowym) dniem Wniebowstąpienia przez trzy dni odbywają się modlitwy błagalne o urodzaje i oddalenie klęsk żywiołowych. W Polsce urządzało się wówczas procesje do przydrożnych krzyży, stąd nazwa Dni Krzyżowe. Po Wniebowstąpieniu Pańskim z ołtarza zabiera się już figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, a czytania liturgiczne przygotowują wiernych na zesłanie Ducha Świętego.

Uroczystości upamiętniające hr. Annę Potocką
31.05.2014r.

Ostatniego dnia maja, w święto Nawiedzenia NMP, odbyły się w Rymanowie uroczystości upamiętniające hrabinę Annę z Działyńskich Potocką, zasłużoną mieszkankę naszego miasta. Podczas Mszy świętej homilię wygłosił ks. Proboszcz Mieczysław Szostak. Następnie odbyła się modlitwa na cmentarzu, w kwaterze rodziny Potockich, przy grobie hrabiny. Po przemarszu do dworu odsłonięta została i poświęcona pamiątkowa tablica, posadzony krzew, a także wygłoszono okolicznościowe przemówienia. następnym punktem uroczystości było nadanie parkowi imienia Anny i Stanisława Potockich oraz akademia w sali „Sokoła”. W tym wydarzeniu udział wzięli członkowie rodziny Potockich, poczty sztandarowe, władze samorządowe, pracownicy nadleśnictwa, kapłani oraz mieszkańcy Rymanowa.

Homilia - ks. Mieczysław Szostak
Sakrament bierzmowania
28.05.2014r.

Sakrament bierzmowania to dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia ochrzczonych. Otrzymują w nim Ducha Świętego, który w dzień pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie. Sakrament bierzmowania udzielany jest przez biskupa. Obrzęd ten składa się z dwóch głównych elementów: włożenia rąk, przez które wzywa się daru Ducha Świętego, a także namaszczenia krzyżmem świętym na czole bierzmowanego, co wyraża skutki daru Ducha Świętego.

W naszym kościele sakramentu bierzmowania udzielił 28 maja Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek. Dary Ducha Świętego otrzymało łącznie 160 gimnazjalistów z Parafii Rymanów, Wróblik Królewski, Klimkówka, Królik Polski i Iwonicz. W swojej homilii Ksiądz Biskup nawiązał do Liturgii Słowa Mszy bierzmowania. Mówił, że zadaniem Ducha Świętego jest doprowadzenie nas do poznania prawdy. „Pan Bóg przez Swojego Ducha daje nam poznać coraz głębiej, nie tylko tę prawdę, ale i samego siebie. Jeśli ja będę otwarty na Ducha Świętego, to będę, żyjąc tutaj na ziemi, przenikał nawet głębokości samego Boga” - powiedział Ksiądz Biskup. Życzył młodzieży, by Boża łaska zawsze im towarzyszyła, aby byli świadkami Ducha Świętego i wydali w swoim życiu obfite owoce.

Homilia - Ks. Bp Stanisław Jamrozek

Módlmy się za tych, którzy przyjęli znamię daru Ducha Świętego, by będąc dojrzałymi chrześcijanami, żyli na wzór Chrystusa i świadczyli o Nim swoim postępowaniem.

Duchu Święty Stworzycielu
ożywiaj moją modlitwę
ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca
Duchu Święty Stworzycielu
otwieraj moje oczy by widziały
otwieraj moje uszy by słyszały,
serce, aby czuło
Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź!
Dzień Matki
26.05.2014r.

W Dzień Matki, 26 maja, odbyła się Msza święta z udziałem dzieci z Przedszkola św. Józefa. Sprawowana była w intencji rodziców dzieci, a szczególną modlitwą ogarnialiśmy wszystkie Matki. Dzieci modliły się włączając się w Eucharystię poprzez śpiew i wypowiadane słowa. Zapraszamy do odsłuchania nagrania kazania oraz do galerii zdjęć.

Homilia - ks. Zenon Feresz
Komunia rocznicowa
18.05.2014r.

Trwając w maryjnym miesiącu maju i okresie radości wielkanocnej dzieci, które w ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą, zgromadziły się przy ołtarzu Pana, by za ten dar Jego obecności podziękować. W V Niedzielę Wielkanocną, podczas Mszy świętej o godzinie 12, odbyła się uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. W liturgię włączyły się same dzieci, a kazanie wygłosił ks. Zenon Feresz.

Homilia - ks. Zenon Feresz
Pogrzeb śp. Jana Kasperkiewicza
16.05.2014r.

Pan powołał do wieczności śp. Jana Kasperkiewicza, ojca Ks. Józefa. W piątek, 16 maja, odbyło się ostatnie pożegnanie naszego zmarłego brata. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył Ks. Bp Stanisław Jamrozek, a sprawowało ją wielu kapłanów. Homilię wygłosił kolega rocznikowy Ks. Józefa, proboszcz z Leska, Ks. prał. Mieczysław Bąk. Prośmy Miłosiernego Pana, by przyjął dusze śp. Jana do wiecznej chwały w niebie.

Homilia - ks. prał. Mieczysław Bąk
Pierwsza Komunia Święta
11.05.2014r.

Już gościsz Jezu, w sercu mym,
Dzień to jest szczęścia mego dniem,
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.

Jezu, pozostań w sercu mym,
Tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
Wytrwać w miłości Jezu Twej.

Eucharystia to najważniejszy sakrament każdego chrześcijanina. Jest ona źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Aby go przyjąć, trzeba się do niego dobrze przygotować. Pierwsza Komunia Święta to szczególne święto dla dzieci, które po raz pierwszy spotykają się z Panem Jezusem ukrytym pod postacią Hostii. O radości tej chwili mówi wyjątkowa oprawa Mszy świętej oraz odświętnie ustrojony kościół. W tym roku w naszej parafii do Stołu Eucharystii przystąpiło 32 dzieci, które uprzednio przez katechezę, modlitwę oraz spowiedź przygotowały się do pełnego uczestnictwa w Ofierze Mszy świętej.

Homilia - ks. Zenon Feresz

Mając tak wielkiego orędownika przed Bogiem, św. Jana Pawła II, prośmy by te dzieci były zawsze wierne Chrystusowi i żyły Komunią świętą na co dzień. Niech słowa naszego świętego papieża będą zadaniem nie tylko dla samych dzieci, ale także dla ich rodziców, bliskich i nas samych: „To jest wielka łaska, ale też wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił.”

Msza w intencji strażaków
04.05.2014r.

4 maja, w dzień św. Floriana, odbyła się Msza w intencji strażaków. Przybyli oni do świątyni, by przez wstawiennictwo swojego świętego patrona, dziękować Bogu za pomoc w ich trudnej pracy i poświęceniu dla innych. Ks. Proboszcz Mieczysław Szostak wygłosił okolicznościowe kazania (zachęcamy do odsłuchania). W naszej galerii zdjęcia z tej Mszy...

Homilia - ks. Mieczysław Szostak
Święto 3-go Maja
03.05.2014r.

3 maja Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki kraju. Naród polski słynie i od zawsze słynął ze szczególnego przywiązania do osoby Matki Zbawiciela. Już u początków polskiej państwowości Bolesław Chrobry miał wystawić kościół pod wezwaniem Matki Bożej w Sandomierzu. Z kolei Władysław Herman twierdził, że dzięki wstawiennictwu Maryi został cudownie uzdrowiony. Jako podziękowanie wystawił Maryi okazałą świątynię w Krakowie. Pierwsza ważna pieśń śpiewana w języku polskim Bogurodzica została ułożona na część Maryi. Utwór ten przez wieki był traktowany jako polski hymn narodowy. Z kultu maryjnego słynęli liczni święci pochodzący z naszego kraju. Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych sanktuariów maryjnych.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Sam tytuł Maryi jako Królowej narodu polskiego sięga wieku XIV, gdy Grzegorz z Sambora nazwał Matkę Bożą Królową Polski i Polaków. W 1608r. włoski misjonarz jezuita Juliusz Mancinelli miał objawienie, w którym Maryja poleciła mu, by nazwał ją Królową Polski. Decydujące wydarzenie dla oficjalnego ogłoszenia Maryi Królową Polski miało miejsce kilkadziesiąt lat później, w czasie Potopu szwedzkiego. Kiedy już wydawało się, że Szwedzi zaleją nasz kraj, a upadek Polski jest nieunikniony, miało miejsce wspaniałe wydarzenie pod Jasną Górą, gdzie klasztor pod dowództwem o. Augustyna Kordeckiego przez półtora miesiąca odpierał napór Szwedów i do końca pozostał niezdobytą twierdzą. Wielkie zwycięstwo religijno-symboliczne, które przypisywano wstawiennictwu Maryi, dało Polakom nadzieję i odmieniło losy wojny. Główną patronką Polski Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski została ogłoszona w 1962r. Wtedy też święto NMP Królowej Polski zostało podniesione do najwyższej rangi liturgicznej we wszystkich diecezjach polskich.

3-go maja obchodzone jest także święto państwowe - rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Tradycyjnie zgromadziła nas w tym dniu wspólna modlitwa za Ojczyznę. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz Mieczysław Szostak. Odwołał się w niej do historii Uroczystości NMP Królowej Polski, a także do historii Konstynucji 3-go Maja. Polecamy obejrzenie zdjęć w galerii, jak również odsłuchanie nagrania kazania.

Homilia - ks. Mieczysław Szostak

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju...

Nabożeństwa majowe
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Maj to czas szczególnej modlitwy do Maryi. Każdego wieczora odprawiane są nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. Początków tych nabożeństw należy szukać w historii chrześcijaństwa. Na Wschodzie już w V wieku gromadzono się wieczorami, by śpiewać pieśni sławiące Maryję Pannę. Na Zachodzie zalążki nabożeństwa majowego pojawiły się w drugiej połowie wieku XIII. Największe zasługi na tym polu położył co ciekawe nie żaden znany święty, kapłan, teolog, ale osoba świecka - król Hiszpanii Alfons X. Promował i popularyzował on zwyczaj gromadzenia się wieczorami na wspólnej modlitwie przy figurach Maryi. Sama Litania loretańska powstała prawdopodobnie ok. XII wieku we Francji. Swoją nazwą jest jednak związana z sanktuarium maryjnym w Loreto. To właśnie z tego włoskiego miasta pochodzi schemat maryjnej litanii, który później został utrwalony i rozpowszechniony. Już w 1581 roku papież Sykstus V nadał za jej odmawianie przywilej odpustu. W dzisiejszych czasach nabożeństwa majowe odprawiane są głównie w kościołach, a kończy je błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Trwa jednak nadal tradycja gromadzenia się przy kapliczkach Matki Bożej i modlitwy poprzez śpiew litanii i pieśni maryjnych.

Koncert Wielkanocny
27.04.2014r.

W szczególnym dniu - kanonizacji Jana Pawła II - odbył się w naszej świątyni, po raz drugi, Koncert Wielkanocny. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zaprezentowały się chór „Koloryt” z Rymanowa, „Adoremus” z Miejsca Piastowego, „Laudis” z Lubatówki oraz solistka Marlena Rygiel. Było to swoiste dopełnienie dziękczynienia za kononizację naszego wielkiego rodaka. Polecamy zdjęcia w naszej galerii, a także zachęcamy serdecznie do odsłuchania nagrania tego koncertu.

Koncert Wielkanocny
Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II
27.04.2014r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez Jana Pawła II, w tym roku stało się dla nas wszystkich powodem do ogromnej radości, gdyż papież Franciszek oficjalnie potwierdził to, co dla wielu było oczywiste, że Jan Paweł II jest świętym. W Watykanie odbyła się kanonizacja dwóch papieży - naszego rodaka oraz Jana XXIII. W naszej świątyni dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że posłał do nas Karola Wojtyłę, który poprzez swoją posługę zmieniał świat. Podczas uroczystej Mszy świętej wznieśliśmy nasze serca, ku niebu, skąd św. Jan Paweł II spogląda na nas i oręduje u Boga. Po Eucharystii młodzież naszej szkoły przedstawiła program słowno-muzyczny, będący podziękowaniem za papieża Polaka i za jego kanonizację. Nie zabrakło także wspólnie odśpiewanej „Barki”. Zachęcamy do odsłuchania nagrania oraz obejrzenia zdjęć.

Dziękczynienie za kanonizacje Jana Pawła II

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za postać św. Jana Pawła II, który niech na zawsze będzie dla nas wzorem dążenia do świętości.

Święto Miłosierdzia Bożego
27.04.2014r.

Zgodnie z życzeniem Chrystusa, które wyraził w czasie objawień, jakie otrzymała św. siostra Faustyna Kowalska, Święto Miłosierdzia Bożego jest obchodzone w II Niedzielę Wielkanocną. Dzień ten przypomina nam w sposób szczególny, że Boże Miłosierdzie jest nieskończone. Chrystus czeka na każdego grzesznika. Oczekuje tylko żalu za grzech i chęci zadośćuczynienia. Jak sugeruje nam koronka do Bożego Miłosierdzia, święto to jest nierozłącznie związane ze śmiercią Chrystusa, który właśnie na krzyżu otworzył nam bramy nieba i zwyciężył ludzki grzech; jest też związane ze zmartwychwstaniem, gdy Chrystus pokonał śmierć i dał nam nadzieję na życie wieczne. Te prawdy przypomina nam również nowenna przed świętem Miłosierdzia, która rozpoczyna się w dniu śmierci Chrystusa - w Wielki Piątek - i trwa do Soboty w Oktawie Wielkanocy. W tych dniach jesteśmy w sposób szczególny wezwani do codziennej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie grzeszników i zmiłowanie Boga nad nami. Obok uroczystości ku czci Miłosierdzia i koronki, Chrystus wskazał siostrze Faustynie jeszcze trzy inne sposoby, poprzez które szczególnie możemy wypraszać łaskę Miłosierdzia dla świata: modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwanej Godziną Miłosierdzia (godz. 15), oraz szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem.

Niedziela Zmartwychwstania - Rezurekcja
20.04.2014r.

Owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie (...) przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok...

/J 20,19-20/

Homilia - ks. Tomasz Węgrzyński

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego, jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. To prawda fundamentalna. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze, że „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (15, 14). Dzień Niedzieli Zmartwychwstania od samego początku przepełniony jest radością tego największego cudu. Tradycja nakazuje, by o świcie wyruszyć z pustego grobu w procesji rezurekcyjnej i jak apostołowie ogłosić całemu światu, że Chrystus Zmartwychwstał! W Ewangelii tego dnia słyszymy o pustym grobie i razem z całym Kościołem wyśpiewujemy radosne i uroczyste Alleluja. Zwyczaj mówi, by po Mszy świętej zasiąść wspólnie, z całą rodziną, do stołu, żeby spożyć śniadanie wielkanocne, czyli to, co zostało dzień wcześniej poświęcone. W gronie rodziny składa się życzenia oraz dzieli się święconką. Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna oktawę i zarazem okres wielkanocny. Niech Zmartwychwstały Chrystus zawsze oświeca drogi naszego życia i z radością przez nie prowadzi...

Liturgia Wigilii Paschalnej
19.04.2014r.
Homilia - ks. Zenon Feresz

W sobotni wieczór, tuż po zachodzie słońca, rozpoczyna się Wielkanoc, czyli Niedziela Zmartwychwstania - pierwsze i najważniejsze święto w Kościele katolickim, które było obchodzone już w czasach apostołów. W kościele zgaszone są wszystkie światła. Panuje ciemność. Na zewnątrz kapłan święci ogień, który potem służy do rozpalenia Paschału, wielkiej świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa, a także ogień, który towarzyszył Izraelitom podczas ucieczki z Egiptu. Następnie kapłan robi znak krzyża na świecy i wypowiada słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Paschał wprowadzany zostaje do wypełnionego mrokiem kościoła. Wierni zgromadzeni w ten wieczór w świątyni odpalają od Paschału swoje świece, przekazując ogień dalej, kolejnym osobom, aż cały kościół wypełni się światłem. Można wtedy obserwować rozszerzanie się jasności, która sekunda po sekundzie rozpędza ciemność. Obrzęd kończy się pieśnią Exsultet, którego pierwsza słowa brzmią: „Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo”. Druga część liturgii to czytania i psalmy. Przypomniana zostaje cała historia - stworzenie świata, wyjście Izraelitów z niewoli Egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wierni odśpiewują pieśń Alleluja, której nie śpiewano od pięćdziesięciu dni. Następnie czytana jest Ewangelia o Zmartwychwstaniu. Następnie kapłan święci wodę, która później służyć będzie do chrztu. W czasach pierwszych chrześcijan w noc paschalną chrzciło się katechumenów. Potem wszyscy wierni wyrzekają się grzechu i Szatana oraz wyznają wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Liturgię Paschalną wieńczy wspólna Eucharystia i przyjęcie Komunii świętej. Następuje pełna radości Noc Zmartwychwstania - Wielka Noc.

Wielka Sobota - adoracja dzieci
19.04.2014r.
Adoracja dzieci w Bożym Grobie

Pan Jezus kocha dzieci, dlatego również one zgromadziły się przy nim na adoracji w Bożym Grobie. Śpiewem i słowami podziękowały Chrystusowi za dar zbawienia. Dzieci z Przedszkola św. Józefa wraz z wychowawczyniami i siostrami służebniczkami oddawały cześć Panu w Najświętszym Sakramencie...

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii oraz do odsłuchania nagrania adoracji.

Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów
19.04.2014r.

W Wielką Sobotę w pełnej skupienia ciszy trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając Tajemnice Chrystusowej Męki. W tym dniu podobnie jak w Wielki Piątek, Kościół nie sprawuje Mszy świętej. Nastrój tego dnia jest podniosły i pełen wyciszenia. Adorujemy Pana w Grobie i rozważamy to wszystko, co wydarzyło się w Wielki Piątek. Nadal odmawiamy przede wszystkim tajemnice bolesne Różańca, Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, w ciszy rozważamy Mękę Pańską, adorujemy Krzyż, powstrzymujemy się od spożywania pokarmów mięsnych.

Obrzędem, który nadaje Wielkiej Sobocie pewien rys przedsmaku Wielkanocy, jest błogosławienie pokarmów, jakie staną później na naszym stole wielkanocnym. W koszyku do święcenia powinien znaleźć się przede wszystkim chleb, wędliny i jajka. Mówi o tym sama modlitwa błogosławieństwa pokarmów: Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wielki Piątek - adoracja w Bożym Grobie
18.04.2014r.
Adoracja młodzieży w Bożym Grobie

Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu trwała adoracja Pana Jezusa. Wieczorną modlitwę animowała młodzież. Gromadząc się przy Chrystusie, wpatrywaliśmy się w Jego oblicze, utajone w białym chlebie w monstrancji, przykrytej welonem. W ten wieczór łaski, jeszcze bardziej odczuć można oddech Pana, który, mimo, iż w grobie, na zawsze pozostaje zmartwychwstały.

Zapraszamy do galerii oraz odsłuchania nagrania.

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
18.04.2014r.

A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. (...) A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (...) Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Pod wieczór (...) przyszedł Józef z Arymatei, (...) udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. (...) Zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień.

/Mk 15,25-46/

Najważniejszym, a zarazem najwymowniejszym momentem Wielkiego Piątku jest Liturgia Męki Pańskiej, sprawowana popołudniu, w czasie, gdy Chrystus Pan umierał na Krzyżu. Celebracja ta rozpoczyna się od uroczystej modlitwy celebransa w postawie prostracji (leżenia krzyżem), po której następuje Liturgia Słowa. W Ewangelii słyszymy Janowy opis Męki Pańskiej, który silnie podkreśla królewską godność Chrystusa. Następnie odbywa się uroczysta modlitwa powszechna - poleca się w niej Bogu wszystkie stany Kościoła, innowierców, tych, którzy nie poznali Boga, i cały świat. Centralnym momentem wielkopiątkowej liturgii jest Adoracja Krzyża. Celebrans odsłania i unosi znak naszego zbawienia, po czym wierni adorują go w ciszy. Kolejną częścią jest Komunia święta, w której w sposób cielesny przyjmujemy Chrystusa, którego chwilę wcześniej adorowaliśmy w Krzyżu Świętym. Ostatnim elementem nabożeństwa jest procesja do Grobu Pańskiego, do którego przenosi się Chrystusa. Monstrancja okryta jest białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało Pana. Grób Pański jest wypełniony żywą obecnością Chrystusa. Po Liturgii adorujemy Pana Jezusa w Grobie Pańskim aż do Wigilii Paschalnej Niedzieli Zmartwychwstania.

Wielki Piątek - Droga Krzyżowa na Kalwarię
18.04.2014r.

Piłat ich zapytał: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?» Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!» Piłat odparł: «Cóż więc złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!» Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (...) Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. (...) Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty...

/Mk 15,12-24/

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni w całym roku liturgicznym - w tym dniu obchodzimy pamiątkę Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dzień ten jest częścią świętego Triduum. Obok Wielkiej Soboty jest jednym z dwóch dni w roku liturgicznym, gdy nie sprawuje się Mszy świętej. Katolicy są zobowiązani do zachowania w tym dniu postu ścisłego. Od rana wierni adorują Pana Jezusa w ciemnicy. W godzinach przedpołudniowych, tradycyjnie w naszej parafii odbywa się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przeżywając razem z Chrystusem Jego bolesną drogę, kroczymy ku rymanowskiej Golgocie - Górze

Droga Krzyżowa na Kalwarię
Kalwarii. Nabożeństwo to jest integralną częścią obchodów Wielkiego Piątku, gdyż w tajemnicy tego dnia obecne są wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, w dniu męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Drogi Krzyżowej oraz odsłuchania nagrania tego nabożeństwa, a nadto do codziennego mężnego dźwigania Krzyża razem z Panem kroczącym na Kalwarię...

Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej
17.04.2014r.

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym».

/Mk 14,22-25/

Homilia - ks. Mieczysław Szostak
Życzenia dla kapłanów

Wielki Czwartek kończy w Kościele okres Wielkiego Postu. Sprawowana w godzinach wieczornych Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Przestają bić dzwony, milkną organy, a wszystko po to, byśmy mogli w świętym skupieniu zanurzyć się w atmosferę Wieczernika, pojąć to, co czyni Jezus. Czwartek Wieczerzy Pańskiej jest wielki wielkością Daru: Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W Liturgii Słowa tej uroczystej Eucharystii słyszymy w pierwszym czytaniu o wieczerzy paschalnej, sprawowanej na cześć Pana w czasach Mojżesza i Aarona. Drugie czytanie, z Listu do Koryntian, mówi o ustanowieniu przez Jezusa tego niezwykłego sakramentu, podczas Ostatniej Wieczerzy. Ewangelia natomiast prezentuje gest umycia nóg Apostołom, dokonany przez Chrystusa. Ukazuje to uniżenie Boga wobec nas. W Wieczerniku Jezus przykazał ludziom służyć sobie nawzajem i sam stał się Sługą, będąc obecnym dla nas w każdej chwili. A kapłaństwo to służba Bogu i ludziom. Kto o tym zapomina, stawia siebie poza Jezusem, bo przecież On do pierwszych kapłanów, Apostołów, powiedział: „dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. (...) I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!».

/Mk 14,32-36/

Po skończonej Mszy świętej będącej prawdziwą Wieczerzą Pańską, Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. ciemnicy, symbolizującej ogród Getsemani, w którym Chrystus modlił się tuż przed pojmaniem. Wierni trwają razem z Panem na modlitwie, adorując Go przez cały wieczór i część nocy. Na naszej stronie zdjęcia z celebracji tego dnia, a także nagrania z Mszy świętej. Zachęcamy do trwania razem z cierpiącym Panem na modlitwie z ciemnicy. Niech cisza i zaduma Triduum Paschalnego pomoże nam lepiej przeżyć i zrozumieć te Najświętsze Tajemnice.

Niedziela Palmowa
13.04.2014r.

Gdy się zbliżali do Jerozolimy (...) posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!» (...) Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. (...) Hosanna na wysokościach!» Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni.

/Mk 11,1-11/

Ostatnia, VI Niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a także rozważa Jego Mękę. O tym wydarzeniu wspominają wszyscy czterej Ewangeliści. Ta niedziela przygotowuje wiernych do Paschy Pana. W Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm po raz pierwszy pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. W Niedzielę Palmową podczas każdej Mszy świętej, zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza, natomiast Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek. Uroczystość Niedzieli Palmowej przypomina wydarzenia sprzed ponad dwa tysiące lat. Wtedy spełniło się starotestamentowe proroctwo Zachariasza, który zapowiadał: „Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9). Niedziela Palmowa przybliża nas do Zmartwychwstania Pańskiego - punktu kulminacyjnego w całej historii zbawienia.

Wielkopostne rekolekcje parafialne
11-13.04.2014r.

Kończąc Wielki Post nasza wspólnota parafialna przeżywała rekolekcje wielkopostne. Nauki prowadził i Słowo Boże głosił ks. Marek Dec. Rozważania skupiały się wokół hasła: Wierzę w Syna Bożego. Rekolekcje to czas przeżywania świętego spotkania z Bogiem. Są chwilą wyciszenia i refleksji, a także rozważaniem Słowa Bożego we wspólnocie. Jest to osobista rozmowa z Chrystusem, a jednocześnie modlitwa całego zgromadzenia za rodziny, parafię i Ojczyznę. Owocem dobrze przeżytych rekolekcji winno być szczere wyznanie grzechów w Sakramencie Pokuty oraz Eucharystia, dlatego w poniedziałek w naszym kościele odbyła się spowiedź przed świętami wielkanocnymi. Polecamy obejrzenie zdjęć z piątku i Niedzieli Palmowej, które znajdują się w naszej galerii oraz zachęcamy do zaczerpnięcia z nagrań nauk rekolekcyjnych.

Nagrania nauk rekolekcji wielkopostnych:

Rocznica Katastrofy Smoleńskiej
10.04.2014r.

4 lata temu nasza codzienność zatrzymała się, gdy doszła do nas wiadomość o tragicznym wydarzeniu - katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Zginęło tam 96 osób, przedstawicieli władzy i narodu. W rocznicę tego wydarzenia podczas Mszy świętej modliliśmy się w intencji ofiar. Następnie odbyła się uroczystość przy pomnikach katyńskich. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych obchodów...

Męka Pańska w wykonaniu Chóru z Sanoka
06.04.2014r.

W V Niedzielę Wielkiego Postu, podczas nabożeństwa Gorzkich Żali, mieliśmy okazję wsłuchać się w Mękę Pańską według św. Jana. Została ona odśpiewana przez Chór im. św. Cecylii z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku. Było to doskonale wprowadzenie w tajemnice paschalne, w które będziemy się zgłębiać w nadchodzącym czasie Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii, a także do odsłuchania nagrania Męki Pańskiej...

Drogi Krzyżowe młodzieży

W wypełnionej mrokiem świątyni w piątkowe wieczory Wielkiego Postu gromadziła się młodzież, by przy Krzyżu Chrystusa, rozważać Drogę Krzyżową i wielką tajemnicę Bożej Miłości. Po rozważaniach przeplatanych śpiewem wierni adorowali Chrystusowy Krzyż...

Do odsłuchania nagrania Dróg Krzyżowych:

Drogi Krzyżowe dla dzieci

W Wielkim Poście także dzieci podążały za Krzyżem Chrystusa, rozważając Jego wędrówkę na Golgotę. Prowadząc rozważania i modląc się śpiewem dziękowały Panu Jezusowi za Jego mękę i śmierć...

Do odsłuchania nagrania nabożeństw Dróg Krzyżowych dla dzieci:

Nabożeństwa Gorzkich Żali

W tradycję wielkopostną wpisane jest nabożeństwo Gorzkich Żali. Sprawowane jest ono w każdą niedzielę Wielkiego Postu, w godzinach popołudniowych. Jest to modlitwa, którą zanosimy do cierpiącego Chrystusa, rozważając poprzez śpiew historię Jego męki i śmierci. Podczas każdego nabożeństwa wsłuchujemy się także w kazanie pasyjne, które pomaga nam w dobrym przezywaniu tego szczególnego czasu. Adorując wystawionego w Najświętszym Sakramencie Jezusa Chrystusa modlimy się także do Jego i naszej Matki, która z głębokim bólem i żalem przeżywałą wydarzenia zbawcze. Nabożeństwo Gorzkich Żali jest formą rozważania Męki Pańskiej i adoracji naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Do odsłuchania nagrania kazań pasyjnych, głoszonych w kościele w Rymanowie:

Wielkopostne rekolekcje szkolne
26-28.03.2014r.

W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w dniach od 26 do 28 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże do dzieci i młodzieży głosił ks. Krzysztof Żołyniak. Uczniowie brali udział m.in. w konferencjach, Drodze Krzyżowej, wspólnym śpiewie oraz Eucharystii. Czas świętych rekolekcji jest przygotowaniem do dobrego przeżycia świąt wielkanocnych. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...

Wspomnienie św. Dobrego Łotra
26.03.2014r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Święty Dyzma to jeden z dwóch łotrów, powieszonych na krzyżu obok Jezusa. Informację o nim przekazuje św. Łukasz w swojej Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, Dyzma skarcił go mówiąc, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. Zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi że jeszcze dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus. Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzma jest patronem skruszonych złodziejów, więźniów, umierających, skazanych na śmierć i dobrej śmierci oraz kapelanów więziennych, pokutujących i nawróconych grzeszników. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy. Jest także patronem Archidiecezji Przemyskiej.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25.03.2014r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w kalendarzu liturgicznym wpisana jest pod datą 25 marca. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu. Uzmysławia nam to, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Modlitwą upamiętniającą temat Zwiastowania jest Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia Archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela - „łaski pełna” - Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. W dniu tym obchodzony jest także Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Uroczystość św. Józefa
19.03.2014r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

19 marca obchodzimy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Św. Józef bywa nazywany milczącym Świętym, bowiem choć jest on tak ważną postacią w historii zbawienia, żaden z Ewangelistów nie zanotował choćby jednego słowa wypowiedzianego przez Chrystusowego opiekuna. Św. Józef jest przede wszystkim tym, który wsłuchuje się w Boży głos, wykonuje Boże polecenia. Jednocześnie jest niekwestionowaną głową rodziny - to właśnie do niego anioł kieruje polecenia o tym, by wziął Maryję do siebie, by zabrał rodzinę i uciekał do Egiptu, a potem informuje o tym, że może już bezpiecznie wrócić do swojego kraju. Po raz ostatni Opiekun Jezusa pojawia się we fragmencie Ewangelii św. Łukasza, gdy wraz z Maryją poszukuje Jezusa, który pozostał w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2, 46). Z faktu, że podczas publicznego wystąpienia Jezusa nie ma wzmianki o Józefie, możemy wnioskować, że wówczas już nie żył. Tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci - być może właśnie dlatego, że na jego pogrzebie byli obecni Jezus i Maryja. Święty jest też patronem całego Kościoła powszechnego, wielu zakonów i krajów; patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot; cieśli, robotników, rzemieślników, pracujących.

Rozpoczęcie Wielkiego Postu
05.03.2014r.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. (...) Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

/Mt 6,16-18/

Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu - szczególny czas pokuty i nawrócenia. Charakterystycznym wyznacznikiem tego dnia jest, dokonywany podczas liturgii, obrzęd posypania głów popiołem, wskazujący na naszą zależność od Boga. Czterdziestodniowy post przed Wielkanocą znany jest w Kościele już od IV wieku. Środa jako początek Wielkiego Postu weszła ostatecznie do katolickiego kalendarza w 1570r. Ten najbardziej dostojny i poważny okres liturgiczny rozpoczyna się więc na 46 dni przed uroczystością Zmartwychwstania. Tradycyjnie do dni postnych nie były wliczane niedziele. Środa Popielcowa jest obecnie jednym z dwóch dni w czasie roku liturgicznego, gdy zgodnie z odpowiednimi kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje nas post ścisły (spożywamy w tym dniu maksymalnie trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta). W tym dniu obowiązuje również wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W Ewangelii Środy Popielcowej słyszymy jak powinny być praktykowane post, pokuta oraz inne uczynki pobożne, tak by były miłe Bogu. Jest to swego rodzaju program nie tylko na post w Środę Popielcową, ale także na cały okres Wielkiego Postu. Zewnętrznej pokucie powinno towarzyszyć wewnętrzne przekonanie o jej istotności oraz właściwa intencja. Podejmowanie praktyk pokutnych nie powinno nam odbierać radosnego usposobienia, co więcej, powinno nas zachęcać także do uczynków miłosierdzia. Jak wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego, praktyce pokutnej powinno towarzyszyć wierniejsze wypełnianie swoich obowiązków, które również może się stać aktem umartwienia. Uczyńmy rozpoczynający się okres Wielkiego Postu, czasem wyciszenia, pokuty i refleksji nad własnym życiem, a także nawracania się na nowo do życia wiecznego i przygotowania na spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa.

Poświęcenie gromnic i modlitewników
02.02.2014r.

W dniu Święta Ofiarowania Pańskiego podczas każdej Mszy świętej święcone były świece zwane gromnicami. Dodatkowo podczas Eucharystii o godzinie 12 zebrały się dzieci wraz z rodzicami, które w maju przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Poświęcone i rozdane zostały im modlitewniki, dzięki którym przez modlitwę będą zbliżać się do Jezusa Eucharystycznego. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...

Ofiarowanie Pańskie
02.02.2014r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

2 lutego, czterdzieści dni po Uroczystości Bożego Narodzenia, Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień ten zawiera dwa wymiary wywodzące się ze zwyczajów żydowskich. Pierwszy odnosi się przede wszystkim do Dzieciątka Jezus, drugi do Jego Matki. Dziś - jak wskazuje nazwa święta - akcentujemy przede wszystkim aspekt ofiarowania Dziecięcia. Według Prawa Żydowskiego Każdy pierworodny syn miał być ofiarowany Bogu w Świątyni Jerozolimskiej. Zwyczaj ten był pamiątką ocalenia przez Jahwe pierworodnych synów w czasie wyjścia Izraelitów z Egiptu. W święcie tym dostrzec można również inny wymiar - oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny. Po urodzeniu dziecka płci męskiej jego matka była nieczysta przez czterdzieści dni. W tym okresie mogła przebywać w domu i wypełniać swoje codzienne obowiązki, nie mogła natomiast wejść do świątyni ani brać udziału w jakichkolwiek obrzędach religijnych. Po upływie czterdziestu dni miała złożyć w świątyni jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka na ofiarę za grzech. Jako że przez wieki 2 lutego był dniem święta maryjnego, w Polsce przyjęło się nazywanie tego dnia także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Ta popularna nazwa jest powszechnie używana do dziś, a podczas liturgii święcone są gromnice. Zapalona świeca, która płonęła dawniej w czasie burz niszczących domy, była symbolem zawierzenia Matce Bożej i modlitewnego czuwania. Dziś także możemy traktować Maryję jako przynoszącą do świątyni prawdziwą Światłość oraz jako Tę, która chce opiekować się nami w najbardziej niebezpiecznych, najtrudniejszych chwilach życia.

Chrzest Pana Jezusa
12.01.2014r.

Wydarzenie chrztu udzielonego Chrystusowi przez Jana Chrzciciela jest dokładnie udokumentowane w Ewangeliach, a najdokładniej opisuje je św. Mateusz. Niemniej jednak święto to było obchodzone od starożytności jedynie na chrześcijańskim Wschodzie. Chrzest jest z zasady udzielany na odpuszczenie grzechów. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie W przypadku Jezusa, który jako Bóg Człowiek grzechu nie miał, jest on aktem przedstawienia Chrystusa jako Syna Bożego. Uroczysty chrzest stanowi również moment rozpoczęcia przez Jezusa nauczycielskiej misji. Chrystus ukończył wówczas trzydzieści lat a ten wiek według Żydów stanowił moment uzyskania przez mężczyznę dojrzałości. Święto Chrztu Pańskiego kieruje naszą myśl również do naszego chrztu. Jezus Chrystus wyniósł chrzest do rangi sakramentu. Pierwszego sakramentu, który obmywa nas z grzechu pierworodnego, wprowadza nas do Kościoła i otwiera nam drogę do korzystania z innych sakramentów.

Święto Chrztu Pańskiego kończy również liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. W polskiej tradycji zachowało się jednak, że nie rozbieramy choinki oraz śpiewamy kolędy do święta Matki Bożej Gromnicznej, czyli do dnia 2 lutego. Niemniej po Chrzcie Pańskim kolędy zajmują w liturgii mniej eksponowane miejsce, gdyż rozpoczyna się okres zwykły.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
06.01.2014r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.”/por. Mt 2, 2/

6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifanii), zwaną potocznie świętem Trzech Króli. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Święty Mateusz, który przekazał w swojej Ewangelii historię o odwiedzinach Mędrców, pisze: „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11). W tamtych czasach były to najkosztowniejsze dary. Niezwykle ważna jest wymowa święta Trzech Króli. W tym dniu nie czcimy bowiem tylko anonimowych postaci, które przed wiekami przybyły do stóp Zbawiciela, by ofiarować Mu swoje dary. Uroczystość Objawienia ma o wiele głębszą teologię. Trzej Mędrcy byli bowiem pierwszymi poganami, którzy przyszli do Zbawiciela. Dzień ich święta przypomina nam więc o uniwersalizmie zbawienia, o tym, że Chrystus przyszedł do wszystkich narodów, a nie tylko do narodu żydowskiego. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus przyszedł zbawić każdego człowieka. Jest to więc dla chrześcijan okazja do wielkiego dziękczynienia za tę łaskę. Z Uroczystością Objawienia związane są również od dawna przyjęte i praktykowane w Polsce zwyczaje: święcenie kadzidła i kredy oraz oznaczanie drzwi domów pierwszymi literami imion królów na znak, że w tym domu mieszkają wierzący w Chrystusa.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
01.01.2014r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wchodząc w nowy rok, wzywamy imienia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 1 stycznia obchodzimy bowiem święto chrześcijańskie związane z jednym z pierwszych dogmatów Kościoła. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wprowadzono do kalendarza w 1931 roku, w 1500. rocznicę Soboru Efeskiego, na którym przyznano Maryi tytuł Theotokos (Bogarodzica). Otwarcie się Maryi na macierzyństwo stało się przyczyną Jej radości, ale też i naszej nadziei. Kościół zachęca nas, abyśmy na tajemnicę Nocy Betlejemskiej spojrzeli oczami Matki Chrystusa. Starajmy się naśladować Maryję, która jako pierwsza przyjęła Jezusa do siebie i Jej przysługuje szczególna godność i wyniesienie ponad innych ludzi. Fiat Maryi jest dla nas wzorem przyjęcia Boga. Maryja żyje dla chwały Bożej i tego nas uczy. W ten świąteczny czas życząc sobie nawzajem Bożego błogosławieństwa, powierzamy się także Maryi, która zawsze jest tam, gdzie Jej Syn.

Zakończenie Roku Pańskiego 2013
31.12.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W wieczór kończącego się Roku Pańskiego 2013 zgromadziliśmy się przy ołtarzu Chrystusowym, aby wraz z naszym Panem złożyć naszemu najlepszemu Ojcu w niebie jedyną ofiarę dziękczynną za wszystkie dobrodziejstwa minionego roku. Uświadamialiśmy sobie również co miniony rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne i religijne. Przeżyte dni odchodzącego roku nie były wolne od naszych większych lub mniejszych win i zaniedbań. Z tego powodu przepraszaliśmy za to Boga podczas nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego. Po Eucharystii, przy wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramencie uwielbialiśmy i dziękowaliśmy najlepszemu Ojcu za dar kolejnego przeżytego roku, a także przepraszaliśmy Go za grzechy. Był to także czas sprawozdania i przypomnienia sobie najważniejszych momentów. W minionym już roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w wielu celebracjach liturgicznych i przystępowaliśmy do Sakramentów Świętych. Do Chrztu Świętego przystąpiło 60 dzieci. Sakrament Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przyjęło w sumie 40 uczniów Szkoły Podstawowej. Do Bierzmowania przystąpiło 57 gimnazjalistów z naszej parafii. Przed ołtarzem stanęło 21 par narzeczonych, którzy połączyli swoje życie sakramentalnym węzłem małżeństwa. Ta modlitwa w Stary Rok uświadomiła nam również o kruchości i przemijalności naszego życia. W tym roku pożegnaliśmy tragicznie zmarłego śp. ks. Mariusza Flisa, modliliśmy się także w pierwszą rocznicę śmierci śp. ks. Dziekana Franciszka Mroza. Na cmentarz w ostatnią drogę odprowadziliśmy 51 naszych parafian. Na wakacjach nastąpiły zmiany księży wikariuszy w naszej wspólnocie.

Na zakończenie nabożeństwa naszą modlitwę dziękczynienia i uwielbienia wyraziliśmy poprzez odśpiewanie uroczystego hymnu Te Deum - Ciebie Boga wysławiamy. Ks. Proboszcz dokonał podsumowania minionego roku w homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej (odsłuchaj nagrania).

Dziękujmy Bogu za dar Ducha Świętego, którego wlewa codziennie w nasze serca i pomaga nam każdego dnia roku żyć zgodnie z prawdami Ewangelii. Prośmy Pana i Matkę Najświętszą o Ich pomoc w codziennym zmaganiu się z grzechem, a także opiekę w życiu parafialnym dla duszpasterzy i wszystkich tych, którzy przez cały rok troszczą się o dobro naszej wspólnoty.

Święta Rodzina z Nazaretu
29.12.2013r.

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła obchodzona jest jako Święto Najświętszej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Już w katakumbach możemy odnaleźć obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę, jednak oficjalne święto obchodzone jest dopiero od XVIII wieku. W jednej ze swoich encyklik papież Leon XIII napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. To święto więc jest szczególnie ważne dzisiaj, czyli w czasach, w których rodzina przeżywa kryzys. Najświętsza Rodzina stanowi więc wzór miłości, oddania i odpowiedzialności, tak bardzo nam potrzebny. Pokazuje, że mimo problemów i trudności warto wybaczać, zaufać, być może kolejny raz, by budować Bożą rodzinę.

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu...

Pasterka - Msza w nocy
25.12.2013r.

„ Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. ”/Łk 2, 10-11/

Pierwszą Mszą Świętą Uroczystości Narodzenia Pańskiego jest odprawiana o północy tzw. Pasterka. Świętowanie narodzin Jezusa zapoczątkowano w Jerozolimie. Stamtąd patriarcha udawał się w procesji do Betlejem Judzkiego - miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. Ten zwyczaj został zachowany do dziś. Pasterka to pamiątka pierwszego pokłonu, jaki złożyli Jezusowi pasterze, którzy przybyli na wezwanie Anioła Bożego. Dlatego obecnie, przy śpiewie kolęd, udajemy się do świątyni, by złożyć nowo narodzonemu Dzieciątku pokłon naszej miłości i oznajmić całemu światu Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela.

By dochować tradycji, również i w tym roku odbyła się w naszym kościele Msza o północy. Uroczystej Pasterce przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Mieczysław Szostak. Zachęcamy do wpatrywania się w żłóbek Chrystusa, przy którym uczymy się pokory i uniżenia. Zapraszamy również do odsłuchania homilii oraz obejrzenia galerii zdjęć z Pasterki.

Boże Narodzenie
25.12.2013r.

Po czterech tygodniach Adwentu, 25 grudnia, obchodzimy Uroczystość Bożego Narodzenia. Jest to pamiątka wydarzenia, które miało miejsce ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem. Jezus Chrystus urodził się w żydowskiej rodzinie jako syn dziewicy Maryi poślubionej Józefowi. Został poczęty mocą Ducha Świętego. Do Betlejem tuż po narodzinach Jezusa przybyli za wskazaniem aniołów pasterze, aby zobaczyć Zbawiciela. Później także mędrcy ze Wschodu, przyprowadzeni przez gwiazdę betlejemską, oddali pokłon Dzieciątku. W święta Bożego Narodzenia gromadzimy się w naszych rodzinach oraz w kościołach, gdzie znajdują się szopki ukazujące narodzenie Chrystusa. Przez cały ten czas śpiewamy kolędy, które są wyjątkowymi pieśniami, mówiącymi o Bożym Narodzeniu. Charakterystycznym znakiem Bożego Narodzenia jest żłóbek wyrażający nasze oczekiwanie, ale także nasze dziękczynienie Temu, który zechciał dzielić naszą ludzką dolę w ubóstwie i w prostocie. W żłóbku znajdujemy Prawdę, która objawia się ludziom cichym i pokornego serca. Wcielenie Chrystusa jest naszą nadzieją i wyrazem wielkiej, niepojętej i wszechogarniającej miłości Boga. Boże Narodzenie jest chrześcijańskim świętem dziękczynienia za dar zbawienia, który ofiarowuje nam Syn Boży. On przychodzi do nas ze światłem nadziei, abyśmy już dłużej nie chodzili w ciemności.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest na tyle istotna, iż posiada oktawę. Jest to czas 8 dni - od 25 grudnia do 1 stycznia. Oktawa obchodzona jest jako jeden świąteczny dzień, uobecniający tajemnicę Wcielenia...

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie
Wigilia - oczekiwanie na narodzenie Chrystusa
24.12.2013r.

Słowo wigilia w języku łacińskim oznacza czuwanie. Religijny wymiar czuwania polega na duchowym przygotowaniu się do przyjścia na świat Zbawiciela, który narodzi się następnego dnia, czyli 25 grudnia. W polskiej kulturze to czuwanie wyraża się szczególnie przez wieczerzę wigilijną, która rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na niebie. Ta tradycja ma biblijne korzenie i jest nawiązaniem do Gwiazdy Betlejemskiej, która Trzem Królom zwiastowała narodziny Jezusa Chrystusa. Tego dnia zachowujemy post na znak oczekiwania i zarazem gotowości. Wigilijne stoły w Polsce wypełniają różne bezmięsne potrawy. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Wieczerzę powinna poprzedzić modlitwa oraz czytanie fragmentu o narodzinach Jezusa z Ewangelii. Następnie wszyscy dzielą się opłatkiem, okazując przy tym miłość i radość. Dzielimy się w duchu pojednania i otwartości na drugiego człowieka, któremu chcemy nieść Dobrą Nowinę o narodzinach Boga-Człowieka. Wspólne kolędowanie powinno wypełnić czas od wieczerzy do pasterki. W Wigilię powinniśmy uczynić wszystko, aby wszelkie spory i konflikty ucichły, abyśmy zatrzymali się na chwilę i przysposobili do przyjęcia szczególnego błogosławieństwa, z którym przychodzi do nas Syn Boży.

Światło betlejemskie
23.12.2013r.

Tradycją jest, że w przededniu świąt, harcerze przynoszą do kościoła Betlejemskie Światło Pokoju. Podczas roratniej Mszy świętej, uroczyście wniesiony został ten płomień zapalony w miejscu narodzenia Chrystusa. Jest to żywy ogień z Betlejem, który rok rocznie gości na stołach wigilijnych w naszych domach, jako symbol Jezusa, przychodzącego na świat jako Boża światłość. Ten ogień pochodzi z miejsca cudownego, z miejsca największej łaski dla świata! W okresie Świąt Bożego Narodzenia harcerze pragną podzielić się tym szczególnym darem, dać namacalny dowód pojednania, współpracy, braterstwa, poświęcenia, wiary i nadziei. Zachęcamy do zabrania tego płomienia do swych domów i do obejrzenia zdjęć z przekazania światła w naszej parafii.

Upamiętnienie powstańców styczniowych
12.12.2013r.

W roku 150. rocznicy powstania styczniowego w naszym kościele odbyła się żałobna Eucharystia w intencji poległych w tym zrywie. Następnie na rymanowskim cmentarzu poświęcona została tablica, mająca na celu upamiętnienie powstańców pochodzących z naszej ziemi. Podczas całej uroczystości obecni byli przedstawiciele towarzystwa „Sokół”, a także uczniowie klas wojskowych naszego liceum, którzy wystawili honorową wartę.

Maryja - Niepokalane Poczęcie
08.12.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

8 grudnia Kościół oddaje cześć Matce Najświętszej, obchodząc uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedna z czterech najważniejszych uroczystości maryjnych w całym roku kościelnym. Prawda o niepokalanym poczęciu dojrzewała w Kościele przez wieki. Już w VII i VIII wieku rozpowszechniło się święto Poczęcia Maryi. Owo poczęcie określano już wtedy jako święte i niepokalane. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został jednak ogłoszony dopiero 8 grudnia 1854r. przez papieża bł. Piusa IX bullą Ineffabilis Deus. Ta prawda wiary stwierdza, iż Maryja już od pierwszego momentu swojego istnienia cieszy się wspólnotą życia z Bogiem, została poczęta w łasce uświęcającej, dlatego jest wolna od grzechu pierworodnego oraz fakt, że Matka Boża jest całkowicie Święta, bowiem w żadnym momencie Jej życia nie dotknęła Jej zmaza grzechowa.

Wizyta św. Mikołaja
05.12.2013r.

Święty Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Azji Mniejszej. Był biskupem Miry. Jest świętym Kościoła katolickiego i prawosławnego. Według podań, po bogatych rodzicach otrzymał w spadku duży majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się miłosierdziem i pobożnością. Zgodnie z tradycją wspominając tego świętego, do dzieci przybył ten upragniony gość. W rymanowskim kościele rozdał upominki grzecznym dzieciom, we czwartek 5 grudnia.

Roraty i rozdanie medalików
02.12.2013r.

W poniedziałkowy wieczór rozpoczęliśmy adwentową tradycję - sprawowanie Rorat, czyli Mszy świętych o Najświętszej Maryi Pannie. Na początku dzieci, trzymając zapalone lampiony, weszły w mrok świątyni. Na głos hymnu Chwała na wysokości Bogu rozbłysły wszystkie światła. Ma to symbolizować Chrystusa, który narodzi się jako „Światło na oświecenie pogan”. W trakcie Eucharystii zapalona była roratka - świeca Maryjna. Przez cały okres Adwentu, dzieci będą wsłuchiwały się w krótkie rozważania o życiu różnych świętych osób, które pokazują nam jak żyć, by dojść do nieba i pomagają w odpowiednim przeżywaniu tego czasu. 2 grudnia poświęcone zostały także medaliki dla dzieci z klas II, które w maju przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Po modlitwie odbyło się również spotkanie z rodzicami tych dzieci. Polecamy zdjęcia w galerii...

Adwent - czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela
Marana tha - Przyjdź, Panie Jezu!

Adwent jest szczególnie pięknym okresem liturgicznym. Posiada on dwa wymiary oczekiwania, dlatego liturgia Kościoła dzieli ten czas na dwie części. Pierwsza, trwająca od początku Adwentu do 16 grudnia, skupia się na oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu dziejów. Druga część, która trwa od 17 do 24 grudnia, to oczekiwanie i przygotowanie do obchodzenia kolejnej pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię, czyli przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Te dwie części najlepiej wyodrębniają się w Liturgii Słowa. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie W pierwszej części Adwentu podczas Mszy św. czytamy teksty prorockie odnoszące się do czasów ostatecznych. Ewangelia mówi o przymiotach, które należy posiadać, by osiągnąć zbawienie. W drugiej części natomiast słyszymy teksty prorockie zapowiadające narodzenie Chrystusa, a Ewangelia dotyka wydarzeń bezpośrednio poprzedzających to wydarzenie.

Czas Adwentu ma także bogatą i piękna symbolikę. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie w Polsce, są Roraty. Msza roratnia, czyli wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, sprawowana jest wcześnie rano tak, że mrok świątyni rozpraszają jedynie zapalone świece. Ze względów praktycznych w naszej parafii te nabożeństwa odprawiane są wieczorem, gdy do świątyni przychodzą dzieci niosące w ciemnościach zapalone lampiony. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Roraty to czas, kiedy razem z Maryją oczekujemy na wybawienie, jakie przyniosą światu narodziny Zbawiciela. Podczas tej Mszy Maryję symbolizuje specjalna świeca zwana roratką. W tradycji przyjmuje się, że jest ona znakiem Maryi, która jako jutrzenka zwiastuje „wschodzące słońce” - Jezusa Chrystusa. Z czasem w kościołach pojawił się także zwyczaj umieszczania wieńca adwentowego wykonanego z jedliny z czterema świecami. Jest to symbol nadziei. W okresie Adwentu podczas liturgii używany jest fioletowy kolor szat liturgicznych, który symbolizuje skruchę i pokorę.

Wielkimi prorokami Adwentu są Izajasz i Jan Chrzciciel, którzy nieustanie przypominają nam słowa: Odwagi, nie bójcie się! Pan jest już blisko!

Nowy rok pracy duszpasterskiej
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wraz z ostatnią niedzielą roku liturgicznego (Uroczystość Chrystusa Króla - 24.11.2013r.) zakończyliśmy Rok Wiary, podczas którego uświadamialiśmy sobie, że wiara jest darem, ale także poważnym zadaniem. Jako kontynuację tego czasu, w pierwszą niedzielę Adwentu 2013 Kościół w Polsce rozpoczyna realizację nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program związany jest z duchowością chrzcielną i nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski (2016 rok). Rok liturgiczny, który rozpoczynamy, przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. W Liście Pasterskim Episkopatu Polski na Adwent 2013 czytamy: „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (...) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia.” Pełna treść listu dostępna do odczytania w zakładce DOKUMENTY.

Poetyckie zaduszki
28.11.2013r.

W kończącym się czasie listopada - miesiąca modlitwy za zmarłych, w czwartkowy wieczór, po Mszy świętej, młodzież z Zespołu Szkół w Rymanowie przygotowała „Poetyckie zaduszki”. W trakcie tej modlitwy wspominaliśmy tych, którzy odeszli, a młodzież recytując wiersze i śpiewając piosenki wprowadziła nas w odpowiedni nastrój listopadowej zadumy. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć w naszej galerii...

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
24.11.2013r.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół czci Jezusa Chrystusa jako Króla jednostek, społeczeństw i całego wszechświata. Niemal od zawsze nazywano Jezusa Chrystusa Królem. Jednak specjalne święto podkreślające ten tytuł ustanowił dopiero w roku 1925 papież Pius XI encykliką Quas primas. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Pierwotnie przypadało ono w ostatnią niedzielę października. Po reformie liturgicznej z 1969r. święto Chrystusa Króla otrzymało rangę uroczystości oraz zostało przeniesione na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, dopinając klamrą wszystkie święta całego roku liturgicznego. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem nie tylko jako Bóg, ale również jako Człowiek. Naszym zadaniem jest obieranie Chrystusa jako swojego Króla, wsłuchiwanie się w jego głos, który rozbrzmiewa w Słowie Bożym, w nauczaniu Kościoła oraz w przykazaniach. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata uświadamia nam, że powinniśmy ustawiać się wobec Chrystusa jako pokorni słudzy, gotowi do pełnienia Jego woli.

Święto Odzyskania Niepodległości
11.11.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wśród wielu świątecznych dni w roku 11 listopada zasługuje na szczególną uwagę. Nie przypada wówczas żadna liturgiczna uroczystość, jednak winien być to dzień wyjątkowy dla każdego Polaka. Jest to bowiem święto odzyskania przez nasz kraj niepodległości, której byliśmy pozbawieni wiele lat. Naród nasz wielokrotnie w swoich dziejach poddawany był różnym próbom i cierpieniom. Na długi czas wróg odebrał nam wolość i suwerenność, chcąc wymazać Polskę i Polaków z dziejów świata. Nie zabrakło jednak ludzi, którzy wytrwale wierząc w Bożą pomoc, wielokrotnie z imieniem Maryi na swych ustach i w sercu, walczyli i ginęli w obronie Polski. Tradycyjnie w dzień 11 listopada pochylamy się nad tymi wyjątkowymi Polakami, którzy przez swoje czyny dziś uczą nas patriotyzmu.

Zwyczajowo w Święto Odzyskania Niepodległości gromadziliśmy się na Mszy świętej, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za ten szczególny dar, jakim jest wolna Ojczyzna. Polecaliśmy Panu Miłosierdzia dusze tych, którzy polegli w walce o niepodległość. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, Królowej Narodu Polskiego, omadlaliśmy czasy współczesne, prosząc o mądrość i Boże Światło dla kierujących Polską oraz o ducha patriotyzmu w każdym Polaku.

Zapraszamy do galerii zdjęć oraz odsłuchania homilii ks. Tomasza Węgrzyńskiego. Zachęcamy także do modlitwy za Ojczyznę i ciągłego dziękczynienia Panu Bogu za wolność, którą możemy się obecnie cieszyć. Przypominajmy sobie ciągle słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna - i starajmy się, by było one dla nas ciągle zadaniem do budowania lepszej Polski. Nie zapomnijmy jednak, że wolność nie jest - jak mówił papież Jan Paweł II - dana na wieki i zawsze trzeba o nią walczyć...

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
02.11.2013r.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tzw. dzień zaduszny, to liturgiczne dopełnienie dnia poprzedniego, czyli Uroczystości Wszystkich Świętych. O ile święto obchodzone 1 listopada ma jednak charakter niezwykle radosny (czego wyrazem są m.in. białe lub złote szaty liturgiczne) - czcimy wszystkich, którzy już cieszą się darem zbawienia, o tyle drugi dzień miesiąca listopada ma wymowę poważną - czcimy tych, którzy cierpią straszliwe męki, zanosząc za nich do Boga pokorną modlitwę. Dodatkowo, wierząc w tajemnicę świętych obcowania, również cierpiących w czyśćcu możemy prosić o wstawiennictwo za nami. W ten sposób w te dwa listopadowe dni cały Kościół - triumfujący, cierpiący i walczący (czyli my, żyjący na ziemi) w sposób szczególny łączy się we wzajemnej modlitwie. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Zarówno ten dzień, jak i cały miesiąc listopad to dobry moment, by wybrać się na cmentarz i modlić się za bliskich zmarłych (za nawiedzenie cmentarza, w dniach 1-8 listopada można uzyskać dla nich odpust zupełny). Jako że nie mamy pewności co do zbawienia swoich bliskich, dlatego modlimy się za nich, aby to zbawienie im wyprosić.

Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Uroczystość Wszystkich Świętych
01.11.2013r.

Pierwszy dzień listopada to czas radosnego święta. Obchodzimy bowiem Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy osiągnęli już pełnię zbawienia i oglądają Boga w niebie. Wspominamy nie tylko osoby, które oficjalnie zostały wyniesione przez Kościół na ołtarze, ale również naszych braci i siostry przebywających już w Królestwie Bożym. W dniu 1 listopada odwiedzamy cmentarze modląc się za naszych bliskich zmarłych, prosząc dla nich o wieczne zbawienie, gdyż nie wiemy, którzy z nich są już w niebie.

Oddawanie czci świętym nie sprzeciwia się czci Bożej. Można nawet powiedzieć, że ją pomnaża. Kto miłuje Boga, miłuje także Jego przyjaciół, a święci przecież są Jego przyjaciółmi - współdziedzicami w chwale Jezusa Chrystusa. Kult świętych jest więc pośrednio kierowany do samego Boga. Tak jak każdy naród ma swoich bohaterów, których otacza czcią, tak Kościół ich posiada. Z tego powodu, że są to bohaterowie, pamięta o nich, stawia ich za wzór. Stąd niektórzy święci mają swoje dni w roku, a 1 listopada przypada dzień, w którym czcimy wszystkich, także tych, którzy osobnego dnia nie mają.

Nowy zegar na wieży kościoła
30.10.2013r.

Zamontowany został nowy zegar na wieży kościelnej. Zdjęte zostały stare, pordzewiałe tarcze, które od dłuższego już czasu nie wskazywały aktualnej godziny. Nowy mechanizm to zegar firmy Rduch, który wskazywał będzie godzinę przez całą dobę (w nocy będzie podświetlony). Docelowo zamontowane mają zostać kuranty wygrywające godzinę. Nowy zegar niech zawsze, ilekroć na niego spojrzymy, przypomina nam prawdę, że „czas ucieka, wieczność czeka”.

Dzień Skupienia Akcji Katolickiej
26.10.2013r.

W sobotę (26.10) w kościele św. Wawrzyńca w Rymanowie odbył się Jesienny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego. Z tej okazji członkowie Akcji Katolickiej i wszyscy zgromadzeni wierni przywitali relikwie św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Przybyły one do naszej parafii ze Strachociny razem z ks. prałatem Józefem Niżnikiem, diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej. Podczas tej modlitwy ks. Józef wygłosił konferencję o życiu i męczeństwie św. Andrzeja. Czciciele tego męczennika adorowali relikwie oraz Najświętszy Sakrament odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także modląc się modlitwą różańcową. Na zakończenie odprawiona została Eucharystia i zawierzenie się patronowi naszego kraju. Dziękujemy wszystkim przybyłym do naszej świątyni za udział w tej uroczystości i za możliwość modlitwy przy relikwiach tego wspaniałego męczennika - św. Andrzeja Boboli.

Multimedia: galeria zdjęć | nagranie homilii ks. J. Niżnika | nagranie z Dnia Skupienia

Wspomnienie bł. Jana Pawła II
22.10.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

22 października obchodzimy wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II, papieża-Polaka.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach. Od dziecka wykazywał wiele talentów - był najlepszym uczniem w szkole, sportowcem, a nawet aktorem. Już w gimnazjum wyróżniała go ogromna wiara. Po ukończeniu nauki zdecydował o wstąpieniu na drogę kapłańską. 16 października 1978 roku został wybrany papieżem Kościoła katolickiego. Został pierwszym papieżem Polakiem i pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem. Sprawując swój urząd 27 lat, Jan Paweł II przebył ponad 1,6 mln kilometrów. Odbył 142 podróże we Włoszech oraz 102 pielgrzymki zagraniczne, odwiedzając 135 krajów. Podczas audiencji generalnych, których odbyło się 1160, spotkał się z ponad 17,5 mln osób. Chociażby te liczby pokazują, że Jan Paweł II to papież bliski każdemu człowiekowi. Był papieżem-apostołem. Miał doskonały kontakt z młodzieżą. Poświęcał młodym ludziom wiele uwagi. Zapoczątkował coroczne spotkania pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. Od początku lat dziewięćdziesiątych Papież cierpiał na chorobę Parkinsona, która z czasem coraz bardziej postępowała. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Następny papież, Benedykt XVI, zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Podczas niego uznano cud uzdrowienia, którego doznała francuska zakonnica Marie Simon-Pierre. Beatyfikacja odbyła się 1 maja 2011 roku, a dokonana została osobiście przez Benedykta XVI w czasie uroczystej Mszy Świętej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Szacuje się, że w nabożeństwie uczestniczyło 1,5 mln wiernych. Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II zostało wyznaczone na dzień 22 października - w rocznicę inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego.

Papież Franciszek wraz z Kolegium Kardynałów zatwierdził kolejny cud za przyczyną Jana Pawła potrzebny do kanonizacji papieża-Polaka. Uroczystość, podczas której zostanie on publicznie ogłoszony świętym, odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.

Inscenizowane nabożeństwo różańcowe
21.10.2013r.

Podczas październikowych nabożeństw różańcowych do kościoła przybyły także dzieci z Przedszkola św. Józefa. Wraz z rodzicami i wychowawcami modliły się one, same prowadząc tą piękną modlitwę. W zrozumieniu rozważanych tajemnic radosnych pomogli dzieciom ich rodzice, którzy wcielili się w biblijne postacie i przedstawili scenki ukazujące treści zawarte w Piśmie Świętym. Stąd widzieliśmy Zwiastowanie NMP, Nawiedzenie św. Elżbiety, szukanie miejsca w gospodzie i narodzenie Chrystusa, ofiarowanie i odnalezienie Pana Jezusa. Zachęcamy do obejrzenia naszej fotogalerii oraz filmiku zawierającego odgrywane scenki. Odsłuchać można także nagranie całości nabożeństwa różańcowego. Przede wszystkim zapraszamy jednak do codziennej, wytrwałej modlitwy na Rózańcu Świętym...

Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki przemyskiej
13.10.2013r.

W niedzielę, 13 X, odbyła się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej w ruchach i stowarzyszeniach oraz grupach eklezjalnych. Do Przemyśla przybyła młodzież z całej archidiecezji, by modlić się wraz z Księdzem Biskupem i Duszpasterzami. Spotkanie to miało również podtekst papieski - powodem tego wydarzenia wiary był także Dzień Papieski, rozpoczynający duchową drogę w kierunku kanonizacji bł. Jana Pawła II (27.04.2014r.) oraz w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016 rok). W Przemyślu nie zabrakło również młodych z naszego dekanatu, jak i z samej parafii. Młodzież skupiona we wspólnotach apostolskich odebrała światło Chrystusa, w obrzędzie przekazania świec, by zanieść je i przekazać do swych parafii. Polecamy obejrzenie galerii zdjęć...

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej
06.10.2013r.

Cały październik to czas szczególnej modlitwy różańcowej. 7 dnia tego miesiąca obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Z tej okazji w niedzielę, 6 października, zgromadziliśmy się, by z różańcem w ręku uczestniczyć w procesji różańcowej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ks. Wiesław Dopart. Homilię wygłosił Ks. Augustyn Lenart, misjonarz pochodzący z Gwoźnicy. W swym kazaniu przytoczył znane z historii zwycięstwa Chrześcijan dokonane z pomocą Matki Różańcowej. Kaznodzieja zadał retoryczne pytania: „Czyż nie możemy dzisiaj poprzez modlitwę różańcową przezwyciężyć obojętność świata na sprawy Boże - świata, który żyje w beznadziei? Czy nie możemy doprowadzić wielu do zbawienia? Różańcem możemy osiągnąć wszystko!” (kliknij tutaj, aby odsłuchać nagrania homilii). Po Eucharystii modliliśmy się zmierzając w procesji wokół kościoła.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć oraz do wytrwałej modlitwy z różańcem w ręku, która uczy pokory i wytrwałości oraz jest bronią w walce z grzechem. Prośmy Matkę Różańca Świętego, by przez dar tej szczególnej modlitwy wypraszała nam u Boga wszelkie potrzebne łaski.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
05.10.2013r.

Egzamin maturalny to dla każdego ucznia do niego przystępującego bardzo ważny moment w życiu. Tradycyjnie przed tym ważnym wydarzeniem maturzyści z naszej diecezji udają się w październikowym czasie zawierzania się Matce Bożej przez różaniec do Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. W tym roku pod hasłem: „Kto wierzy, nigdy nie jest sam”, 5 października odbyła się Pielgrzymka maturzystów, wychowawców i katechetów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę. Wzięli w niej udział także uczniowie z rymanowskiego liceum, którzy uczestniczyli w konferencji, Drodze Krzyżowej, Eucharystii oraz Apelu Jasnogórskim. Zawierzali się również w osobistej modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki. Podczas pielgrzymki maturzyści prosili o Dary Ducha Świętego na czas egzaminu i dalszej drogi w życiu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii, w której znajdują się zdjęcia z tej pielgrzymki.

Renowacja świątyni
04.10.2013r.

Zakończyła się konserwacja bocznego ołtarza Matki Bożej Różańcowej. W dniu 04.10. do naszej świątyni przybyła komisja, która dokonała odbioru prac renowacyjnych. Obecny był Pan prof. Grzegorz Kostecki z Krakowa, który od lat zajmuje się konserwacją naszego zabytkowego kościoła. Dokonał on rutynowych oględzin obrazu Matki Bożej Bolesnej, który na co dzień znajduje się w głównym ołtarzu. Komisja obejrzała również podziemia kościoła oraz mur otaczający świątynię. Mamy nadzieję, że przy pomocy ludzi dobrej woli oraz opiece naszej Matki Bolesnej uda się dokończyć renowacji naszego kościoła. Prosimy wszystkich wsparcie i modlitwę w tej intencji.

Eucharystia w intencji Przedszkola św. Józefa
02.10.13r.

W dzień świętych Aniołów Stróżów, we środę 2 października, dzieci z Przedszkola św. Józefa wraz z siostrami służebniczkami i wychowawcami przybyły do świątyni, aby uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. Dzieci prosiły w swojej modlitwie, aby ich Aniołowie zawsze nad nimi czuwali. Ta Msza święta była również prośbą o Boże błogosławieństwo w nowo rozpoczętym roku szkolnym. Zapraszamy do galerii zdjęć...

Październik miesiącem modlitwy różańcowej
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

„Odmawiajcie codziennie różaniec!”

Wezwanie Matki Najświętszej, by codziennie modlić się różańcem, wypowiedziane podczas objawień w Fatimie, w tym jesiennym czasie wydaje się być nadzwyczaj aktualne. Październik to miesiąc, w którym szczególnie często sięgamy po różaniec. Codziennie w świątyni odprawiane jest nabożeństwo różańcowe, podczas którego polecamy Maryi nasze sprawy. Wśród przeróżnych intencji osobistych nasze modlitwy kierujemy prosząc szczególnie o opiekę Królowej Różańca dla nas i naszych bliskich oraz o potrzebne łaski w codziennym zmaganiu się z grzechem.

W tym szczególnym miesiącu Kościół w liturgii obchodzi specjalne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które przypada 7 października, w dzień rocznicy bitwy pod Lepanto, która odbyła się w 1571 r. Ówczesny sułtan turecki planował podbić całą Europę i na jej terenie zaprowadzić wiarę muzułmańską. Pod Lepanto flota Imperium Osmańskiego została rozbita przez państwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego. To zwycięstwo przypisywano opiece Maryi.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Październik to również miesiąc, który można kojarzyć z błogosławionym papieżem Janem Pawłem II - wielkim przyjacielem Matki Bożej i modlitwy różańcowej. W październiku obchodzimy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, świętujemy Dzień Papieski oraz wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II. Ojciec Święty mówił, że różaniec to jego ulubiona modlitwa i zachęcał do częstego sięgania po ten oręż w walce z szatanem.

W miesiącu październiku szczególnie warto pamiętać, że modlitwa różańcowa jest jedną z najskuteczniejszych modlitw, dzięki której można wyprosić wiele niezwykłych łask przez wstawiennictwo Maryi. Miłość do Matki Bożej Różańcowej jest jednym z wyróżników prawdziwej, tradycyjnej, głębokiej katolickiej wiary.

Msza w intencji OSP
29.09.2013r.

W naszym parafialnym kościele, 29 września (niedziela), o godzinie 14:00, miała miejsce Msza święta w intencji strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie. Eucharystii przewodniczył ks. Mieczysław Rusin. Podczas tej uroczystości obecne były poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Podczas modlitwy w kościele prosiliśmy Boga, by obdarzył wszelkimi łaskami wszystkich strażaków, którzy z miłości do bliźnich pomagają innym w potrzebie, niejednokrotnie narażając przy tym własne życie. Po Mszy świętej odbyła się uroczystość przy remizie OSP Rymanów, podczas której m.in. poświęcone zostały dwa nowe wozy strażackie oraz inny sprzęt potrzebny w tej trudnej pracy. Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii.

Ostatnie pożegnanie
25.09.2013r.

W Nowej Dębie, rodzinnym miejscu ks. Mariusza Flisa, odbyły się uroczystości pogrzebowe. Mszy świętej żałobnej przewodniczył Ks. Bp Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej. Obrzędy pochowku na cmentarzu dopełnił Ks. Bp Stanisław Jamrozek. Prośmy Pana o dar życia wiecznego dla zmarłego kapłana oraz o ukojenie bólu i opiekę Matki Bożej dla bliskich i rodziny, zwłaszcza dla mamy ks. Mariusza. Niech Matka Bolesna przytuli Ją do swego serca i pocieszy w tych trudnych chwilach. Wspominajmy ciepło ks. Mariusza, który również w naszej wspólnocie pozostawił ślad swojej skromności i dobroci. Niech dobry Bóg wynagrodzi Jego staranie o wychowanie młodych ludzi oraz pomoc, jaką darzył każdego potrzebującego. Pamiętajmy o Jego słowach, które do nas kierował w prostych i krótkich kazaniach. Nie zapomnimy o Jego radości i poczuciu humoru, którym zarażał innych. Niech spoczywa w pokoju wiecznym i na zawsze pozostanie w naszych sercach...

Uroczystości żałobne w Hłudnie
24.09.2013r.

We wtorek, 24 września, nastąpiły uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Mariusza Flisa w parafii Hłudno, gdzie zmarły kapłan posługiwał jako proboszcz. Odbyła się eksporta, czyli przeniesienie trumny z ciałem z domu (plebanii, w której mieszkał ks. Mariusz) do świątyni. Następnie odbyła się żałobna Msza święta, której przewodniczył Ks. Bp Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił przyjaciel ks. Mariusza, z którym wchodził na kapłańską drogę przeszło 19 lat temu (zachęcamy do odsłuchania nagrania). Po Eucharystii parafianie z Hłudna w głębokim smutku i w atmosferze żalu i skupienia modlili się przy trumnie ich zmarłego proboszcza.

Nie żyje Ksiądz Mariusz Flis
20.09.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Zmarł Ksiądz Mariusz Flis, proboszcz parafii Hłudno, były wikariusz rymanowski.

Dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci naszego ukochanego ks. Mariusza, który zginął w wypadku drogowym w piątek 20 września 2013 roku. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Bachórzu, gdzie około godziny 10 rano, ks. Mariusz jadąc motocyklem zderzył się z samochodem ciężarowym, w wyniku czego zginął na miejscu.

Ks. Mariusz urodził się w Nowej Dębie 23.10.1967r. Na kapłana został wyświęcony w Przemyślu 28.05.1994r. W naszej parafii pełnił posługę wikariusza i katechety w latach 2006-2012. Obecnie, od roku, był proboszczem parafii św. Klary w Hłudnie k. Dynowa.

Ta straszna informacja przeszyła nasze serca, zwłaszcza, iż znaliśmy ks. Mariusza. Jest to szczególnie trudna do przyjęcia wiadomość, gdyż to właśnie ks. Mariusz był zaangażowany w tworzenie naszej strony internetowej. Tą smutną wieść musimy przyjąć w duchu katolickim, pamiętając o tym, że śmierć to przejście do życia wiecznego. Szczerze ufamy, że Pan Miłosierdzia przyjmie duszę ks. Mariusza do wiecznej chwały...

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Amen.

Rozpoczęcie roku formacji Domowego Kościoła
15.09.2013r.

„Narodzić się na nowo” - to hasło nowego roku formacji i modlitwy Ruchu Światło Życie. Trwając w liturgicznej zadumie nad Krzyżem Chrystusa i stojąc razem z Maryją Bolesną na Golgocie, dzień po Święcie Podwyższenia Krzyża, w wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, odbyła się w naszym kościele Eucharystia rozpoczynająca rok formacyjny Domowego Kościoła. W modlitwie uczestniczyli i Mszę świętą animowali członkowie kręgów rejonu Rymanów. Później odbyła się Droga Krzyżowa na Kalwarię, podczas której należący do Domowego Kościoła prosili o dary Ducha Świętego na ten nowy czas wzrastania w wierze. Modlili się o to, by „narodzić się nowo” i światu nieść Ewangelię, aby nieść światło Jezusa Chrystusa całej ludzkości, poczynając od środowisk w których żyją na co dzień.

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
15.09.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna,
Ukrzyżowany z Tobą,
najboleśniejszaś Ty między niewiastami
i bolesny owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego,
uproś nam, krzyżującym Syna Twojego
łzy pokutne teraz i w godzinę śmierci naszej.

W połowie września w liturgii Kościoła wspominamy naszą Matkę - Panią rymanowską. Szczególna patronka i opiekunka naszej wspólnoty parafialnej to Matka Boża Bolesna - ta, która stała pod krzyżem Jezusa i cierpiała razem z Nim w czasie Jego męki. To Jej duszę przeszył miecz boleści, gdy wzięła na swe łono martwe ciało Jezusa. Dla uczniów Chrystusa Matka Boża Bolesna jest Matką Pocieszenia. Maryja otacza wszystkie zbolałe dusze swoją matczyną miłością i podnosi je do Jezusa. Dlatego dobry Bóg, przez wzgląd na Jej pokorę i piękno czystej miłości, nigdy nie odmawia prośbom swojej Matki. Życie Maryi uczy nas, że przez krzyż i cierpienie prowadzi droga do radości i do zmartwychwstania w Chrystusie. Zawsze pamiętajmy o tej prawdzie, stając przed bolesnym wizerunkiem naszej Matki.

Odpustowej Eucharystii, sprawowanej w Święto Matki Bożej Bolesnej, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Walczak. W skierowanych do wiernych słowach mówił, że Maryja tak jak była obecna w życiu swego Syna, tak również jest obecna w naszym współczesnym życiu. Należy pamiętać, że gdy ogarnie nas zwątpienie i przygniotą problemy i cierpienia - Ona Matka Bolesna - zawsze nam pomoże i przygarnie... Zachęcamy do przypomnienia sobie tego kazania, poprzez odsłuchanie nagrania oraz do obejrzenia galerii zdjęć z tej uroczystości.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14.09.2013r.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego wiąże się z historią szukania drzewa Krzyża na którym zmarł Chrystus przez św. Helenę. Data 14 września to rocznica pierwszego publicznego wystawienia relikwii Krzyża w Jerozolimie. Z czasem relikwie podzielono na drobne części i rozesłano po okolicznych parafiach. Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku o autentyczność poszczególnych relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało dla dobra rodzaju ludzkiego. Święto Podwyższenia Krzyża przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego stroju.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, otrzymali jej owoce w niebie.

Rocznica śmierci ks. Franciszka Mroza
01.09.2013r.

W pierwszą rocznicę śmierci byłego proboszcza i dziekana rymanowskiego, ks. Franciszka Mroza, w niedzielę 1 września, przy ołtarzu parafialnego kościoła Eucharystię w intencji zmarłego sprawowali księża rodacy. Podczas Mszy świętej polecaliśmy Miłosiernemu Panu duszę ks. Franciszka prosząc o dar wiecznego zbawienia dla niego, a także przypomnieliśmy sobie postać naszego proboszcza. Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Kazimierz Giera, a okolicznościowe kazanie wyglosił ks. Józef Kasperkiewicz. W modlitwie tej uczestniczyła rodzina ks. Franciszka a także wielu parafian. Gorąco zapraszamy do korzystania z multimediów: galerii zdjęć oraz nagrania homilii. Zachęcamy przede wszystkim do przypominania sobie o ks. Dziekanie i modlitwy w Jego intencji...

Piesza pielgrzymka do Królowej Nieba i Ziemi
31.08.2013r.

Idą w deszczu, słońcu, wietrze, trudzie i chłodzie - wierni słowu Boga wciąż. Idą utrudzeni, ale radośni, błogosławiąc Panu i wzywając imienia Maryi - celu ich wędrówki. Tacy są pątnicy Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która rokrocznie ma miejsce w dniach 4-15 lipca. Jedną z pielgrzymich grup jest ta wychodząca z Krosna, której patronem jest św. Jan z Dukli. To grupa ludzi młodych - większość pątników stanowi młodzież. To sprawia, że św. Jan jest grupą radosną i rozśpiewaną, pełną entuzjazmu i gotową, mimo wszelkich przeszkód, nieść innym Ewangelię. Już po raz kolejny z Rymanowa wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach, będąca popielgrzymkowym spotkaniem pątników z grupy św. Jana. I po ran kolejny mogliśmy zaświadczyć atmosfery pielgrzymiej drogi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom lipcowej pielgrzymki za przekazanie nam tej radości pątniczego trudu. A komu było mało - zapraszamy za rok w drogę do Częstochowy...

Uroczystość NMP Częstochowskiej
26.08.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Częstochowa to miejsce, które dla żadnego wierzącego Polaka nie jest obojętne. Właśnie tam, na Jasnej Górze, znajduje się duchowa stolica Polski - Maryjne Sanktuarium Narodowe. To miejsce, gdzie swój tron ma Matka Najświętsza, Królowa naszego narodu. 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Historia tego miejsca rozpoczyna się w roku 1382, kiedy to Władysław, Książe opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej. Według najstarszych przekładów został on namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na stole na którym jadała Święta Rodzina. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć malowidła wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku. W 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce, a także w Europie.

Zmiany duszpasterskie w naszej parafii

Życie naszych diecezjalnych duszpasterzy naznaczone jest ciągłym wędrowaniem i pracą na różnych placówkach, w różnych miejscach, wśród różnych ludzi. Co roku, zgodnie z rozporządzeniem księdza biskupa, kapłani posyłani są na nowe parafie. Tego lata w naszej wspólnocie pożegnaliśmy dwóch księży wikariuszy - ks. Romana Lorensa, który po 3-letniej posłudze wśród nas, będzie pracował w parafii Przysietnica, oraz ks. Janusza Zajdla, który po rocznej pracy w Rymanowie został posłany do Kormanic. Z końcem wakacji witamy również nowych duszpasterzy - ks. Zenona Feresza i ks. Tomasza Węgrzyńskiego. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Ks. Zenon pochodzi z Pruchnika, a przybywa do nas z parafii Rybotycze. Ks. Tomasz natomiast do tej pory pracował w Łańcucie, a wywodzi się z parafii Końskie. Obydwoje będą pełnić posługę w naszej parafii sprawując Eucharystię i udzielając sakramentów świętych oraz będą pracować jako katecheci w naszej szkole.

Wyjeżdżającym kapłanom dziękujemy za ich posługę i głoszenie Słowa Bożego oraz życzymy, aby w nowych miejscach pracy i modlitwy, a także wszędzie tam, gdzie ich Bóg w przyszłości pośle, spotkali dobrych i życzliwych ludzi. Niech Matka Najświętsza otoczy ich swoją opieką. Nowym księżom przybywającym do naszej wspólnoty życzymy wytrwałości w pracy duszpasterskiej i obiecujemy modlitwę przez przyczynę Matki Bożej Bolesnej, naszej Pani, którą będziemy prosić o Jej wstawiennictwo u Boga i potrzebne łaski dla kapłanów, jak i dla całej parafii...

Czuwanie maryjne
15.08.2013r.

Czwartkowy wieczór Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeżyliśmy w duchu modlitwy do Matki Chrystusa. W kościółku na rymanowskiej Kalwarii miało miejsce czuwanie Maryjne, podczas którego dziękowaliśmy Bogu, przez ręce Matki Bożej Zielnej, za Jej wniebowzięcie i opiekę nad nami. Polecaliśmy Maryi nasz los i naszą codzienność. Modliliśmy się również za całą wspólnotę parafialną oraz Ojczyznę, a szczególnie za tych, którzy trwają w grzechu i są daleko od Boga. Czuwanie przygotowała i modlitwę animowała młodzież naszej parafii, która kilkukrotnie już kroczyła w lipcowy czas w pieszej pielgrzymce z Krosna na Jasną Górę. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego nabożeństwa oraz odsłuchania nagrania czuwania.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
15.08.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Dnia 15 sierpnia Kościół celebruje chwalebny koniec ziemskiego życia Maryi i Jej wzięcie do nieba z ciałem i duszą. Teksty biblijne nie mówią nic o losach Maryi po Zesłaniu Ducha Świętego. Możemy zakładać że znajdowała się Ona pod opieką św. Jana Apostoła (zob. J 19, 25-27). Nauka o wzięciu Maryi do nieba z duszą i ciałem rozwijała się w Kościele stopniowo począwszy od V wieku i została ogłoszona przez Piusa XII jako dogmat wiary katolickiej w 1950r. Maryja, która zostaje wzięta do nieba, jest dla chrześcijanina znakiem wielkiej nadziei, ponieważ każe nam patrzeć w niebo, jako cel ludzkiego życia na ziemi. Wniebowzięcie Maryi jest więc zapowiedzią i zadatkiem powszechnego zmartwychwstania wierzących na końcu czasów.


W tradycji ludowej święto to nazwano świętem Matki Bożej Zielnej. Pod koniec X wieku znany był już zwyczaj, że w tym dniu święcono zioła polne oraz owoce pochodzące z sadów i pól. Wywodził się on z wczesnochrześcijańskiego podania mówiącego o tym jak Apostołowie po otwarciu grobu Matki Bożej nie znaleźli tam Jej ciała, lecz same kwiaty i zioła. Zgodnie z tym zwyczajem w Uroczystość Wniebowzięcia NMP rolnicy naszej parafii przynoszą do kościoła wieńce żniwne, by podziękować Bogu za plony ziemi.

W naszej galerii znajdują się zdjęcia z Eucharystii, podczas której poświęcone zostały wieńce żniwne. Serdecznie zachęcamy również do odsłuchania nagrań - homilii Ks. Romana Lorensa oraz skrótu z Mszy świętej: słowa rolników, Księdza Proboszcza, obrzęd poświęcenia ziół i kwiatów oraz śpiew młodzieży oazowej...

Odpust parafialny św. Wawrzyńca
10.08.2013r.

Odpust parafialny to święto patronalne kościoła parafialnego. To uroczystość całej wspólnoty wiernych tworzących parafię. Jest to szczególny czas łaski Bożej, gdyż z tym dniem wiąże się dar odpustu zupełnego. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Patronem naszej wspólnoty jest św. Wawrzyniec, dlatego odpust świętujemy 10 sierpnia, w dniu wspomnienia liturgicznego tego męczennika.

Imię Wawrzyniec pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „wieniec wawrzynowy”. Na obrazach św. Wawrzyniec przedstawiany jest w stroju diakona - dalmatyce oraz z gałązką wawrzynu w ręce. Pod jego stopami znajduje się rozpalona krata - symbol męczeństwa naszego patrona.
Wawrzyniec był zaufanym diakonem papieża Sykstusa II. Po śmierci papieża pieniądze kościelne, które mu powierzono, rozdał pomiędzy ubogich, gdyż uważał, że to właśnie oni są prawdziwymi skarbami Kościoła. Poniósł za to męczeńską śmierć - został spalony na kracie.

Święty Wawrzyniec, patron naszej parafii, to wzór jak stać się ziarnem wydającym plon obfity. Jest przykładem jak pójść za Chrystusem w służbie ubogim i Kościołowi. Zapraszamy do odsłuchania homilii oraz do galerii, gdzie znajdują się zdjęcia z sumy odpustowej i procesji. Zachęcamy jednak przede wszystkim do modlitwy za Kościół Święty przez przyczynę św. Wawrzyńca i naśladowania jego odwagi pójścia za Panem w życiu codziennym.

Święty Wawrzyńcze - módl się za nami!

Święto Przemienienia Pańskiego
06.08.2013r.

Ewangelia Święta Przemienienia Pańskiego prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów - dowiedzieli się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa. W Starym Testamencie powszechne było przekonanie, że Jahwe pokazuje się w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Dlatego w czasie Przemienienia ukazał się obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku utwierdził uczniów w przekonaniu o objawieniu się Boga. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie - Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Święto Przemienienia Pańskiego utwierdza nas w przekonaniu, że przyjdzie czas, kiedy Jezus przemieni nasze życie. Jest to dzień nadziei, że po przebywaniu na ziemi czeka nas nieprzemijająca chwała w niebie.

Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów
28.07.13r.

Tradycyjnie z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, przypadającego 25 lipca, w kościołach błogosławi się kierowców i święci pojazdy mechaniczne. Imię Krzysztof oznacza „niosący Chrystusa”. Według legendy św. Krzysztof odznaczał się niezwykłą siłą. Najpierw służył szatanowi, następnie pragnął poznać Chrystusa. Przyjął chrzest i jako pokutę i zadośćuczynienie za poprzednie życie, zamieszkał nad Jordanem i na swych barkach przenosił pielgrzymów. Pewnej nocy przybyło do niego dziecko proszące o przeniesienie przez rzekę. Okazało się, że to sam Jezus, który zapowiedział Krzysztofowi śmierć męczeńską. Ten święty męczennik jest patronem kierowców, pielgrzymów, turystów i przewoźników. We wspomnienie świętego Krzysztofa modlimy się o Bożą opiekę dla kierowców i wszystkich podróżujących.

Święci Apostołowie Piotr i Paweł
29.06.2013r.

Kościół w jednym dniu umieszcza Uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem, aby podkreślić, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie oraz, że obaj oddali w tym mieście życie za Chrystusa.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Właściwe imię Piotra to Szymon. Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Przed spotkaniem Chrystusa Piotr był rybakiem wraz ze swoim bratem św. Andrzejem. Z biegiem czasu Apostoł wyznał wiarę w Pana i otrzymał obietnicę przewodnictwa nad Kościołem. Piotr Poniósł śmierć męczeńską ok. 64 roku na wzgórzu watykańskim. Według podania został ukrzyżowany głową w dół. W miejscu gronu znajduje się bazylika, która jest symbolem całego Kościoła Chrystusa. Szaweł urodził się w Tarsie. Jego rodzina należała do faryzeuszów. Paweł nie znał Jezusa i prześladował chrześcijan. Gdy Szaweł był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił na ziemię, oślepił i w jednej chwili objawił mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą; że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza; że Chrystus nie jest bynajmniej zwodzicielem, ale właśnie tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Paweł zginął śmiercią męczeńską. Po edykcie cesarza Konstantyna (313r.) ciało św. Pawła przeniesiono na miejsce męczeństwa i wybudowano bazylikę pod wezwaniem Apostoła.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła to dzień modlitwy za Kościół Chrystusowy. W tym dniu polecamy pamięci modlitewnej następcę Chrystusa - Papieża Franciszka i cały lud Boży zjednoczony w Kościele Świętym.

Zakończenie roku szkolnego przedszkolaków
24.06.2013r.

Koniec czerwca to czas, gdy rozpoczynają się wakacje. W poniedziałek, 24 czerwca, dzieci wraz z nauczycielami i Siostrami Służebniczkami z Przedszkola św. Józefa dziękowały Panu Jezusowi za kolejny szczęśliwie przeżyty rok szkolny. Eucharystii, którą animowały same dzieci, przewodniczył ks. Proboszcz. W swoich modlitwach przedszkolaki dziękowały Bogu za cały rok przebywania w Przedszkolu i prosiły o dobre wakacje. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć...

Serce Jezusa i Maryi
07-08.06.2013r.

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała. Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem. Do rozpowszechnienia się kultu Najświętszego Serca Jezusa przyczyniła się głównie św. Małgorzata Maria Alacoque, której Jezus wielokrotnie objawiał Swoje Serce i obiecywał liczne łaski dla Jego czcicieli. Podczas widzeń sam Chrystus ustanowił te uroczystość: „Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję.” Do Stolicy Apostolskiej napływały potem liczne prośby o zatwierdzenie kultu i święta Serca Pana Jezusa. Pierwotnie obchodzono je lokalnie. Ostatecznie na cały Kościół rozszerzył tę uroczystość papież Pius IX w 1856 roku. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II jest to również dzień modlitw o świętość kapłanów.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W sobotę, następnego dnia, w kalendarzu liturgicznym znajduje się wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. Papież Pius VII zatwierdził święto Najświętszego Serca Maryi dla niektórych diecezji i zakonów jako święto lokalne. Na cały Kościół wprowadził je papież Pius XII 4 maja 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zakończenie oktawy Bożego Ciała
06.06.2013r.

Uroczystość Bożego Ciała to celebracja ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Obecnie w liturgii Kościoła to święto nie ma oktawy, jednak tradycyjnie w Polsce, przez kolejnych osiem dni, poprzez Msze święte i procesje Eucharystyczne czci się Jezusa Chrystusa utajonego w białym chlebie. W czwartek, kończący oktawę, gromadzimy się, aby dziękować Bogu za dar tych obchodów. W tym dniu przynosimy do świątyni wianki i zioła, pierwociny zieleni, kwiaty i owoce. Dziękujemy wtedy Bogu również za te dary natury, które pomagają nam w życiu i upiększają ziemię. Po zakończeniu procesji następuje błogosławieństwo dzieci. Chwalmy Pana za Jego wszelkie dary, a zwłaszcza za wielki skarb jakim jest Eucharystia.

Nawiedzenie NMP
31.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Po Wielkiej Schizmie święto zostało rozszerzone na cały Kościół przez papieża Bonifacego IX, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Święto Nawiedzenia obchodzimy 31 maja, tj. między świętem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy. Po przybyciu Maryi, Elżbieta wyraża uznanie dla Niej, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Wydarzenie nawiedzenia NMP wspominamy także przy odmawianiu Pozdrowienia Anielskiego oraz rozważając jedną z radosnych tajemnic Różańca.

Uroczystość Bożego Ciała
30.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwana Bożym Ciałem, obchodzona jest w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej. Jest to uroczystość ku czci Najświętszej Eucharystii. Chrystus ustanowił ten Sakrament w Wielki Czwartek, jednak, aby nie zakłócić odpowiedniego charakteru Triduum Paschalnego, celebracja tej pamiątki jest uroczyście obchodzona właśnie po zakończeniu okresu Paschalnego. Święto to powstało w XIII wieku, za przyczyną objawień Julianny de Retine, w którym Jezus zawarł polecenie, aby ustanowić święto ku czci Eucharystii. Dla całego Kościoła wprowadził je papież Urban IV w 1264r. Początkowo obchód święta ograniczał się do samej Mszy świętej, wkrótce jednak przyjął się także zwyczaj procesji eucharystycznej, która polegała pierwotnie na kroczeniu ze śpiewem. Zwyczaj czterech stacji z odczytywaniem Ewangelii wprowadzono w XV wieku. Liturgia Słowa tego dnia nawiązuje do tematu Eucharystii. W drugim czytaniu z Listu św. Pawła do Koryntian zawarte zostało wspomnienie ustanowienia tego Sakramentu. Fragment Ewangelii św. Łukasza, odczytywany podczas Mszy świętej, mówi o rozmnożeniu chleba przez Jezusa. Dopełnieniem uroczystości jest procesja eucharystyczna. Według przyjętego u nas porządku przy każdym z czterech ołtarzy odczytuje się fragment Ewangelii mówiący o Eucharystii. Na zakończenie kapłan udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Procesję eucharystyczną w święto Bożego Ciała należy traktować jako publiczną manifestację wiary oraz uznania, że Chrystus jest obecny w każdym wymiarze naszej rzeczywistości. Chrystusa nie można zamknąć jedynie w „sakralnej” przestrzeni kościoła, gdyż On z miłości ku nam codziennie otwiera tabernakulum i daje siebie w Komunii świętej. Podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej uwydatnia to jeszcze bardziej, wychodząc do nas, na ulice naszego miasta, do naszych domów. Tradycyjnie przez kolejne dni sprawuje się oktawę Bożego Ciała, podczas której codziennie wyrusza się w procesji eucharystycznej.

Uroczystość Trójcy Świętej
26.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Przez dłuższy czas nie było w Kościele odrębnego święta, którego treścią byłoby uczczenie Trójcy Świętej. Dla całego Kościoła wprowadził to święto papież Jan XXII w 1334 r. W Ewangelii tego dnia (J 3, 16-18) Jezus obwieszcza Nikodemowi tajemnicę miłości Boga, który posyła swojego Syna dla zbawienia świata. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej została nam objawiona nie abstrakcyjnie ale poprzez wydarzenia historii zbawienia. Przedmiotem celebracji są wielkie dzieła Boże, w których działa cała Trójca Święta. Można wręcz powiedzieć, że niedziela Trójcy Przenajświętszej jest streszczeniem wszystkich misteriów roku liturgicznego.

Święto Najwyższego i Wiecznego Kapłana
23.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy w Polsce Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Nie jest to w Kościele zupełnie nowe święto. Od lat pięćdziesiątych XX wieku było ono obchodzone w niektórych krajach i zgromadzeniach zakonnych. Decyzja Benedykta XVI z czerwca 2012 roku, aby umożliwić przeżywanie tego święta w całym Kościele, jest jednym z owoców Roku Kapłańskiego oraz wpisuje się w zatroskanie papieża o świętość życia kapłanów. Polski Episkopat zdecydował o wprowadzeniu tego święta i zostało ono ustanowione na czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zaprasza do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, ale ma ożywić także wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości, jak również nakłonić do intensywnej modlitwy za uświęcenie duchowieństwa i o powołania. W nowe święto wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej, jednak Msze święte odprawiane są według specjalnego formularza mszalnego.

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania.

Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek
20.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

20 kwietnia 2013 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, iż Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Stanisława Jamrozka, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji przemyskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną chełmską. 20 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbyły się święcenia biskupie ks. Stanisława. Sakry biskupiej udzielił mu Abp Józef Michalik.

Ks. prał. dr Stanisław Jamrozek, urodził się 5 maja 1960 roku w Rzeszowie, jako ostatnie z dwanaściorga dzieci swoich rodziców. Pochodzi z parafii Malawa (obecnie diecezja rzeszowska). W roku 1983 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W dniu 4 czerwca 1989 roku przez posługę śp. Biskupa Ignacego Tokarczuka przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Rymanów Zdrój. Trzy lata później został wysłany na studia z teologii duchowości na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przez kolejne lata pełnił funkcję sekretarza Metropolity Przemyskiego, Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. W roku 1996 został skierowany na studia doktoranckie do Rzymu na Papieski Uniwersytet św. Tomasza, które uwieńczył tytułem doktora teologii. Po powrocie z Rzymu przez siedem miesięcy pracował duszpastersko w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu. Od 2001 roku pełni funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 2009 został mianowany Kanonikiem Gremialnym Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

Wdzięczni Panu Bogu za dar nowego Pasterza dla naszej Archidiecezji, otoczmy ks. Biskupa Stanisława serdeczną modlitwą. Życzymy Mu niewyczerpanych sił, głębokiej mądrości i świętej gorliwości w biskupim posługiwaniu. Niech Matka Kościoła zawsze prowadzi Go drogami Chrystusa i wspiera w pokornej służbie Kościołowi Świętemu.

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
20.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971r. przez Episkopat Polski - za zgodą papieża Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
19.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wyodrębnienie ostatniego dnia czasu paschalnego jako specjalnego święta upamiętniającego Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w IV wieku. W liturgii rzymskiej niedziela Zesłania Ducha Świętego stopniowo była kształtowana na wzór Niedzieli Wielkanocnej. Podobnie jak Wielkanoc otrzymała swoją Wigilię, a także oktawę. Było to z jednej strony ubogacenie, z drugiej jednak oznaczało odejście od traktowania pięćdziesiątnicy paschalnej jako całości. W reformach liturgicznych II Soboru Watykańskiego utrzymano szczególny charakter ostatniego dnia czasu paschalnego jako niedzieli Zesłania Ducha Świętego, utrzymując także jej Wigilię, ale powrócono do idei pięćdziesiątnicy paschalnej jako całości i z tego powodu w odnowionym kalendarzu zrezygnowano z oktawy Zesłania Ducha Świętego. W ten sposób patrzymy na niedzielę Zesłania Ducha Świętego nie jako na święto autonomiczne, ale jako na zwieńczenie całego Okresu Wielkanocnego. Liturgia Słowa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego bezpośrednio nawiązuje do misterium dnia. Po drugim czytaniu śpiewa się piękną sekwencję Przybądź Duchu Święty. Ewangelia (J 20, 19-23) mówi o przyjściu Jezusa Zmartwychwstałego do uczniów w niedzielę Zmartwychwstania i udzieleniu im Ducha Świętego przez tchnięcie. Ewangelia ta wskazuje na jedność misterium Paschy i Pięćdziesiątnicy; Duch Święty jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego. Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy w liturgii okres Wielkanocy i po niej rozpoczyna się czas zwykły.

Pielgrzymka - Pogórze Przemyskie
18.05.2013r.

Po raz kolejny, pod przewodnictwem ks. Piotra Bartnika, z naszej parafii odbyła się pielgrzymka autokarowa. Tym razem byliśmy w pięknych miejscach Pogórza Przemyskiego. Pierwszym punktem pielgrzymki był parafia Tyrawa Wołoska, gdzie zobaczyliśmy kościół parafialny oraz dojazdowy w Rakowej. Głównym miejscem, które odwiedziliśmy, była Kalwaria Pacławska. W Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, przed cudownym obrazem Maryi, która nazywana jest Matką Słuchającą, uczestniczyliśmy w Eucharystii. Następnie zobaczyliśmy piękne rośliny w Arboretum w Bolestraszycach. Ostatnim miejscem było miasto Przemyśl, w którym byliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Zwiedzaliśmy również Muzeum Archikatedralne. Dziękujmy Pani Kalwaryjskiej za możliwość bycia w tych miejscach i prośmy Ją o łaski potrzebne nam na co dzień.

Sakrament Bierzmowania
16.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Sakrament Bierzmowania został udzielony 57 gimnazjalistom z naszej parafii przez Ks. Bp Adama Szala w kościele w Iwoniczu we czwartek 16 maja. Św. Tomasz mówił, że jest to sakrament, który uświęca dojrzałość życia chrześcijańskiego - niejako uzupełnia sam Chrzest. Bierzmowanie ma utwierdzić zatem w nas to, co zaczęło się podczas Chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie. Sakrament ten wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte znamię. Przyjęcie sakramentu bierzmowania czyni nas jeszcze bardziej dziećmi Bożymi, jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem i z Jego Kościołem. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary. Każdy bierzmowany musi pamiętać, że jest zobowiązany - jako prawdziwy świadek Chrystusa - do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia.

Pielgrzymka dzieci do Zakopanego
15.05.2013r.

Trwając w radosnym czasie tzw. „białego tygodnia”, dzieci, które w niedzielę po raz pierwszy przyjęły do Serca Pana Jezusa Eucharystycznego pielgrzymowały do Zakopanego, by złożyć tam na ręce Maryi swoje dziękczynienie. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. W jej trakcie dzieci zawierzyły się Maryi prosząc ją o opiekę. Następnie zobaczyły m.in. ołtarz papieski i pustelnię św. Brata Alberta. W drodze powrotnej odprawiona została majówka w Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Wspomnienie NMP z Fatimy
13.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W 1916r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi. Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. Matka Najświętsza ukazywała się dzieciom co miesiąc do października. Objawienia Matki Bożej z Fatimy zostały uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem.

W naszej parafii we wspomnienie NMP z Fatimy zgromadziliśmy się na wspólnym nabożeństwie. Podczas procesji do Groty Matki Bożej omadlaliśmy nasze intencje polecając Maryi w tym szczególnym, majowym czasie, nasze życie. Dziękujmy Matce Jezusa za dar Jej obecności wśród nas. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Fatimskich, które od maja co miesiąc odbywają się w naszej parafii.

Pierwsza Komunia Święta
12.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie i nie przeszkadzajcie im:
do takich bowiem należy królestwo Boże.
/Łk 18,16/

Powyższymi słowami Jezus zaprosił do Eucharystycznego stołu 38 dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej, które w niedzielę 12 maja po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Mszy świętej. Pierwsza Komunia Święta to w naszej parafii bardzo radosna chwila, gdyż do serc najmłodszych przyszedł sam Jezus Chrystus. Dzień ten był także przypomnieniem dla starszych, że dbanie o czystość serca i świętość życia to zadanie nie tylko na czas dzieciństwa, ale na całe życie chrześcijanina. Dzieci przygotowywały się do tego sakramentu poprzez katechezę oraz modlitwy. Bezpośrednio przed tym szczególnym dniem przystąpiły do sakramentu pokuty, w którym Chrystus odpuścił im grzechy zapraszając tym samym na to szczególne spotkanie. Uroczystej pierwszokomunijnej Mszy świętej przewodniczył Ks. Proboszcz Mieczysław Szostak, który wygłosił również Słowo Boże. Dzieci ubrane w alby, symbolizujące swą bielą czystość ich serc, najpierw wyznały wiarę i złożyły przyrzeczenia abstynenckie, po czym przyjęły Komunię Świętą.

Polecajmy te dzieci w naszej modlitwie Matce Najświętszej, prosząc by ta, która przez całe ziemskie życie była blisko Chrystusa, uczyła je wierności i pokory wobec Pana, którego od tej pory mogą przyjmować w Komunii Świętej...

Zapraszamy do naszej galerii, w której zdjęcia z uroczystości Pierwszej Komunii Swiętej.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
12.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Pięćdziesięciodniowy Okres Wielkanocny był początkowo obchodzony jako całość i nie wyodrębniano w nim specjalnych dni dla uczczenia misteriów Wniebowstąpienia Chrystusa i Zesłania Ducha Świętego. Genezy obu tych świąt należy szukać w Jerozolimie, gdzie w IV wieku na Górze Oliwnej, w miejscu na którym nastąpiło ostatnie spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami i Jego Wniebowstąpienie (zob. Dz 1, 12), wybudowano okazałą bazylikę. Ponieważ Chrystus bezpośrednio przed swoim Wniebowstąpieniem zapowiedział uczniom przyjście Ducha Świętego (Łk 24, 49; Dz, 1, 8), z początku wspominano razem, w pięćdziesiąty dzień od Wielkanocy, zarówno Wniebowstąpienie Chrystusa jak i Zesłanie Ducha Świętego. Obecnie Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzi się czterdziestego dnia po Wielkanocy, czyli w czwartek szóstego tygodnia Wielkanocnego. W Polsce jednak zostało ono przeniesione na VII Niedzielę Wielkanocną, aby ułatwić wiernym udział w Eucharystii. Wniebowstąpienie Pana Jezusa oznacza wyniesienie do chwały naszego człowieczeństwa. Chrystus pozostaje na zawsze prawdziwym człowiekiem, zatem wstępując do nieba i zasiadając po prawicy Ojca wynosi do chwały naszą ludzką naturę. Z drugiej strony widzialne odejście Chrystusa od uczniów inauguruje Jego nowy sposób obecności w świecie. Chrystus jest obecny w swoim Kościele, w szczególny sposób w znakach sakramentalnych.

Uroczystość NMP Królowej Polski
03.05.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy jak polska ziemia
znaczonej bliznami.
Do serca Swego jak Syna nas przygarnij,
Królowo nasza, tarczo obronna,
módl się za nami.

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga II połowy XIV wieku, jednak jego teologiczne uzasadnienie pojawia się po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry w XVII wieku, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. Dopiero wiele lat później, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem „Królowej Polski”. Papież Benedykt XV chętnie do tej prośby się przychylił wyznaczając na to święto dzień 3 maja. Miało to na celu podkreślenie nierozerwalnej łączności tego święta z sejmem czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją polską. W 1962 roku Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową. Na przestrzeni dziejów władcy Polski wystawiali kościoły ku czci Maryi i zawierzali się Jej opiece. Jan Sobieski jako zawołanie do boju pod Wiedniem dał wojskom imię Maryi. Na tę pamiątkę papież Innocenty XI ustanowił święto Imienia Maryi. Maryja była także Patronką polskiego rycerstwa. Bardzo często także mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Matki Bożej, by mieć w Niej obronę. Figury i obrazy ustawiano na murach obronnych, a na piersiach ludzie nosili szkaplerze lub medaliki Matki Bożej. Powstało również wiele pieśni religijnych ku czci Maryi - najstarszym zachowanym polskim tekstem poetyckim jest hymn Bogurodzica.

Dzień 3 maja to także święto narodowe. Jest więc doskonałą okazją do modlitwy przez przyczynę Maryi w intencji Ojczyzny. W tym dniu odbyła się w naszym kościele Eucharystia, którą sprawował i homilię wygłosił Kisiądz Proboszcz Mieczysław Szostak. Po Mszy odbyło się tradycyjne złożenie kwiatów przy pomniku i uroczystości w „Domu Sokoła”.
Zapraszamy do obejrzenia naszych zdjęć w galerii oraz do odsłuchania nagrania homilii (posłuchaj).

Maj - miesiąc ofiarowany Maryi
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Maryjo, Maryjo, Maryjo!
Pani nasza majowa
Maryjo, Maryjo, Maryjo!
Litanią Ci chcemy dziękować.

Maj to z pewnością jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Przyroda ogarnia nas swoim pięknem, wokoło wszystko się zieleni, kwiaty zachwycają wielobarwnością, a ptaki umilają czas swoim śpiewem. Nie dziwi więc poświęcenie tego czasu Matce Bożej, co człowiek uczynił w swej pobożności już dawno temu. Wyrazem tej pobożności stały się Nabożeństwa Majowe w całości poświęcone Maryi. Ich główną treść stanowi Litania do Najświętszej Maryi Panny, zwana Loretańską, modlitwa Pod Twoją obronę oraz przepiękne w swojej treści i melodyjności pieśni poświęcone Matce Bożej.

Ty, której wiosna ptakami śpiewa, Kapliczko prosta z kawałkiem nieba.

Od dawna każdego dnia maja ludzie gromadzą się w kościołach, kaplicach, czy przy przydrożnych krzyżach i figurach, aby przez Maryję zanosić do Boga swoją modlitwę. Nabożeństwa Majowe są wyjątkową okazją, by przez Litanię, wyśpiewane pieśni, przez cichą osobistą rozmowę - zawierzyć Matce Bożej własne sprawy, ukazać problemy, a nawet złożyć u Jej stóp całą swoją niedolę. Majowa atmosfera i okoliczności przyrody ukazują nam, że warto udać się na spotkanie z Matką Bożą. Jej skuteczne pośrednictwo sprawia, że osobiste sprawy, troski, niedole codziennego życia trafiają przed Oblicze Jej Syna i Boga Ojca.

Za rękę prowadź dzieci zgubione, Gdy szepczą „Zdrowaś”, „Pod Twą obronę”.

Maryja nigdy nie pozostaje głucha na wołanie i płacz swoich dzieci. Zawsze cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje wstawiennictwo i orędowanie wyjednać u Chrystusa łaski potrzebne w życiu. Obecnie, gdy nasza wiara jest tak często wystawiana na próbę, a Kościół ma coraz więcej wrogów potrzebna jest nasza wytrwała modlitwa i trwanie razem z Maryją. Pamiętajmy, że Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. Nie zmarnujmy tego czasu, lecz zawierzmy się bez reszty Maryi i zaufajmy Jej wielkiej miłości...

Rekolekcje w Rzepedzi
12-14.04.2013r.

Młodzież naszej parafii oraz przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania z Hłudna uczestniczyli w rekolekcjach zamkniętych w Ośrodku Oazowym w Rzepedzi. To modlitewne spotkanie we wspólnocie było przeżywane pod hasłem „Poszukiwacze zaginionej wiary”. Konferencje dla młodych prowadził dyrektor domu, ksiądz Janusz Łuc. W rekolekcyjnym planie nie zabrakło oczywiście Eucharystii, Sakramentu Spowiedzi, Adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji i rozważań, spotkań w grupach oraz wspólnego śpiewu. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...

III Rocznica Katastrofy Smoleńskiej
10.04.2013r.

10 kwietnia już na zawsze pozostania w pamięci Polaków jako dzień pamięci i modlitwy za tych, którzy chcąc upamiętnić zabitych w Katyniu, sami zginęli w katastrofie lotniczej. W III Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, Wieczorem zgromadziliśmy się w naszej świątyni, aby modlić się za tych, którzy złożyli swoje życie za Ojczyznę w Katyniu i innych miejscach Wschodu oraz za ofiary katastrofy, w której nasz Naród stracił wielu Polaków. Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Mieczysław Szostak, została odprawiona w intencji tych wszystkich, którzy odeszli na wieki. Na zakończenie swoje przemówienie wygłosił Pan Burmistrz Wojciech Farbaniec (posłuchaj). Po Mszy świetej odbyła się uroczystość przy pomniku obok Kaplicy Cmentarnej, podczas której złożyliśmy hołd pomordowanym, którzy pochodzili z rymanowskiej ziemi i są tam upamiętnieni poprzez Dąb Katyński. Prośmy Pana, by zachował od wiecznego potępienia wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób oddali swoje życie za Ojczyznę.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
08.04.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zasadniczo obchodzona jest 25 marca, jednak w tym roku dzień ten przypadł w ciągu Wielkiego Tygodnia, więc obchód tejże uroczystości został przesunięty. Data 25 marca ta związana jest ściśle z datą Uroczystości Narodzenia Pańskiego, którą świętujemy 25 grudnia, a więc przypada na dziewięć miesięcy przed liturgicznym obchodem narodzin Jezusa Chrystusa. Zatem uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest uczczeniem początku ludzkiego życia (poczęcia) Syna Bożego. Uroczystość ta ma swoje uzasadnienie w Biblii, w której w Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1, 26-28) znajdujemy opis, jak do Dziewicy Maryi mieszkającej w Nazarecie, przybył archanioł Gabriel, by oznajmić Jej Boży plan, że za sprawą Ducha Świętego pocznie Syna Bożego. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przy słowach Wyznania Wiary: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i stał się człowiekiem wszyscy klękają, aby uczcić tajemnicę Wcielenia Syna Bożego.

Koncert Wielkanocny
07.04.2013r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego kończy oktawę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pogrążeni w atmosferze wielkanocnego Alleluja i umocnieni Bożym Miłosierdziem zgromadziliśmy się na Koncert Wielkanocny, który odbył się wieczorem w II Niedzielę Wielkanocną w naszym kościele. Nasze spotkanie poprzedziła wspólna Eucharystia, po której wysłuchać można było pięknych wielkanocnych pieśni. Podczas koncertu zaprezentował się Chór „Koloryt” z Rymanowa, Zespół śpiewaczy „Prządki” z Odrzykonia, Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Rogowice” z Rogów oraz Chór „Cantate” z Iwonicza. Organizatorami tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Krośnie, Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie, Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Dziękujemy wszystkim, którzy swoim pięknym śpiewem ubogacili ten wieczór oraz tym, którzy przybyli, aby wsłuchiwać się w ten śpiew. Zapraszamy do objerzenia galerii zdjęć oraz do odsłuchania nagrania Koncertu.

Niedziela Miłosierdzia Bożego
07.04.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Do kalendarza liturgicznego wpisał je najpierw w 1985r. Kard. Franciszek Macharski, a potem niektórzy biskupi polscy. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją do wprowadzenia w II Niedzielę Wielkanocy szczególnego dnia czci dla Jezusa Miłosiernego były objawienia Chrystusa św. Faustynie Kowalskiej. Jednakże decyzja ta nie oznacza zniesienia dotychczasowego charakteru tej niedzieli, a raczej wydobycie pewnego jej aspektu, już w niej obecnego. Paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa było najpełniejszym objawieniem miłosierdzia Bożego, dlatego właśnie niedziela kończąca oktawę Wielkanocy jest najwłaściwszym czasem dla tego święta. Miejsce święta w kalendarzu liturgicznym określił także sam Chrystus, który podczas objawień Siostrze Faustynie zapewnił o wielu łaskach, jakie w tym dniu rozlewa na grzeszników. Mówił On: Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Listu Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia. Aby go odczytać kliknij tutaj.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
31.03.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział...
/Mt 28, 5-6/

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się już podczas Wigilii Paschalnej, dlatego pierwszą Mszą świętą Niedzieli Zmartwychwstania jest liturgia eucharystyczna zwieńczająca tę Wigilię. Pierwotnie była to jedyna Mszą święta celebrowana w Wielkanoc. Z czasem wprowadzono również Mszę w sam dzień Niedzieli Zmartwychwstania. W Polsce szczególnie ważna stała się tradycja Rezurekcji, czyli procesji ku czci zmartwychwstania Chrystusa, sprawowanej z reguły w niedzielę wcześnie rano, przed pierwszą Mszą świętą.

Na czele procesji niesiony jest krzyż na którym jest zawieszona stuła koloru czerwonego (znak purpury będącej symbolem zwycięstwa), a za krzyżem figura Chrystusa Zmartwychwstałego. W kościele następuje błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a Krzyż z czerwoną stułą oraz figurę Chrystusa Zmartwychwstałego umieszcza się obok ołtarza. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przed Alleluja, śpiewa się wspaniałą średniowieczną sekwencję Victimae paschali laudes - Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary, będącej proklamacją zwycięstwa życia nad śmiercią przez zmartwychwstanie Chrystusa. Ewangelia Mszy w Niedzielę Wielkanocną zawiera opowiadanie o Apostołach przy pustym grobie (J 20, 1-9). Niedziela Wielkanocna zamyka Triduum Paschalne, ale jednocześnie otwiera Okres Wielkanocny.

Wigilia Paschalna
30.03.2013r.

Kulminacją celebracji Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna. Jest to najstarsza i pierwotnie jedyna celebracja wielkanocna. Wielkanoc narodziła się jako liturgia nocna a Wigilia Paschalna jest słusznie nazywana matką wszystkich wigilii. Jest bardzo ważne żeby nie nazywać Wigilii Paschalnej nabożeństwem Wielkiej Soboty, gdyż należy już ona do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Wigilia Paschalna składa się z czterech części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Liturgia światła rozpoczyna się od pobłogosławienia ognia poza kościołem. Następnie diakon lub kapłan niosąc paschał, wcześniej zapalony od ognia, rusza na czele procesji do ciemnego kościoła. Ciemność jest symbolem potępienia, natomiast paschał to znak Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesja z paschałem do ciemnego kościoła jest obwieszczeniem zmartwychwstania. Następnym elementem Wigilii Paschalnej jest liturgia słowa. Składa się na nią dziewięć czytań: siedem ze Starego Testamentu i dwa z Nowego. Po każdym czytaniu następuje Psalm responsoryjny i modlitwa kapłana, nawiązująca do treści czytania. Wśród czytań ze Starego Testamentu znajduje się m.in. opis stworzenia świata, opowiadanie o ofierze Abrahama oraz, najważniejsze w świetle Paschy Chrystusa, czytanie o przejściu Izraelitów przez morze jako zapowiedź Jego przejścia przez śmierć do zmartwychwstania. Po starotestamentowych czytaniach śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu, po którym są czytania z Nowego Testamentu i uroczyste wielkanocne Alleluja.

Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna, która w pełnej wersji powinna się składać z Litanii do wszystkich świętych, błogosławienia wody chrzcielnej, chrztu i bierzmowania, odnowienia przymierza chrzcielnego oraz pokropienia wszystkich wodą chrzcielną. Ostatnią częścią jest liturgia eucharystyczna, podczas której następuje, jak w każdej Mszy świętej przemienienie darów ofiarnych w Ciało i Krew Pańską. Na zakończenie wszyscy uczestniczą w Komunii świętej. Obrzędy Wigilii Paschalnej kończą się uroczystym rozesłaniem: Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. W wielu kościołach po Wigilii Paschalnej ponownie wystawia się Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Jest to dopuszczalne, ale pod dwoma warunkami: nie można nakrywać monstrancji welonem i nie można już śpiewać pieśni pasyjnych.

Wielka Sobota
30.03.2013r.

Wielka Sobota jest dniem trwania w oczekiwaniu. Kościół tego dnia nie celebruje żadnej liturgii, poza Liturgią godzin. Bardzo ważna w Wielką Sobotę jest adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, wystawionym w Grobie Pańskim. Tego dnia praktykowane jest błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny. Genezą tego zwyczaju jest błogosławienie baranka w Galii w VIII wieku. Z czasem przynoszono do błogosławienia także inne pokarmy. W Polsce zwyczaj jest znany od przełomu XIII/XIV wieku. Najważniejszymi pokarmami, które przynosimy do poświęcenia są: chleb, na pamiątkę chleba, którym Jezus nakarmił lud Go słuchający i który przemienił w swoje Ciało; mięso i wędliny, które spożywamy na pamiątkę baranka paschalnego, oraz jajka - znak nowego życia.

Rano Wielką Sobotę dzieci z Przedszkola św. Józefa adorowały Pana Jezusa w Bożym Grobie. Zapraszamy do naszej galerii oraz do odsłuchania nagrania z tej adoracji: Wielka Sobota - Adoracja dzieci w Bożym Grobie.

Wielki Piątek
29.03.2013r.

Wielki Piątek to dzień w którym Kościół w szczególny sposób zatrzymuje się nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa. Nie chodzi tu o litość nad cierpiącym Chrystusem, gdyż takiej postawy On sam nie chciał (zob. Łk 23, 27-31). Nie chodzi też o postawę żałoby, gdyż Chrystus pozostaje na zawsze zmartwychwstały i żyjący. W Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. Sprawuje się za to liturgię Męki Pańskiej. Składa się ona z czterech zasadniczych części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii świętej oraz procesji z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. Na samym początku celebrans, ubrany w szaty liturgiczne koloru czerwonego, pada przed ołtarzem na twarz i przez pewien czas modli się w ciszy, podczas, gdy wszyscy pozostali klęczą. Padnięcie na twarz ma wieloraką symbolikę. Jest to gest adoracji wobec misterium Męki Pańskiej, a ponadto znak upadku człowieka w grzechu. Głównym czytaniem liturgii Wielkiego Piątku jest Męka Pańska wg św. Jana. Po liturgii słowa następuje uroczysta modlitwa powszechna, w której Kościół, trwając przy Krzyżu Chrystusa, ogarnia całą ludzkość, wypatrując dla wszystkich owoce Ofiary Chrystusa. Główną częścią liturgii Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża, która rozpoczyna się Jego uroczystym odsłonięciem. Trzecia część liturgii to Komunia święta, w której przyjmujemy owoce zbawczej męki i śmierci Chrystusa, a jednocześnie dostępujemy udziału w życiu Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego. Na końcu następuje procesja do Grobu Pańskiego, w którym umieszczona jest figura zmarłego Chrystusa. Należy jednak pamiętać, że najważniejsze miejsce i centrum adoracji jest Najświętszy Sakrament. Po liturgii następuje adoracja Jezusa Eucharystycznego w Bożym Grobie, która trwa również w Wielką Sobotę.

Droga Krzyżowa na Kalwarię
29.03.2013r.

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» (...) I rzekł [Piłat] do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» (...) Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. /J 19, 1-18/

Te słowa z Ewangelii św. Jana oddają powód naszej modlitwy w Wielki Piątek, gdy gromadzimy się, aby wyruszyć razem z Panem niosącym krzyż na Golgotę. Tradycyjnie w dzień śmierci Chrystusa uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na Kalwarię. Czy idąc w tym tłumie jestem tylko gapiem, oprawcą krzyczącym «Na Krzyż z Nim», czy prawdziwie szukającym zbawienia i odkupienia przez Krzyż Chrystusowy? Czy jestem rzymskim żołnierzem plującym Mu w twarz, czy może Szymonem lub Weroniką, pomagającym Jezusowi w Krzyżowej Drodze? Na te pytania każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam w obliczu wielkopiątkowego rozmyślenia nad Męką Pańską.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprzedziła pantomima w wykonaniu młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego przedstawienia: Pantomima - Wielki Piątek.

Wielki Czwartek
28.03.2013r.

Wielki Czwartek to dzień, w którym Kościół sprawuje pamiątkę ustanowienia Eucharystii. Msza Wieczerzy Pańskiej otwiera celebrację Świętego Triduum Paschalnego, które jest centrum roku liturgicznego. Jezus Chrystus ustanawiając Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy celebrował na sposób sakramentalny, w znakach chleba i wina, to co historycznie miało się dopiero wydarzyć - swoją śmierć i zmartwychwstanie. Głównym czytaniem biblijnym w Mszy Wieczerzy Pańskiej jest fragment Ewangelii wg św. Jana, opowiadający o umyciu nóg Apostołom przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy (J 13, 1-15). Ewangelia ta wprawdzie nie mówi niczego wprost o ustanowieniu Eucharystii, mówi jednak coś niezwykle ważnego o sposobie działania Boga. Obmycie nóg było gestem służebnym, wykonywanym przez niewolników. Jest to symboliczny gest wyrażający to, czym było całe życie Jezusa: całkowitym darem z siebie dla Ojca i dla ludzi. Jest to miłość, która dla dobra innych wchodzi w największe uniżenie. To jest również obraz tej rzeczywistości, jaką jest Eucharystia. W Eucharystii Jezus Chrystus, naprawdę obecny w chlebie i winie, staje się pokarmem dla człowieka. Jest to niepojęte uniżenie ze strony Syna Bożego - z miłości do człowieka. Na koniec Mszy Wieczerzy Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do miejsca przechowania zwanego ciemnicą. Symbolizuje to udanie się Chrystusa na czuwanie do ogrodu Getsemani. W miejscu tym następuje adoracja Najświętszego Sakramentu, natomiast w kościele obnaża się ołtarz i pozostawia otwarte tabernakulum.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz do odsłuchania nagrań: Życzenia dla Kapłanów | Homilia - Ks. Proboszcz Mieczysław Szostak.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
24.03.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień. Jak wynika z samej nazwy, w tę niedzielę wspominamy dwa wydarzenia: tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Paschą oraz Mękę Chrystusa. Połączenie dwóch różnych wydarzeń, chronologicznie odległych od siebie o kilka dni, może dziwić. Istotnie, jest to skutek połączenia dwóch różnych tradycji: jerozolimskiej (upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy) i rzymskiej (wspomnienie Męki Pańskiej). To połączenie ma jednak swój głęboki sens. Jezus wjeżdża do Miasta Świętego jako Król, ale Jego królowanie nie jest z tego świata (por. J 18, 36), a tronem, na którym został wywyższony, stał się krzyż (por. J 3, 14; 8, 28; 12, 32). Wjazd Jezusa do Jerozolimy był szczególnie wyraźną realizacją mesjańskiego proroctwa Zachariasza (Zch 9, 9) o łagodnym Królu wjeżdżającym do Jerozolimy na źrebięciu oślicy. Oślę to symbol łagodności. Jezus poprzez wjazd do Jerozolimy bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że jest Mesjaszem. Dlatego procesja z gałązkami i święcenie palm, sprawowane w tym dniu, jest manifestacją wiary, publicznym ogłoszeniem, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Msza święta podejmuje drugi fundamentalny temat tego dnia, czyli Mękę Pańską. Głównym czytaniem biblijnym jest opis Męki Pańskiej. W Niedzieli Palmowej celebrujemy zatem jednocześnie tryumf i uniżenie Chrystusa. Tryumf nastąpił w momencie wjazdu do Jerozolimy, uniżenie zaś w Jego męce. Jednakże Jezus tryumfujący cały czas pozostawał Królem łagodnym i pokornym, zaś męka była naprawdę zwycięska i stanowiła drogę do chwały zmartwychwstania.

Rekolekcje parafialne
22-24.03.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Rekolekcje wielkopostne to szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest niejako aktem pokuty i aktem duchowych ćwiczeń. Przeżywamy je w naszych wspólnotach zazwyczaj co roku, przed świętami wielkanocnymi. W naszej parafii, w ten szczególny czas, Słowo Boże kierował do nas ks. Adam Nitka, Michalita z Miejsca Piastowego. Rozważania rekolekcyjne rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową, a zwieńczyło je niedzielne nabożeństwo Gorzkich Żali. Owocem dobrze przeżytych rekolekcji winien być Sakrament Pokuty, dlatego w poniedziałek, 25 marca, to w naszym kościele dzień spowiedzi parafialnej.

Rekolekcje w ZSP Rymanów
18-20.03.2013r.

W dniach 18-20 marca w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. Antoni Michno. Uczniowie uczestniczyli w konferencjach, spotkaniach, Drodze Krzyżowej oraz Eucharystii, która zwieńczyła rekolekcyjne rozważania. Do pełniejszego zrozumienia poruszanych treści posłużyła także pantomima zaprezentowana przez uczniów LO oraz śpiew szkolnej scholi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP
19.03.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Panny, w kalendarzu liturgicznym Kościoła zajmuje szczególne miejsce - jego wspomnienie zaliczane jest do uroczystości. Św. Józef pochodził z rodu króla Dawida, na co wskazuje św. Mateusz w genealogii przodków Jezusa (por. Mt 1,1-17). Św. Józef nie był, według ciała, ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim jednak według żydowskiego prawa, jako małżonek Maryi. Mimo że Maryja porodziła Pana Jezusa z Ducha Świętego, św. Józef uważany jest za Jego ojca. Opiekun Pana Jezusa był rzemieślnikiem, wykonującym prace w drewnie, metalu lub w kamieniu. Tworzył zatem narzędzia codziennego użytku, konieczne przy tym w gospodarce rolnej. Mógł być również cieślą. Św. Józef uważany jest za patrona dobrej śmierci, prawdopodobnie ze względu na jego własną śmierć. Według podania, miał on umrzeć najpiękniejszą śmiercią, gdyż w rękach Jezusa i Maryi. Oblubieniec Maryi to także patron i szczególny opiekun Kościoła Powszechnego. Uroczystość św. Józefa poprzedzona jest dziewięciodniową nowenną, w której modlimy się do świętego w różnych intencjach. Święto to jest obchodzone przez Kościół mimo, iż wypada w okresie Wielkiego Postu. Świadczy to o wielkiej godności opiekuna Pana Jezusa. Dlatego też słusznie stawia się Go na czele wszystkich świętych Pańskich.

W tym roku w dzień tego święta odbyła się Msza inauguracyjna pontyfikat nowego Ojca Świętego Franciszka. Jest to zatem szczególna okazja do modlitwy za Kościół przez wstawiennictwo św. Józefa.

W Uroczystość św. Józefa, w naszym kościele, zgromadziły się dzieci i rodzice z naszego Przedszkola, aby uczestniczyć w Eucharystii. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...

Misterium Drogi Krzyżowej
15.03.2013r.

Misterium Drogi Krzyżowej, w piątkowy wieczór, było ostatnią Drogą Krzyżową Młodych. Za tydzień będziemy przeżywać już nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, a młodzież będzie uczestniczyć w Spotkaniu Młodych w Przeworsku. To nabożeństwo było przedstawieniem Chrystusowej Drogi Krzyżowej. Poprzez sceny, muzykę, rozważania przybliżaliśmy się do tego, który mino męki i śmierci, zmartwychwstał i panuje jako Pan Życia i Światłości.

Na zakończenie tradycyjnie każdy z nas zabrał Słowo Życia - fragment Pisma Świętego. Dziękujmy Bogu za dar tych spotkań z Jezusem w Drogach Krzyżowych Młodych. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć i odsłuchania nagrania z tego nabożeństwa.

[nagranie]

Habemus Papam
13.03.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W drugim dniu konklawe, w środę 13 marca, po godzinie 19 nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie uniósł się biały dym. Habemus papam - mamy papieża. Nowym Ojcem Świętym został Kardynał Jorge Mario Bergoglio, pochodzący z Argentyny. Przyjął on imię Franciszek. Gdy po raz pierwszy przemówił do wiernych, zebranych na Placu św. Piotra, poprosił ich o modlitwę w intencji jego poprzednika Benedykta XVI oraz za niego samego. Następnie udzielił wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Kardynał Bergoglio urodził się w 1936 roku w Buenos Aires. Po ukończeniu studiów chemicznych, w wieku 22 lat, wstąpił do zakonu jezuitów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. W 1985 przeniósł się di Niemiec, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Po kilku latach pracy jako profesor teologii w Buenos Aires, Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie w 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji Buenos Aires. W 2001 papież Jan Paweł II mianował go kardynałem. Do tej pory pełnił funkcję przewodniczącego argentyńskiego episkopatu i metropolity Buenos Aires.

Dziękujmy Bogu za wybór nowego pasterza i ogarnijmy go naszą modlitwą.

Droga Krzyżowa Cieni
08.03.2013r.

W kolejny piątek Wielkiego Postu uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej Cieni. Przy każdej stacji młodzież przedstawiła obrazy z ostatniej ziemskiej drogi Chrystusa. Sceny te miały nam uświadomić, że ciągle upadamy, jednak Chrystus za każdym razem, po każdej Krzyżowej Drodze zmartwychwstaje. Padały pytania o nasze życie, nasze zachowanie, naszą wdzięczność Bogu za dar Jego Miłości. A ty? A ja? Czy żyję tak jak Chrystus? Czy staram się być dla drugich Szymonem, Weroniką lub Józefem z Arymatei? Na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć w cieniu Chrystusowego Krzyża. Miejmy świadomość tego, że Droga Krzyżowa nie kończy się na XIV stacji, lecz trwa nadal.

Całe nasze życie przepełnione jest kolejnymi stacjami, upadkami, przybiciem, ale także pomocą innym, dźwiganiem krzyża z bliźnim, ocieraniem twarzy Chrystusowi, który jest obecny w każdym z nas...

Zachęcamy do odsłuchania nagrania z tego nabożeństwa oraz do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...

[nagranie]

Inscenizowana Droga Krzyżowa
01.03.2013r.

W ramach Drogi Krzyżowej Młodych młodzież zaprezentowała Inscenizowaną Drogę Krzyżową. Każda stacja była opatrzona scenką mówiącą o naszych grzechach i upadkach. Miało to na celu uświadomienie nam, że czas ukrzyżowania się nie skończył. Jezus umiera wciąż na nowo, w każdej minucie naszego życia. Gdy popełniamy grzech, własnymi rękami podpisujemy wyrok, wkładamy Mu na ramiona krzyż, wbijamy gwoździe. Na zegarze świata ciągle bije godzina trzecia...

Trwając przy Chrystusowej Męce módlmy się o miłość oraz o to, abyśmy nie przespali poranka zmartwychwstania. Chrystus wciąż wzywa: Idź i żyj tak, bym już nie umierał...

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz odsłuchania nagrania z tej Drogi Krzyżowej.

[nagranie]

Koniec pontyfikatu papieża Benedykta XVI
28.02.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

28 lutego 2013r. o godzinie 20:00 papież Benedykt XVI zakończył swój pontyfikat. Jak poinformował 11 lutego, zrezygnował z posługi Biskupa Rzymu. Od tego momentu na Stolicy św. Piotra panuje sede vacante, czyli czas w którym nie ma papieża. Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację podczas Konsystorza, czyli spotkania z kardynałami. Fragment oświadczenia papieża: „W pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20:00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.” Powodem tej decyzji, jaką podał papież, jest jego wiek i brak wystarczających mu sił do właściwego wykonywania tej funkcji. Benedykt XVI zamieszka od tej pory w zamkniętym klasztorze w Watykanie. W przypadku, gdy Kościół katolicki straci swojego papieża (czy to wskutek śmierci, czy też rezygnacji), kardynałowie zwołują Konklawe, podczas którego wybierają nowego następcę św. Piotra. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, wybór nowego papieża rozpocznie się 12 marca po południu.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927r. w Marktl am Inn. Święcenia kapłańskie przyjął w 1951r., a w 1977r. Paweł VI mianował go Arcybiskupem Metropolitą Monachium i Fryzyngi. W 1981r. Jan Paweł II powierzył mu kierowanie Kongregacją Nauki Wiary. W 2002r., z okazji swych 75. urodzin, złożył na ręce Jana Pawła II prośbę o przejście na emeryturę, jednak Ojciec Święty nie wyraził na to zgody. Po śmierci papieża Kardynał Joseph Ratzinger 19 kwietnia 2005r. został wybrany na następcę św. Piotra. Podczas swojego pontyfikatu odbył 24 podróże zagraniczne (m.in. do Polski w 2006r.), przewodniczył 11 kanonizacjom i upoważnił kardynałów do przeprowadzenia wielu beatyfikacji. Benedykt XVI wydał 3 encykliki oraz wiele innych dokumentów papieskich. Jego pontyfikat trwał prawie 8 lat i zakończył się 28 lutego 2013 roku, po rezygnacji papieża.

Adoracja Krzyża - Droga Krzyżowa Młodych
22.02.2013r.

W piątkowy wieczór zgromadziliśmy się przy Krzyżu Chrystusa. Podczas Drogi Krzyżowej adorowaliśmy ten szczególny znak naszej wiary. Poprzez modlitwę, śpiew, rozmyślania przybliżaliśmy się do tajemnicy Męki Pańskiej. Na zakończenie każdy mógł przytulić się do Krzyża, ucałować Go, oddać Jezusowi swoje życie i zabrać Słowo Życia - fragment Pisma Świętego. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych poprzez które przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych. Zachęcamy również do odsłuchania nagrania z tego nabożeństwa...

[nagranie]

Nabożeństwa wielkopostne

Wielki Post to okres, w którym przygotowując się do Wielkanocy kierujemy nasze myśli ku Męce Pańskiej. Jest to czas nawrócenia i odnowienia swojej łączności z Bogiem. Pomagają nam w tym wielkopostne nabożeństwa - Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ma swoją genezę w Jerozolimie. W XIV w. franciszkanie przejęli opiekę nad miejscami świętymi w Jerozolimie i od tego czasu zaczęło się rozwijać nabożeństwo pasyjne upamiętniające drogę Jezusa od pretorium na Golgotę. Struktura nabożeństwa początkowo nie była ujednolicona, istniały różne zwyczaje. W dzisiejszej formie Droga Krzyżowa została ukształtowana w XVIII wieku. Rozważania krzyżowej drogi Jezusa, w Wielkim Poście sprawuje się w kościołach w każdy piątek. Pamiętać należy, że rozważając Mękę Pańską rozważamy tajemnice naszego zbawienia. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej nie może przybierać formy litowania się nad cierpiącym Chrystusem (On sam odrzucił takie podejście w napomnieniu skierowanym do kobiet jerozolimskich - Łk 23, 27-31).

Gorzkie Żale z kolei są nabożeństwem polskim, powstałym w Warszawie na przełomie XVII i XVIII wieku w kręgu Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, pracujących w warszawskim Kościele św. Krzyża. W swej strukturze nabożeństwo zostało ułożone na wzór brewiarzowej godziny Matutinum: wstępna pieśń oraz trzy części, z których każda zawiera trzy pieśni. Dziś nabożeństwo to sprawuje się najczęściej w Wielkim Poście w niedziele. Tradycyjną praktyką wielkopostną jest także zwyczaj zasłaniania krzyży w ciągu dwóch ostatnich tygodni Wielkiego Postu. Jest to podkreślenie uniżenia Chrystusa w czasie Jego Męki.

Nabożeństwa i zwyczaje wielkopostne łączą się z jednym tylko jego aspektem - pasyjnym. Jest to aspekt ważny, ale nie jedyny. Nie można zapominać że Wielki Post to nie tylko kontemplacja Męki Pańskiej, ale przede wszystkim czas nawrócenia. Dobrze przeżywane nabożeństwo pasyjne owocuje wzrastającą ufnością w miłosierdzie Boga Ojca, objawione w Chrystusie ukrzyżowanym za nas, a także akceptacją krzyża w naszym własnym życiu.

Droga Krzyżowa Młodych
15.02.2013r.

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Nieodłącznym elementem tego czasu są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Już tradycją stało się, że w piątkowe wieczory rozważamy Mękę Pańską wraz z młodzieżą oazową. W pierwszy piątek Wielkiego Postu stanęliśmy przed Panem ze swoim życiem w obliczu naszych grzechów i słabości. Modliliśmy się za wszystkich, którzy zatracają swoje życie w przepaści nałogów i zniewoleń. Młodzież przedstawiła scenę sądu nad człowiekiem, w której Chrystus staje się naszym obrońcą. Zachęcamy do udziału w Drogach Krzyżowych Młodych oraz do obejrzenia filmu z piątkowego nabożeństwa. Można również odsłuchać całe rozważania Drogi Krzyżowej.

film | nagranie

Środa Popielcowa
13.02.2013r.

Środa Popielcowa to dzień, w którym rozpoczyna się nowy okres liturgiczny - Wielki Post. Jest to czas, w którym poprzez pokutne praktyki i modlitwę przygotowujemy się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwotnie Wielki Post rozpoczynał się w VI niedzielę przed Wielkanocą. W niedziele nie stosowano jednak żadnych praktyk pokutnych, toteż Wielki Post trwał w praktyce 36 dni. Ponieważ przywiązywano wagę do dokładnego przestrzegania „czterdziestodniowej” pokuty, od VIII w. w Rzymie zaczęto przyspieszać rozpoczęcie Wielkiego Postu o cztery dni, skutkiem czego okres ten rozpoczynał się w środę przed 1. niedzielą wielkopostną. Nie od razu jednak złączono rozpoczęcie Wielkiego Postu ze zwyczajem posypania głowy popiołem. Obrzęd ten to bardzo stary, jeszcze przedchrześcijański, gest pokuty i żałoby, praktykowany zarówno w judaizmie jak i w innych religiach. Został on przyjęty także w chrześcijaństwie jako jedna z zewnętrznych oznak pokuty. Wykonywali go zwłaszcza pokutnicy, czyli publiczni grzesznicy, poddani rygorom pokuty publicznej.

W Środę Popielcową na początku Mszy św. opuszcza się akt pokuty, gdyż zastępuje go obrzęd posypania głowy popiołem, sprawowany po homilii. Liturgia słowa tego dnia wprowadza w klimat Wielkiego Postu. Ewangelia mówi o praktykach postu, modlitwy i jałmużny, szczególnie zalecanych przez Kościół w czasie wielkopostnym (Mt 6, 1-6. 16-18). Zawarte jest w niej wezwanie, aby nie wykonywać tych praktyk na pokaz, ale w duchu szczerego nawrócenia. W dniu Środy Popielcowej obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Poprzez post człowiek może odkryć, że jego życie nie zależy tak naprawdę od obfitości dóbr, może pozbawić się czegoś ważnego i nie doznać żadnej szkody. Post nie jest jedynie ćwiczeniem ciała, aby był autentyczny, musi łączyć się z modlitwą - można np. zamiast posiłku modlić się Psalmami lub rozważać fragment Ewangelii, doświadczając przy tym, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga” (Mt 4, 4). Przeżywana z wiarą liturgia Środy Popielcowej wprowadza nas na drogę wielkopostnego zmagania i pomaga rozpocząć duchowe przygotowanie do świętowania Wielkanocy.

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego
02.02.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Dnia 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie nazywane także Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W ramach tego święta wspominamy wydarzenie przyniesienia Jezusa do Świątyni jerozolimskiej przez Maryję i Józefa, celem przedstawienia Go w świątyni, zgodnie z przepisem Prawa Mojżeszowego. Data święta jest związana z chronologią wydarzeń z Ewangelii. Przedstawienie Jezusa w świątyni nastąpiło bowiem, zgodnie z Prawem, czterdzieści dni po Jego narodzinach. Z tego też powodu przez długi czas, aż do ostatniej reformy liturgicznej, święto było uważane za zakończenie liturgicznego czasu Narodzenia Pańskiego. Ewangelia tego święta to narracja o prezentacji Jezusa w świątyni jerozolimskiej i spotkaniu z Symeonem oraz Anną (Łk 2, 22-40). Proroctwo Malachiasza zapowiada przyjście Pana do swej świątyni dla oczyszczenia ludu, zaś fragment Listu do Hebrajczyków wskazuje na udział Syna Bożego w naturze ludzkiej, co jest nawiązaniem do misterium Wcielenia. Przed Mszą św. może nastąpić procesja ze świecami, która wyraża dążenie na spotkanie z Chrystusem, które dokonuje się obecnie w znakach sakramentalnych, a kiedyś nastąpi w chwale. Świece, błogosławione na początku Mszy świętej, mają dwojakie znaczenie: z jednej strony są znakiem Chrystusa, światłości narodów, z drugiej zaś wyrażają gotowość na przyjęcie przychodzącego Pana.

Święto Ofiarowania Pańskiego to także Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się za wszystkich kapłanów, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego oraz powołanych do służby Bożej i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne. Zachęcamy do odczytania listu biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego (możesz go odczytać klikając tutaj).

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara
19.01.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Święty Józef Sebastian Pelczar to jeden z patronów naszej archidiecezji. Liturgiczne wspomnienie tego świętego obchodzimy 19 stycznia. Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego i w roku 1864 przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem UJ w Krakowie. Odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie w 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł w opinii świętości 28 marca 1924 roku. Papież Jan Paweł II w 1991 r. zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego. Dewizą życia biskupa Pelczara było zawołanie: „Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny”. Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii.

Święto Chrztu Pańskiego
13.01.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W niedzielę po Uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy ewangelijne. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz. W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego. Dlatego do tego czasu można zachować szopki w kościołach i śpiewać kolędy.

Objawienie Pańskie - Święto Trzech Króli
06.01.2013r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do najstarszych i głównych świąt wspólnoty chrześcijańskiej. Charakter tej uroczystości skupia naszą uwagę na Panu Jezusie, który jest Mesjaszem, Synem Bożym oraz Zbawicielem świata. Jego narodziny i życie są wydarzeniami wyjaśniającymi wcześniejsze proroctwa starotestamentalne oraz stanowią punkt zwrotny w dziejach całej ludzkości. Cała bowiem pełnia objawienia dokonuje się w Osobie i działalności Jezusa.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość ta jest ściśle związana z czasem Bożego Narodzenia i dlatego też w liturgii słowa przywoływana jest wizyta trzech pogańskich Mędrców. Ich przybycie do Jezusa wskazuje, że cały wszechświat został poruszony narodzeniem Chrystusa i pragnie oddać Jemu cześć. A sami Mędrcy są reprezentantami tych religii i narodów, które przyjmą Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Według relacji św. Mateusza Mędrcy złożyli dary, a były nimi: złoto - symbol godności królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej oraz mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich, w tym zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz Króla (złoto). 6 stycznia w kościołach poświęca się również wodę, kadzidło i kredę. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania inicjały trzech króli: K + M + B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się także jako pierwsze litery łacińskiego zdania: Christus mansionem benedicat - Niech Chrystus mieszkanie błogosławi.

Święta Boża Rodzicielka Maryja
01.01.2013r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi Uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Podkreśla ono wagę Jej macierzyństwa. Prawda o tym, że Maryja jest Boża Rodzicielką została ogłoszona jako dogmat wiary. Biskupi Kościoła zebrani na soborze w Efezie (431r.) orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą. Maryja nie zrodziła Bóstwa, nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką - ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według natury Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów.

1 stycznia to także Światowy Dzień Pokoju. Zachęcamy do odczytania Orędzia papieża Benedykta XVI (dokument znajduje się tutaj).

Zakończenie Roku Pańskiego 2012
31.12.2012r.

Wraz z końcem grudnia kończymy rok kalendarzowy. Tradycyjnie 31 grudnia zgromadziliśmy się, by w świątyni, w obliczu Boga, podsumować kończący się Rok Pański 2012. Wiara kazała nam przyjść, aby najpierw Bogu podziękować i przeprosić Go za grzechy. W minionym roku w naszej parafii przeżywaliśmy Peregrynację Krzyża Papieskiego. Żegnaliśmy również wieloletniego proboszcza rymanowskiego, ks. Franciszka Mroza, który odszedł do Pana. Wierni uczestniczyli w różnych uroczystościach parafialnych przystępując do sakramentów świętych. W tym roku do wspólnoty Kościoła przez Chrzest Święty zostały włączone nowe dzieci. Do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiły dzieci klas II, a dary Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania otrzymali gimnazjaliści. Przed ołtarzem stanęły pary narzeczonych, by połączyć się sakramentalnym węzłem małżeństwa. Do Pana po wieczną nagrodę odeszło również wielu naszych parafian. W minionym roku trwała renowacja naszej świątyni, która nadal będzie kontynuowana. Ksiądz Proboszcz podsumował Rok Pański 2012 w homilii podczas uroczystej Mszy świętej. Złożył On serdeczne „Bóg zapłać” i zapewnił o modlitwie w intencji wszystkich ofiarodawców. Chwalmy Pana za dar tego roku i prośmy Go o łaski na dalszą wędrówkę do nieba...

Niedziela Świętej Rodziny
30.12.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Pierwsza niedziela po Uroczystości Narodzenia Pańskiego to Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od XVIII wieku. Kiedy więc papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 roku, nie wprowadził on do liturgii Kościoła nowego nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: „Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”. Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować sceny, w których występuje rodzina. W niedzielę Świętej Rodziny został odczytany list pasterski Episkopatu Polski, którego treść można znaleźć na naszej stronie w dziale DOKUMENTY.

Zmarł Arcybiskup Ignacy Tokarczuk
29.12.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W dniu 29 grudnia 2012 roku zmarł Abp Ignacy Marcin Tokarczuk (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych) - doktor filozofii, biskup diecezjalny przemyski w latach 1965 - 1993 (w latach 1991 - 1992 arcybiskup ad personam, w latach 1992 - 1993 arcybiskup metropolita), od 1993 arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Kawaler Orderu Orła Białego. Studiował w Seminarium Duchownym we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał we Lwowie 21 czerwca 1942 z rąk biskupa pomocniczego lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Pracował we Lwowie, następnie od 1945 w diecezji katowickiej, a od wiosny 1947 do 1950 w Łebuni. Wykładał filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako biskup przemyski, mimo braku zezwoleń władz PRL, budował w diecezji kościoły oraz wspierał rozmaite inicjatywy społeczne. Za swoją bezkompromisową postawę w obronie instytucji Kościoła Katolickiego w PRL był wielokrotnie szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1993 po osiągnięciu wieku emerytalnego został biskupem seniorem archidiecezji przemyskiej. Od 16 lipca 2011 pozostawał najstarszym polskim biskupem. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 stycznia 2013 roku w Przemyślu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Amen.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
25.12.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Boże Narodzenie to dla wszystkich wierzących w Chrystusa dzień szczególny. 25 grudnia wspominamy wydarzenia, które działy się dwa tysiące lat temu. W Betlejem - Domu Chleba - przyszedł na świat Jezus Chrystus. Ta „Maleńka Miłość”, śpiąca w żłobie i owinięta w pieluszki, wśród bydła, w ubóstwie, chłodzie, w nocy, narodziła się, aby wypełnić Boży plan zbawienia. Pierwszymi, którzy przywitali Boga na ziemi byli prości pasterze, którzy w otoczeniu aniołów z nieba oddali pokłon Panu i głosili chwałę Boga na wysokościach.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła pojawiła się w IV wieku. Jej data ma najprawdopodobniej związek ze świętem narodzin boga słońca niezwyciężonego, które wprowadził pod datą 25 grudnia rzymski cesarz Aurelian. Ewangelia z kolei nazywa Jezusa „wschodzącym Słońcem” (Łk 1, 78), zatem dla chrześcijan dzień ten stał się świętem narodzin Jezusa. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego Kościół celebruje cztery Msze św.: wieczorną Mszę wigilijną, Mszę w nocy, Mszę o świcie oraz Mszę w dzień. Teksty liturgiczne wieczornej Mszy wigilijnej (celebrowanej 24 grudnia wieczorem) wyrażają oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. U nas z powodu powszechnie zachowywanej tradycji wieczerzy wigilijnej Mszy tej na ogół nie sprawuje się. Ewangelia Mszy w nocy (tzw. Pasterki) zawiera narrację o narodzinach Chrystusa w Betlejem i o objawieniu pasterzom nowiny o narodzinach Mesjasza (Łk 2, 1-14). Niektóre teksty liturgiczne odwołują się także do symboliki światła i ciemności. Główną Mszą z Uroczystości Narodzenia Pańskiego nie jest, wbrew powszechnemu odczuciu, Pasterka, a Msza w dzień. Eucharystia ta zawiera teksty które oddają samą istotę świętowania misterium Wcielenia Syna Bożego. Głównym czytaniem biblijnym jest Prolog Ewangelii wg św. Jana, czyli poemat o Słowie. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, a wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego” (por. J 1, 1-18) - są to najważniejsze słowa mówiące o sensie narodzin Chrystusa. Począwszy od Uroczystości Narodzenia Pańskiego śpiewamy w kościołach kolędy, które zawierają bardzo głębokie treści duchowe i teologiczne mówiące o Bożym Narodzeniu.

Wigilia Bożego Narodzenia
24.12.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie.
Cyprian Kamil Norwid

Nazwa wigilia pochodzi od łacińskich słów: vigiliare - czuwać oraz vigilia - czuwanie i nawiązuje do praktyk starotestamentalnych, kiedy to w noc przed świętem modlono się i czuwano. Zwyczaj ten przejął Kościół, który również i dziś zachęca nas do tej chrześcijańskiej postawy. Obecnie najbardziej praktykowane wigilie to Wigilia Paschalna, Wigilia przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego i Wigilia Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji słowem Wigilia określa się cały dzień 24 grudnia. Wiąże się z nim piękna i bogata obrzędowość oraz niepowtarzalne doświadczenie wspólnoty, radości i pokoju. Centralnym jej momentem jest wieczerza wigilijna. Przypomina ona agapy - uczty miłości z czasów pierwszych chrześcijan. Wraz z nastaniem pierwszej gwiazdy, na nowo przeżywa się pamiątkę narodzin Zbawiciela. Pomaga temu przeczytanie fragmentu z Ewangelii, sianko, wolne miejsce a także opłatek. Ewangelia wg św. Łukasza o narodzinach Pana Jezusa podprowadza nas do wspólnej modlitwy, symboliczne sianko akcentuje ubóstwo narodzin, wolne miejsce znaczy otwartość na nieobecnych i potrzebujących a opłatek przypomina Chrystusa, który przyszedł na świat i pozostał z nami w Eucharystii pod postacią chleba. Wspólne spożycie wieczerzy dopełnia się śpiewem kolęd i uczestnictwem we Mszy św. o północy tzw. Pasterce.

Betlejemskie Światło Pokoju
21.12.2012r.

Każdego roku, przed świętami Bożego Narodzenia, harcerze przynoszą do naszej świątyni światło z Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest co roku dostarczane do nas z miejsca, w którym narodził się Chrystus Pan. Zabierzmy to światło do naszych domów, aby płonęło na świątecznym stole i zaprośmy Jezusa, Światłość świata, aby przez dar modlitwy i tego znaku zapłonął w naszych sercach.

Uroczystość Niepokanalego Poczęcia NMP
08.12.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854r. papież Pius IX, stwierdzając, że „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. W czasie objawień w Lourdes w 1858r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernadecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Ikonografia przedstawia Niepokalanie Poczętą Maryję jako „obleczoną w słońce” niewiastę, często umieszczane są również symbole biblijne: zamknięty ogród, lilie, zwierciadło bez skazy, cedr, arka Noego. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii.

Święty Mikołaj
06.12.2012r.

Wyczekiwany przez wszystkie dzieci Święty Mikołaj przybył, aby wręczyć im prezenty. Tradycyjnie 6 grudnia Mikołaj sprawił radość dzieciom. W tym roku był w Przedszkolu św. Józefa. Święty Mikołaj był biskupem Miry. Zasłynął jako cudotwórca, ratując żeglarzy i miasto od głodu. Odwagą i sprawiedliwością wykazał się ratując od śmierci niesłusznie skazanych urzędników cesarskich. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...

Nowy rok duszpasterski
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wraz z rozpoczęciem adwentu w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Będziemy przeżywać go razem z ustanowionym przez papieża Benedykta XVI Rokiem Wiary, a przyświecać będzie nam hasło: „Być solą ziemi”. W liście Abpa Józefa Michalika na Adwent 2012 czytamy: „Rok duszpasterski, który rozpoczynamy w Kościele w Polsce odwołuje się do fragmentu ewangelii, w którym wiara człowieka przyrównywana jest do soli: Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić? - pytał Pan Jezus (Mt 5, 13). Rok Wiary niech stanie się wezwaniem do wspólnej modlitwy w rodzinie, niech obudzi poczucie odpowiedzialności za naukę pacierza i katechizmu w rodzicach i dziadkach, którzy niech ożywią w sobie godność nauczycieli i świadków wiary. W najbliższym roku żyjąc wiarą starajmy się pogłębić w sobie przekonanie, że codzienne życie i codzienne wybory sprawdzają naszą wiarę. Chrześcijanin nie może życiowych decyzji małych ani wielkich odłączać od sumienia ukształtowanego ewangelią.” Zachęcamy do odczytania całego listu pasterskiego (możesz go przeczytać klikając tutaj) oraz do zgłębiania swojej wiary i stawania się „solą ziemi” w tym nowym roku duszpasterskim.

Adwent
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Adwent (łac. adventus - przyjście, przybycie) - to okres w roku liturgicznym, który obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym. Składa się z dwóch odrębnych części: czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów oraz, trwającego od 16 grudnia, czasu bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, odprawiane są Roraty. Są to Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane bardzo wczesnym rankiem. W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą GAUDETE (Niedzielą Różową). Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino” - „Radujcie się w Panu”. Szaty liturgiczne, wyjątkowo, mogą być koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Uczyńmy Adwent czasem pokuty i przygotowania, ale również radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus Król Wszechświata
25.11.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wprowadził do liturgii papież Pius XI. Początkowo obchodzono ją w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jednak jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem - Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Oddajemy wtedy chwałę Chrystusowi, który jest Królem Wszechświata. Nie wstydźmy się więc hasła, które wywyższa Chrystusa i czyni Go królem naszych serc: „Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!”.

Wspomnienie Śp. Ks. Władysława Krukara
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Dnia 7 listopada 2012r. zmarł w Kanadzie ks. Władysław Krukar, michalita, pochodzący z naszej parafii. Przeżył 90 lat, w tym 69 w zakonie. Wcześniej związany był ze Zgromadzeniem Księży Michalitów jako wychowanek. Jego pogrzeb odbył się w London (Kanada) 12 listopada. W tym dniu w naszym kościele modliliśmy się za zmarłego. Mszę św. w intencji zmarłego koncelebrowało wielu kapłanów, także ze Zgromadzenia Księży Michalitów.

Ks. Władysław urodził się w grudniu 1922r. w Posadzie Górnej. Do Miejsca Piastowego przybył we wrześniu 1937r. W Zakładzie Wychowawczym ukończył szkołę zawodową i zdał egzamin czeladniczy (specjalność: ślusarz). Liceum Ogólnokształcące ukończył w Pawlikowicach. Do nowicjatu wstąpił 7 grudnia 1943r., pierwszą profesję złożył 29 września 1945r., a wieczystą trzy lata później. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim i 17 grudnia 1955r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako kleryk pełnił obowiązki wychowawcy i asystenta w Domach Dziecka w Targowiskach i Pawlikowicach. Po przyjęciu święceń kapłańskich został skierowany do Marek (Struga) na kierownika pedagogicznego, następnie przejął obowiązki prefekta domu w Miejscu Piastowym, dyrektora domu w Bydgoszczy (6 lat) i dyrektora domu w Miejscu Piastowym (4 lata). We wrześniu 1970r. wyjechał do Kanady, gdzie pracował jako wikariusz i proboszcz w: St. Thomas, Hamilton, London, Woodstock oraz Sault Ste. Marie. W latach 1985-1990 pełnił obowiązki przełożonego domu w Melrose. Od 1997 przebywał w London jako emeryt. Po długiej chorobie zmarł 7 listopada br. w domu zakonnym Księży Michalitów w Melrose (Kanada). Msza św. pogrzebowa odbyła się w poniedziałek, 12 listopada 2012r., o godz. 11.00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w London. Mszy św. przewodniczył ks. biskup John M. Sherlock.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
10.11.2012r.
„Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!”

11 listopada obchodzimy w Polsce Święto Odzyskania Niepodległości. Jest to wspomnienie odzyskania przez nasz kraj w 1918 roku wolności, której byliśmy pozbawieni przez 123 lata niewoli. Święto to zostało ustanowione w 1937 roku, jednak za rządów komunistycznych było ono zakazane. Obecnie możemy publicznie świętować i cieszyć się z wolności naszej Ojczyzny.

W tym roku gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości odbyły się w sobotę, 10 listopada. Rozpoczęła je uroczysta Msza święta, podczas której homilię wygłosił ks. Józef Kasperkiewicz. Przypomniał w niej fakty historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. „Wiemy, że przez 123 lata Polski nie było na mapach Europy i świata, ale Polska wtedy całkiem nie zginęła - Ona żyła w sercach i umysłach Polaków, którzy marzyli o niepodległej Polsce, którzy zachowywali polską mowę, polskie zwyczaje, wtedy, gdy próbowano wszystko germanizować czy rusyfikować, i także walczyli z bronią w ręku o niepodległość Ojczyzny w zrywach powstańczych” - mówił kaznodzieja. Podczas Eucharystii poświęcony został sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie. Po Mszy świętej przy pomniku ofiar systemów totalitarnych odbyła się zmiana warty i złożenie kwiatów. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz lokalnych, jak również liczne poczty sztandarowe i orkiestra. Tradycją stało się już, że obchody uświetniają swą obecnością członkowie „Sokoła” i uczniowie klas wojskowych naszego Liceum.

Homilia - Ks. Józef Kasperkiewicz  POSŁUCHAJ

Święto Odzyskania Niepodległości jest dla nas okazją do szczególnej wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar wolnej Ojczyzny. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o tych, którzy walczyli i przelali krew, abyśmy dzisiaj cieszyli się z wolnego, niepodległego i suwerennego kraju. Módlmy się również o rozwagę i Bożego Ducha dla rządzących, aby nigdy nie zapomnieli, że Polska to nie tylko terytorium, lecz, że to Ojczyzna, którą tworzy każdy Polak. Pamiętajmy o szacunku i miłości do Polski - Ojczyzny, która jest naszą Matką.

Dzień Zaduszny
02.11.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Oddawszy w dniu 1 listopada cześć wszystkim tym, którzy już dostąpili zbawienia, Kościół następnego dnia wstawia się w szczególny sposób za zmarłymi poddanymi oczyszczeniu. Prawda o czyśćcu jest dogmatem wiary katolickiej, ogłoszonym na Soborze Trydenckim. Nie należy jednak wyobrażać sobie czyśćca przede wszystkim jako miejsca kary. Pokutujący w czyśćcu są ludźmi, którzy umarli w łasce, natomiast w ciągu swego życia nie dopełnili swego nawrócenia oraz nie wydoskonalili się w miłości Boga i miłości wzajemnej. Czyściec jest zatem wielkim darem miłosierdzia Bożego. Dojrzewanie do pełni miłości łączy się niewątpliwie z wielkim cierpieniem. Idea modlitwy za zmarłych była obecna już w judaizmie przed Chrystusem. W Kościele praktyka modlitwy za zmarłych jest poświadczona bardzo wcześnie, już w II w., choć oczywiście doktryna o czyśćcu ukształtowała się znacznie później. Początkowo dzień modlitw za zmarłych obchodzony był w zakonach, z czasem rozprzestrzenił się na cały Kościół. Ze wspomnieniem tym związany jest przywilej odprawienia trzech Mszy św. Zwyczaj ten powstał w końcu XV w. w klasztorze dominikanów w Walencji. Teksty liturgiczne tego wspomnienia przeniknięte są nadzieją zmartwychwstania w Chrystusie. Śmierć chrześcijanina jest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Dzień ten jest bardzo dobrą okazją do przypomnienia chrześcijańskiej prawdy o śmierci i sprawach ostatecznych.

Uroczystość Wszystkich Świętych
01.11.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Pomysł, by w ramach jednej uroczystości oddać cześć wszystkich świętym, narodził się na Wschodzie pod koniec IV wieku. Początkowo wspominano jedynie męczenników. Te wschodnie zwyczaje oddziaływały także na Kościół rzymski. W VI wieku obchodzono w Rzymie pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy jako święto męczenników. Tymczasem Kościoły ns wyspach Brytyjskich zaczęły obchodzić dnia 1 listopada święto ku czci świętych z Europy. Ostatecznie w 835r. król Ludwik Pobożny, na wniosek papieża Grzegorza IV, wydał rozporządzenie, aby na całym podległym mu terytorium 1 listopada był obchodzony jako dzień wszystkich świętych. Święto szybko rozprzestrzeniło się na całym Zachodzie. Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem radości. Podkreśla to Antyfona na Wejście: „Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci wszystkich Świętych. Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego”. Święci pomagają nam w naszej drodze wiary i są dla nas orędownikami przed Bogiem.

Prefacja tej uroczystości odwołuje się do obrazu Kościoła zbawionych jako niebieskiego Jeruzalem, Miasta, do którego dążymy w naszej pielgrzymce wiary. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy już doszli do celu, my zaś cieszymy się z ich chwały, a jednocześnie doznajemy umocnienia przez ich świadectwo i wstawiennictwo. Intencją Kościoła jest oddanie czci nie tylko świętym, którzy zostali oficjalnie uznani za godnych publicznej czci przez akt kanonizacji. Czcimy wszystkich, którzy dostąpili zbawienia, dlatego w tym dniu, w sposób szczególny, pamiętamy o tych, którzy żyli przed nami i doświadczyli chwały nieba.

W Uroczystość Wszystkich Świętych uczestniczymy w Eucharystii, modlimy się za zmarłych i odwiedzamy cmentarze. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, w której fotografie z cmentarza oraz Mszy św. i procesji za zmarłych.

Homilia - Ks. Roman Lorens  POSŁUCHAJ
XII Dzień Papieski
14.10.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W niedzielę, 14 października, obchodzimy kolejny, dwunasty Dzień Papieski, pod hasłem „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. W tym roku błogosławiony Jan Paweł II zaprasza nas do pochylenia się nad chrześcijańską prawdą o rodzinie. Ten Dzień Papieski stwarza okazje do zastanowienia się nad rodziną, nad jej istotą i misją we współczesnym świecie. Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II módlmy się o świętość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, odwagę dla samorządów, aby wzmocnić rodzinę, jako podstawową komórkę życia społecznego. Zachęcamy do odczytania listu Episkopatu Polski zapowiadającego obchody XII Dnia Papieskiego (kliknij tutaj, aby przeczytać list).

Uroczystość Matki Bożej Różańcowej
07.10.2012r.

7 października 1571r. została stoczona pod Lepanto wielka bitwa morska pomiędzy flotą chrześcijańską, a turecką. Ówczesny papież, św. Pius V, zachęcał cały świat katolicki do modlitwy. Na podziękowanie za zwycięstwo papież pozwolił na obchodzenie święta Matki Bożej Różańcowej w tych kościołach, gdzie były bractwa różańcowe. Papież Klemens XI w podzięce za zwycięstwo odniesione nad Turkami pod Belgradem w roku 1716 rozszerzył święto na cały Kościół. W 1885r. papież Leon XIII polecił odmawiać różaniec przez cały miesiąc październik.

Tradycyjnie w święto Matki Bożej Różańcowej uczestniczyliśmy w procesji różańcowej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Polasz, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Jaśliskach. Prośmy Maryję w naszych intencjach uciekając się do niej w modlitwie różańcowej.

Homilia - Ks. Grzegorz Polasz  POSŁUCHAJ
Październik - miesiąc Różańca Świętego
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Zawsze w październiku nasze myśli kierują się ku Matce Bożej Różańcowej. Każdego wieczoru gromadzimy się w naszej wspólnocie, by poprzez modlitwę różańcową modlić się w różnych intencjach. Zwyczaj odmawiania różańca jest bardzo dawny, jednak w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechnił go św. Dominik, dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny. Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w wieku XV dzięki dominikaninowi bł. Alanusowi a la Roche. Nadał on tej modlitwie nazwę „Psałterz Maryi”. Różaniec nie jest modlitwą urzędową Kościoła, nie wchodzi też do oficjalnej liturgii, jest modlitwą prywatną wiernych. Mimo tego modlitwę tą można uznać za najpopularniejszą modlitwę wiernych Kościoła. Zdecydowała o tym łatwość i prostota różańca. Składa się on przecież z modlitw codziennych, najpowszechniej znanych: Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego. Można go odmawiać niemal w każdym czasie i na każdym miejscu. Rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Matki, dołączone w wiekach późniejszych, nadało różańcowi formę rozmyślania, kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko lepiej poznać życie Chrystusa, ale je także naśladować. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Modlitwę różańcową spopularyzowali święci, gdyż była ona ich ukochaną modlitwą, z którą nie rozstawali się nigdy. O różańcu mówili także papieże, m.in. Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Niejednokrotnie w swych publicznych przemówieniach zachęcali wiernych do ukochania tej modlitwy. Do rozpowszechnienia różańca przyczyniły się bardzo objawienia Najświętszej Maryi Panny z różańcem w ręku, polecającej usilnie odmawiać tę modlitwę. Było tak m.in. w Lourdes (1858) i w Fatimie (1917). Zachęcamy do częstego udziału w nabożeństwach październikowych, jak również do odmawiania różańca indywidualnie, we wspólnotach i rodzinie. Prośmy Maryję, aby ona „Matka i apostołka Chrystusa” uczyła nas poprzez różaniec „jak żyć całkowicie zgodnie z wymogami wiary chrześcijańskiej”.”.

Rozpoczęcie roku formacji Ruchu Światło-Życie
16.09.2012r.

W niedzielę, 16 września, w naszej świątyni odbyła się Msza święta rozpoczynająca kolejny rok pracy i formacji Ruch Światło-Życie rejonu Rymanów. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się przedstawiciele Domowego Kościoła oraz oazy dzieci i młodzieży. Mszę świętą sprawowali w intencji członków Ruchu ks. Jan Nigborowicz oraz ks. Grzegorz Jakubik. W swojej modlitwie prosili o dary Ducha Świętego i Bożą pomoc na kolejny rok formacji i wzrastania w wierze jako wspólnota Kościoła. Po Eucharystii nastąpiła Droga Krzyżowa na rymanowską Kalwarię. Rozważania Męki Pańskiej zakończyły wspólną modlitwę Ruchu Światło-Życie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Święto Matki Bożej Bolesnej
15.09.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem, aż do Krzyża, pod którym stanęła zgodnie z Bożym zamiarem. Głęboko współcierpiała ze swoim Synem i złączyła się macierzyńskim Sercem z Jego Ofiarą. „Matka, która pod Krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.” To właśnie szczególna opiekunka naszej parafii - Matka Boża Bolesna. 15 września w liturgii Kościoła przypada święto Naszej Matki.

70-lecie kapłaństwa Ojca Andrzeja Deptucha

W tym szczególny dniu przy ołtarzu stanął Ojciec Andrzej Deptuch, franciszkanin, rodak z Łazów, dziękując Pan Bogu za 70 lat posługi kapłańskiej. Polecaliśmy razem z nim Maryi, Pani Bolesnej, jego kapłańskie życie, prosząc o siły na dalsze lata posługi. Niech Pani naszych serc - Bolesna Maryja wyprasza mu u Boga wiele łask.

Dziękujmy Maryi za Jej obecność w naszym życiu. Pamiętajmy o środowej nowennie i modlitwie do Matki Bożej Bolesnej. Zachęcamy również do wysyłania intencji, które są odczytywane przed wizerunkiem Matki.

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na Krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Amen.

Podwyższenie Krzyża Świętego
14.09.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie
„Chlubimy się Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni...”   (por. Ga 6, 14)

Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V wieku oddawano cześć Krzyżowi. Z tego zwyczaju powstało osobne święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które obchodzone jest 14 września w całym Kościele. Uwielbiamy Krzyż Pański, który jest symbolem zmartwychwstania. To na nim Chrystus z Bożej woli poniósł śmierć, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Pamiętajmy, że Krzyż to znak naszej wiary, którego nie możemy się wstydzić. Bądźmy dumni z Krzyża, chlubmy się Nim, dziękując Chrystusowi, że oddał za nas swoje życie i otworzył nam bramy zbawienia.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
08.09.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Jednym z największych świąt Maryjnych jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, którą Kościół obchodzi dnia 8 grudnia. W sobotę, 8 wrzesnia, w dziewięć miesięcy po poczęciu Maryi - świętowaliśmy Jej narodzenie. Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Słowo Boże zwraca naszą uwagę na miejsce Maryi w dziejach zbawienia, ukazując nam, że całe życie Bogurodzicy związane jest z tajemnicą Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.

Msza pogrzebowa śp. Ks. Franciszka
03.09.2012r.

„Dziękujemy Ci, Księże Dziekanie, za Twoją posługę, dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość, za misję, którą pełniłeś z godną podziwu wytrwałością. Chcemy wierzyć i wierzymy w wielkość Boga i że tam u Niego odbierzesz nagrodę za swoje życie.” Tymi słowami zakończył homilię, wygłoszoną podczas Mszy św. pogrzebowej, ks. Józef Wołczański. Nadszedł czas pożegnania się z Ks. Franciszkiem Mrozem. Kiedy w sobotni poranek świat żył swoim zwyczajnym życiem, nasze serca przeniknęła smutna wiadomość o odejściu rymanowskiego proboszcza. Zgodnie z tradycją katolicką ciało zmarłego należy pochować.

W poniedziałek, 3 września, odbyło się ostatnie pożegnanie Ks. Franciszka. W naszym parafialnym kościele przy wystawionej trumnie modlili się ci, którzy znali i pamiętali Ks. Dziekana. Mszy św. pogrzebowej, którą sprawowało w intencji zmarłego wielu kapłanów, przewodniczył ks. Abp Józef Michalik. W słowach, które skierował na rozpoczęcie Eucharystii mówił o tym, że z wiarą w życie wieczne stajemy przy trumnie Ks. Franciszka. Homilię wygłosił ks. prof. Józef Wołczański, rodak rymanowski. Przytoczył on biografię Ks. Dziekana oraz cechy jakimi się wyróżniał. Pod koniec Mszy św. słowa ostatniego pożegnania skierowali m.in. ks. dziekan Kazimierz Giera, ks. Józef Kasperkiewicz, Pan Wojciech Farbaniec oraz rodzina Ks. Franciszka. Po Eucharystii nastąpiła modlitwa przy trumnie i kondukt żałobny na cmentarz. Ks. Franciszek Mróz spoczął w grobowcu proboszczów rymanowskich, gdzie leżą Jego poprzednicy.

Homilia - Ks. Józef Wołczański  POSŁUCHAJ
Słowa ostatniego pożegnania  POSŁUCHAJ

Ks. Dziekan pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Wpisał się swoim życiem i służbą kapłańską w historię miasta i parafii. Nie zapomnimy nigdy Jego oddania, pokornej służby, nieustannej obecności w konfesjonale oraz uśmiechu na twarzy i poczucia humoru. Zapraszamy do odsłuchania nagrań i obejrzenia galerii zdjęć, jak również do modlitwy w intencji Ks. Franciszka i odwiedzania Jego grobu. Prośmy Pana, by śp. Ks. Franciszek Mróz dołączył do chwały zbawionych w niebie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Amen.

Eksporta i Msza św. za zmarłego
02.09.2012r.

Odszedł od nas Ks. Dziekan Franciszek Mróz. Zakończyło się Jego ziemskie życie. W niedzielę, 2 września, nastąpiło przeniesienie trumny z ciałem zmarłego, czyli eksporta z kaplicy cmentarnej do kościoła. W świątyni na trumnie ustawiony został kielich, fioletowa stuła oraz biret - symbole kapłana. Podczas żałobnej Mszy świętej modliliśmy się za zmarłego i dziękowaliśmy Bogu za dar tak wielkiego kapłana, którym był Ks. Franciszek. Słowa bólu i smutku wyraził Ks. Kazimierz Piotrowski, który w swej homilii wspominał Księdza Dziekana.

Niech pocieszeniem w tych trudnych chwilach będzie dla nas zapewnienie Jezusa Chrystusa o tym, że życie na ziemi jest tylko chwilowe i po nim następuje życie wieczne. Ufajmy, że kiedyś spotkamy się z Ks. Franciszkiem w Królestwie Niebieskim.

Homilia - Ks. Kazimierz Piotrowski  POSŁUCHAJ
Dożynki powiatu krośnieńskiego
02.09.2012r.

Końcówka lata to czas zbiorów. Rolnicy gromadzą się, by podczas Mszy dożynkowych dziękować Bogu za wszelkie plony ziemi. Tegoroczne dożynki powiatu krośnieńskiego odbyły się w Rymanowie. Jako dziękczynienie Panu do naszej świątyni z okolicznych gmin zostało przyniesione 10 wieńców żniwnych. Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. Kazimierz Giera. Koncelebrowali ją także ks. Wiesław Słotwiński oraz ks. Roman Lorens, który wygłosił homilię. Mówił w niej, że owocem tej ciężkiej pracy rolników jest chleb. „Popatrzmy na chleb - tyle ziaren jest w każdej kromce chleba, tyle dni pracy, tyle serca, tyle miłości. Może zbyt rzadko o tym myślimy, dlatego dzisiaj w darze dziękczynienia przynieśliśmy ten chleb do świątyni, by powiedzieć Stwórcy: dzięki Twej hojności otrzymaliśmy chleb. owoc ziemi i pracy roąk ludzkich (...) Bo po to otrzymaliśmy ten chleb, by się nim dzielić. Samemu nie wolno chleba jeść, bo ktoś na niego czeka...” - mówił ks. Roman. Po modlitwie w kościele nastąpiła dalsza część dożynek w rymanowskim parku.

Chwalmy Pana za dary, którymi nas obdarzył. Dziękujmy Mu za wszelkie plony ziemi i prośmy Go by nigdy nie zabrakło nam chleba powszedniego.

Homilia - Ks. Roman Lorens  POSŁUCHAJ
Modlitwa różańcowa za śp. Ks. Farnciszka
01.09.2012r.

Ks. Franciszek Mróz, wieloletni proboszcz i dziekan rymanowski, zmarł w sobotę, 1 września, w godzinach porannych. Wieczorem zgromadziliśmy się przy Jego trumnie, by modlić się o spokój Jego duszy. Prosiliśmy Matkę Najświętszą, aby zmarły w pierwszą sobotę miesiąca Ks. dziekan, dostąpił chwały nieba i orędował za nami przed obliczem Boga. Niech Najświętsze Serce Maryi, które czcimy w każdą pierwszą sobotę miesiąca, wybłaga dla Niego życie wieczne.

Zmarł Ksiądz Franciszek Mróz
01.09.2012r.

Pogrążeni w smutku i żałobie informujemy że w sobotę, 1 września, rano odszedł do Pana wieloletni proboszcz i dziekan rymanowski Ks. Kanonik Franciszek Mróz.

Ks. Franciszek ur. 20 lutego 1928 roku w Grębowie pow. Tarnobrzeg. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej, dalszą edukację - która przypadała na okres okupacji niemieckiej - pobierał w tajnym nauczaniu. Tuż po wyzwoleniu w 1944 roku kontynuował naukę w Prywatnym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Grębowie i w 1946 roku złożył egzamin tzw. małą maturę. Dalszą naukę pobierał w dwuletnim Liceum Humanistycznym w Tarnobrzegu i po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1953 roku.

Był to trudny okres dla funkcjonowania Kościoła. Lianę aresztowania i procesy wśród księży pogłębiały jego kryzys. Bez zgody władz państwowych biskupi nie mogli zatrudniać młodych księży. Sytuacja nieznacznie się zmieniła we wrześniu 1953 roku, kiedy to młodzi księża mogli już obejmować parafie, lecz bez prawa nauczania religii w szkołach.

Ks. Franciszkowi Mrozowi powierzono wówczas parafię w Żołyni w pow. łańcuckim. Po czterech latach pracy został przeniesiony do parafii Jasło-Fara, gdzie pracował do 5 września 1960 roku tj. dnia tragicznego wypadku motocyklowego w wyniku, którego doznał poważnego uszkodzenia kręgosłupa.

W 1962 roku został proboszczem parafii Wysoka Strzyżowska. Po czterech latach pracy we wrześniu 1966 roku objął parafię w Rymanowie, w której pracował do 10 sierpnia 1998 roku. Choroba i osłabienie organizmu oraz dolegliwości kręgosłupa, spowodowane następstwem wypadku z 1960 roku skłoniły ks. Franciszka Mroza do przejścia na emeryturę.

Piesza pielgrzymka do Jaślisk
01.09.2012r.
Maryjo, do Ciebie idziemy co tchu...

Miesiąc lipiec to w naszej archidiecezji czas pielgrzymowania do tronu Matki Częstochowskiej. Wiele osób wyrusza, by przedstawić Maryi swoje intencje, prośby i dziękczynienia. Kolejno 4, 5 i 6 lipca wyrusza z różnych miejsc 10 grup pielgrzymkowych. Jedną z nich jest, rozpoczynająca swoją drogę z Krosna, grupa św. Jana z Dukli.

Już po raz drugi wyruszyła z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach, będąca popielgrzymkowych spotkaniem pątników pielgrzymujących w lipcu z Krosna. Podczas drogi do Jaślisk nie zabrakło tradycyjnych punktów pielgrzymiego szlaku m.in. modlitwy różańcowej, konferencji, koronki do Bożego Miłosierdzia oraz śpiewu i nowenny do Matki Bożej Częstochowskiej. Naszą pielgrzymkę zwieńczyła wspólna Eucharystia w Jaśliskach. Serdecznie dziękujemy kustoszowi sanktuarium, ks. Grzegorzowi Polaszowi, oraz mieszkańcom Jaślisk za ugoszczenie pątników. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii oraz zachęcamy do pielgrzymowania przez tron Pani Częstochowskiej, gdyż pielgrzymka to wydarzenie, które warto w życiu przeżyć...

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15.08.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie
„Wysławiamy Ciebie Maryjo, zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów
i na wieki triumfujesz z Chrystusem”

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzona przez Kościół Katolicki 15 sierpnia, sięga V wieku. Nowy Testament nigdzie nie wspomina o ostatnich dniach życia, śmierci i o Wniebowzięciu Matki Bożej. Tajemnicę wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą ogłosił jako dogmat wiary 1 listopada 1950r. Pius XII. Uroczystość tę obchodzi zarówno Kościół Katolicki na Zachodzie, jak i chrześcijaństwo wschodnie, w którym nosi ona nazwę Zaśnięcia Matki Bożej. W polskiej tradycji dzień ten zwany jest świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i wieńce żniwne. Tradycja przedstawia ciało Matki Bożej, unoszone w promienistym świetle przez aniołów do nieba. Maryja jest pierwszą z tych, którzy mają udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Uroczystość Wniebowzięcia NMP wyraża pełnię naszej wiary i nadziei: wierzymy, że i my będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. W święto Matki Bożej Zielnej rolnicy dziękują Bogu za zbiory i proszą Maryję o dalszą opiekę. Jak co roku w ten dzień do naszej świątyni zostały przyniesione plony dożynkowe, które są owocem ciężkiej pracy rolników. Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą „Cudu nad Wisłą”, czyli zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi hordami w 1920r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej.

Homilia - Ks. Mieczysław Szostak  POSŁUCHAJ
Święty Wawrzyniec - patron parafii
10.08.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W piątek, 10 sierpnia, obchodziliśmy odpust parafialny św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Święty Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swój koniec, rozdał majątek kościelny ubogim. Po śmierci papieża prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła”. Według legendy został umęczony na rozpalonej kracie 10.08.258 r.

W święto św. Wawrzyńca, patrona naszej parafii, zgromadziliśmy się na sumie odpustowej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Wojdyła. Współkoncelebransami byli ks. Henryk Krzyżanowski, ks. Czesław Wojnar, ks. Józef Kasperkiewicz oraz ks. Marcin Hanus. Ks. Rafał w homilii mówił, że św. Wawrzyniec zasłynął z niezwykłej odwagi, męstwa, sprawiedliwości i wierności. „Współczesny świat nie różni się swym okrucieństwem od tamtego momentu, kiedy żył św. Wawrzyniec. Dzisiaj podobnie doświadczamy wielu takich historii, gdzie te cechy są bardzo potrzebne. Dzisiaj potrzebni są ludzie odważni, którzy będą swoim męstwem stawać w obronie wiary, w obronie drugiego człowieka, którzy będą stawać w obronie Krzyża, Pana Boga, którzy potrafią stanąć w obronie Pisma Świętego. Potrzeba jest dzisiaj odwagi, by stanąć w obronie Kościoła, prawdy o Kościele, w obronie kapłana czy drugiego człowieka...” - słyszeliśmy w kazaniu.

Homilia - Ks. Rafał Wojdyła  POSŁUCHAJ

Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, spraw, abyśmy miłowali to, co on umiłował i wypełniali to, czego uczył. Amen.

Pożegnanie Krzyża Papieskiego
31.07.2012r.

Przeżyte rekolekcje były dla nas czasem wielkiej łaski. Przy Krzyżu bł. Jana Pawła II na nowo przyjęliśmy Ewangelię Chrystusoego Krzyża. We wtorek, 31 lipca, zgromadziliśmy się, by pożegnać Krzyż Papieski. Podczas Eucharystii o bł. Janie Pawle II prosiliśmy Boga przez wstawiennictwo Papieża-Polaka o taką umiejętność życia w mocy i mądrości Krzyża, byśmy mogli być Jego autentycznymi głosicielami i świadkami dla innych. Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita przemyski Ks. Abp Józef Michalik. W swojej homilii ks. Jacek Michno mówił, że w Krzyżu jest zwycięstwo i moc pojednania oraz fundament naszego życia, bez którego byłoby ono zawsze budowane na piasku, nigdy zaś na skale. „Wiemy, że ta chwila spotkana z Krzyżem jest zawsze zbyt krótka, ale Chrystus przychodzi po to, by wyznaczyć nam codzienne niełatwe zadanie, aby dźwigać Krzyż, aby umierać, aby przynosić plon ofity. (...) Odejdźmy zatem spod tego Krzyża inni - bardziej przepełnieni wiarą, pełni nadziei i zdolni do miłości, a wtedy nauka Krzyża będzie dla nas zawsze chlubą i przesłaniem nadziei.” - mówił kaznodzieja. Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. zawierzyliśmy naszą parafię Bożemu Miłosierdziu i pożegnaliśmy Krzyż Papieski, który udał się w dalszą drogę po naszej archidiecezji.

Ks. Abp J. Michalik - słowo wstępu  POSŁUCHAJ
Homilia - Ks. Jacek Michno  POSŁUCHAJ
Zawierzenie parafii i pożegnanie Krzyża  POSŁUCHAJ

Mając tak wielkiego orędownika, jakim jest błogosławiony Jan Paweł II, nie bójmy się podjąć jak on całej Ewangelii Krzyża, którą na nowo przeżyliśmy w tych świętych dniach nawiedzenia Papieskiego Krzyża. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Przyjmijmy Krzyż Chrystusa, który błogosławiony Jan Paweł II nam powierza. Wnieśmy Go do naszych rodzin, miejsc pracy, w całe nasze życie. Pamiętajmy o nim jako znaku największej miłości Boga, w którym możemy pokonać wszystko i upodobniając się do Chrystusa Pana, dojść do chwały nieba...

Msza święta dla chorych i starszych
31.07.2012r.

W drugi dzień nawiedzenia, trwając przy Krzyżu bł. Jana Pawła II przeżywaliśmy Eucharystię sprawowaną w intencji chorych i cierpiących parafian. W zdecydowanej większości są to ludzie starsi, sterani życiem i ciężką pracą. Modląc się za nich i wraz z nimi, spoglądamy na ludzką chorobę i cierpienie w świetle Chrystusowego Krzyża. Jedynie Ukrzyżowany Chrystus otwiera przed nami tajemnicę cierpienia i wprowadza nas w Jego zbawczy sens, jaku nadaje mu miłość. Podczas tej Mszy świętej prosiliśmy o łaskę pocieszenia i pokoju w naszym życiu naznaczonym cierpieniami, obawami i różnymi lękami. Wzorem niech będzie nam bł. Jan Paweł II, który w miarę upływu lat coraz bardziej widział wartość swojego cierpienia. Za wstawiennictwem błogosławionego Papieża-Polaka miejmy odwagę przyjąć w swoim życiu każde cierpienie...

Homilia - Ks. Roman Lorens  POSŁUCHAJ
Eucharystia w intencji powołań
30.07.2012r.
„Głosić Ewangelię Krzyża”

Późnym wieczorem razem z NMP i Księżmi rodakami naszej parafii stanęliśmy przy Krzyżu Papieskim, by uczestniczyć w Eucharystii w intencji powołań i za powołanych. Kontemplując Krzyż Jezusa Chrystusa zgromadziliśmy się przy nim z Jego Matką. W usłyszanym fragmencie Ewangelii (J 19, 25-27), Jezus z Krzyża powierzył nas, jako dzieci, swej Matce. Mszy świętej w intencji powołań przwewodziczył i homilię wygłosił ks. Józef Kasperkiewicz. Eucharystię koncelebrowali także ks. Henryk Krzyżanowski, ks. Ryszard Królicki, ks. Przemysław Macnar oraz ks. Rafał Ziajka - rodacy rymanowscy.
Realizując swoje powołanie bądźmy dziećmi bożymi, ufajmy Bogu w każdej chwili naszego życia, aż po Krzyż. Niech Maryja zawsze będzie naszą Matką i wprowadza nas w miłość Chrystusa, której żaru doświadczyła.

Czuwanie modlitewne młodzieży
30.07.2012r.
Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie.

Po uroczystym przywitaniu i chwili osobistej adoracji Chrystusowego Krzyża na czuwanie zgromadziła się młodzież naszej parafii. Wspólnie z błogosławionym Janem Pawłem II rozważaliśmy mękę Pana czcząc Jego Krzyż oraz relikwie Wielkiego Papieża - Polaka. Młodzież w swoich rozważaniach kierowała modlitwy do Boga przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła. W modlitwie tej nie zabrakło śpiewu i rozmyślań na temat męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Po tej adoracji wszyscy uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, podczas którego swoje słowa skierował do nas Jan Paweł II...

Czuwanie młodzieży i Apel Jasnogórski  POSŁUCHAJ
Powitanie Krzyża Papieskiego
30.07.2012r.
O Crux, ave spes unica!
Witaj Krzyżu, nadziejo nasza jedyna!

Poniedziałek, 30 lipca, to dla naszej parafii dzień szczególny, ponieważ był bezpośrednio związany z powitaniem i adoracją Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego i relikwii błogosławionego Jan Pawła II. Ten szczególny znak uroczyście w naszej wspólnocie parafialnej przywitał ks. dziekan Kazimierz Giera. Krzyż, przy którym modlił się błogosławiony Jan Paweł II podczas swojego ostatniego Wielkiego Piątku, jest szczególnym znakiem naszej wiary, bramą do Królestwa Niebieskiego i świętym ołtarzem, na którym Chrystus dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. W tym dniu naszym rekolekcjom przyświecało hasło: „Doświadczyć chwały Krzyża”. Podczas uroczystej Eucharystii Słowo Boże wygłosił ks. Jacek Michno (zachęcamy do odsłuchania homilii). Po Mszy św. nastąpiła wyjątkowa chwila - ucałowanie relikwii błogosławionego Jana Pawła II, a następnie osobista adoracja Krzyża Papieskiego. Trwajmy więc przy Krzyżu Chrystusa, wpatrując się w Jego Serce. Niech z tego spojrzenia wiary zrodzi się w nas nadzieja, że i w naszym życiu miłość może być silniejsza od zła, grzechu i cierpienia.

Powitanie Krzyża Papieskiego  POSŁUCHAJ
Homilia - Ks. Jacek Michno  POSŁUCHAJ
Droga Krzyżowa na Kalwarię
29.07.2012r.

„Cały Twój przez Krzyż do chwały” - to temat Peregrynacji Krzyża Papieskiego, którą już niebawem będziemy przeżywać. Nasze przygotowanie do tego ważnego wydarzenia, które będzie swoistymi rekolekcjami, zaczęliśmy Drogą Krzyżową na Kalwarię. Wspominając ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa prosiliśmy Boga o odpuszczenie grzechów i umiejętność pojęcia mocy Krzyża. Chrystus w ofierze Krzyża i Eucharystii jest dla każdego człowieka oddany w całkowitej (totus) ofierze. Ta ofiara dokonała się w tajemnicy Krzyża, który dla Chrystusa jest drogą do chwały. Przeżyta przez nas Droga Krzyżowa przybliżyła nam mękę i śmierć Chrystusa oraz przypomniała, że to właśnie Krzyż stał się symbolem śmierci, ale także i zmartwychwstania. Prośmy Pana o dobre przeżycie Peregrynacji Krzyża błogosławionego Jana Pawła II.

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów
22.07.2012r.

Stara tradycja podaje, że św. Krzysztof, który był żołnierzem rzymskim, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką służąc podróżnym. Wśród nich znalazł się także, nie rozpoznany przez Krzysztofa, Chrystus, który przepowiedział mu męczeństwo. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Święty poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania Decjusza. Jego kult rozszerzył się bardzo szybko, gdyż jako swojego patrona czcili go przewoźnicy, tragarze i pielgrzymi. Współcześnie św. Krzysztof czczony jest jako patron kierowców, a jego wizerunek znajduje się w wielu pojazdach mechanicznych. Obchodząc wspomnienie św. Krzysztofa zgromadziliśmy się, aby Chrystusa Pan, nasza Droga, Prawda i Życie otoczył opieką i błogosławieństwem kierowców i pojazdy na naszych drogach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii...


Święty Jan z Dukli
08.07.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

W niedzielę, 8 lipca, Kościół obchodzi wspomnienie św. Jana z Dulki, prezbitera, patrona Archidiecezji Przemyskiej. Św. Jan urodził się w rodzinie mieszczańskiej około 1414r. Jako młodzieniec przez pewien czas przebywał na pustelni w lasach pod górą Cergową. Przez modlitwę i samotność zapewne chciał wyrobić sobie właściwe spojrzenie na sprawy otaczającego go świata oraz być bliżej Boga. Po opuszczeniu pustelni postanowił zostać kapłanem i wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Św. Janowi powierzono urząd kaznodziei, ale oprócz głoszenia Słowa Bożego przez wiele lat pełnił funkcję gwardiana, czyli przełożonego klasztoru w Krośnie oraz we Lwowie. Jan z Dulki obserwował gorliwe życie bernardynów i doszedł do przekonania, że powinien być w ich gronie. Uczynił tak w roku 1463, mając blisko 60 lat. Był gorliwym zakonnikiem, długie godziny spędzał na modlitwie. Pełen zasług, opinii świętości odszedł do Pana we Lwowie 29 IX 1484r. Przy grobie św. Jana modlili się nie tylko katolicy, ale także prawosławni i Ormianie, otrzymując liczne łaski. Papież Klemens XII ogłosił Jana z Dulki błogosławionym w 1733r., a Jan Paweł II kanonizował błogosławionego w Dulki 10 VI 1997r. Relikwie św. Jana przebywają w Dulki w Kościele Ojców Bernardynów.

Pielgrzymka - Beskid Niski
26.06.2012r.

W sobotę, 23 czerwca, pielgrzymowaliśmy po Beskidzie Niskim. Na szlaku odwiedziliśmy sanktuaria, cerkwie, kościoły oraz cmentarze. Byliśmy w Dulki, Nowym Żmigrodzie, Dębowcu, Desznicy, Kotaniu, Świątkowej Wielkiej i Krempnej. Dziękujemy ks. Piotrowi, który pięknie opowiadał o tych terenach. Dziękujmy Matce Bożej za pielgrzymkę, polecając Jej nasze codzienne troski...

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć...

Komunia Rocznicowa
16.06.2012r.

W cieciu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny dzieci, które rok temu po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, obchodziły rocznicę tego pięknego wydarzenia. W sobotnie popołudnie podziękowały Jezusowi za dar Eucharystii uczestnicząc we Mszy świętej. Nie zabrakło również wspólnego ogniska i zabawy...

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Niepokalane Serce Maryi
16.06.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Dzień po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę, obchodzimy Święto ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19.51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Na wielką skalę kult ten rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680), który złączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Swoje ludzkie serce Bóg przyjął od Maryi. Dlatego wszystko to, co dosięgnęło Jezusa Chrystusa, nie ominęło również Jego Matki - i kiedy serce Jezusa zostało przebite włócznią, serce Maryi przeniknął miecz boleści. Nikt, tak jak ona, nie pojął bólu odrzuconej i ukrzyżowanej Miłości. Prośmy Maryję, aby Jej Niepokalane Serce pomagało nam oczyszczać się z grzechów i aby przemieniało nasze życie.

Najświętsze Serce Jezusa
15.06.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

„Żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię zniewag jakich doznaję.” Tymi słowami Pan Jezus nakazał św. Małgorzacie Marii Alacoque, by czczono Jego Serce. W piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzimy więc Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To Serce „tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego, aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości” - mówił Chrystus podczas objawienia świętej Małgorzacie. Zapewnił też, że każdy, kto będzie czcił Jego Serce i przyjmował Komunię Świętą otrzyma wszelkie łaski. Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusa znak miłości Boga ku ludziom. Prośmy więc Pana, byśmy nigdy nie zapomnieli o tej miłości, jaką Bóg okazał i nieustannie okazuje w Sercu Jezusa Chrystusa.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
14.06.2012r.

W czwartek po Uroczystości Bożego Ciała kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Nasz udział w tych obchodach był prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej zjednoczył nas z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Po uroczystej procesji, kończącej oktawę Bożego Ciała, kapłan święci wianki i zioła oraz błogosławi dzieci. Przyniesione pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty są symbolem naszej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem eucharystycznym. Niech dobry Bóg zachowa od zniszczenia i wszelkiej szkody całą przyrodę, która nam służy, a zwłaszcza tegoroczne plony, owoce i zioła lecznicze.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
07.06.2012r.
„ Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki ”  (J 6,51)

Słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana mówią nam o istocie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało jest to święto bardzo szczególne i ważne, bowiem w tym dniu Pan Jezus, ukryty pod postacią chleba i wina wychodzi do nas, na drogi naszej parafii, by spotkać się z nami. Uroczysta procesja jest świętowaniem ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Jeszcze bardziej zrozumiałe są w tym dniu słowa Pana, który mówi, że jest z nami przez wszystkie dni naszego życia (por. Mt 28,20). Wychodzi dziś z cienia świątyni, opuszcza tabernakulum, aby zobaczyć życie dzieci Bożych. Ta uroczystość uświadamia nam, że dar Eucharystii, w którym Jezus pozostał na ziemi jest zadatkiem życia wiecznego. Prośmy Pana, by przychodził do nas nie tylko podczas procesji Bożego Ciała, lecz by żył z nami na co dzień. Błagamy Cię Panie, byśmy mocą Eucharystii zawsze żyli w Tobie...

Uroczystość Trójcy Świętej
03.06.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość Najświętszej Trójcy skłania nas do szczególnej zadumy nad tajemnicą Boga. Aby pełniej zrozumieć tajemnicę potrzebna jest Komunia, czyli złączenie się w Duchu Świętym z Panem Jezusem i Bogiem Ojcem. W Uroczystość Trójcy Świętej mija okres, w którym Kościół ze szczególnym naciskiem nakazywał nam przystąpienie do Komunii Świętej, tzw. Komunii wielkanocnej.

Sakrament Bierzmowania
01.06.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Pierwszego dnia czerwca młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Uroczystość odbyła się w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Bp Adam Szal. W tym Sakramencie młodzież otrzymała dary Ducha Świętego. Prośmy Pana, by kształtował w tych młodych świadomość dojrzałości chrześcijańskiej...

Zesłanie Ducha Świętego
27.05.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego dopełnia tajemnicy Zmartwychwstania, kończąc pięćdziesięciodniowy okres Wielkanocy. W dawnych czasach chrześcijanie zbierali się, aby ostatnie chwile przed nadejściem święta spędzić na czuwaniu, wypełnionym śpiewami i modlitwą. Jezus odszedł sprzed naszych oczu, by towarzyszyć nam odtąd w swoim Duchu. Duch Święty jest Duchem jedności: zmartwychwstały Chrystus posyła Go do nas, by złączyć nas ze sobą i z Ojcem. Tylko jedność z Bogiem zapewnia człowiekowi ład i harmonię w nim samym oraz w otaczającym go świecie.

Wniebowstąpienie Pańskie
20.05.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Mija czterdziesty dzień od Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W tym właśnie dniu, jak podaje Pismo, Pan Jezus wstąpił do nieba. Obchodząc pamiątkę wniebowstąpienia, łączymy się w sposób szczególny z naszym Panem, zasiadającym po prawicy Ojca, pełnym mocy i chwały. Odszedł On sprzed naszych oczu, aby poprowadzić nas tam, gdzie odtąd sam przebywa. Wstępując do nieba, Chrystus sprawił, że dzieląca nas od niego odległość została raz na zawsze przezwyciężona. Niebo i ziemia łączą się w Jego zmartwychwstałym Ciele. Świadczy o tym Duch Święty, którego Pan posłał do nas, byśmy doświadczali Jego bliskości.

Nabożeństwo Fatimskie
13.05.2012r.

13 maja 1917 roku, w Fatimie, trojgu bawiących się dzieci, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, objawiła się Matka Boża. Dzieci opisując spotkanie z Matką Bożą mówiły, że ujrzały Panią ubraną całkowicie na biało i jaśniejącą bardziej niż słońce. W 95. rocznicę tych wydarzeń udaliśmy się do groty Matki Bożej na Nabożeństwo Fatimskie, by prosić Maryję o ratunek dla ludzkości i świata, który cały czas nękany jest przez szatana.

Pierwsza Komunia Święta
13.05.2012r.

Jezus zamieszkał w mym sercu
Zszedł z wysokiego nieba
Wielki Pan wszechrzeczy Stwórca
Przyszedł do mnie w postaci chleba

O Boże w mej piersi zamknięty
A z Tobą mam niebo całe
I z Aniołami śpiewam Święty
Żyję tylko na Twoją chwałę

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.” - tak mówił Jezus do Apostołów. To było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych. Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieli na nowo stać się dziećmi, ale że ich serca powinny być czyste, dobre, ufne. Że powinny być pełne miłości, tak jak dzieci.

W piękny majowy czas Jezus zaprosił 42 dzieci z naszej parafii, aby przyszły do Niego i przyjęły Go w Eucharystii. Wszystkich, którzy po raz pierwszy spotkali Jezusa w Komunii Świętej, otoczmy modlitwą, prosząc Najświętszą Maryję Pannę, aby przez całe życie prowadziła te dzieci razem z Chrystusem.

Uroczystość NMP Królowej Polski
03.05.2012r.

Naród polski wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Po odrodzeniu Polski Papież Pius XI ustanowił w 1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną patronką kraju, obok świętych biskupów i męczenników: Wojciecha i Stanisława. Dziękujmy Chrystusowi za to, że swoją Matkę uczynił naszą Matką - i że spodobało się Bogu prowadzić do siebie nasz naród przez Maryję.

W Uroczystość NMP Królowej Polski odprawiona została Msza św. za Ojczyznę. Zachęcamy do odsłuchania homilii oraz obejrzenia zdjęć w galerii.

Homilia - Ks. Roman Lorens  POSŁUCHAJ
Rekolekcje dla młodzieży
13-15.04.2012r.

Od piątku (13.04.) do Niedzieli Miłosierdzia Bożego (15.04.) młodzież naszej parafii uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych w Ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Dubiecku. Z ofiar z 6 stycznia zebrano 1720 zł. Każda osoba otrzymała 59 zł dofinansowania.
Wszystkim, którzy w Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, wsparli to dzieło, w imieniu młodzieży, serdeczne Bóg zapłać.

Uroczystości 72. rocznicy Katynia
14.04.2012r.

W 72. rocznicę zbrodni katyńskiej stanęliśmy przy ołtarzu, by polecić Bogu wszystkich, którzy zostali zabici, dlatego, że byli Polakami i że system sowiecki nie widział dla nich miejsca. Wspominaliśmy również 96 osób, które na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, lecąc na uroczystości 70-lecia tej katyńskiej zbrodni zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystą Mszę świętą koncelebrowali Ojciec Andrzej Deptuch, rodak z Łazów, Ks. Dziekan Franciszek Mróz, Ks. Proboszcz Mieczysław Szostak oraz Ks. Marcin Ziobro. Po modlitwie za zmarłych w naszej świątyni, na placu przy kaplicy cmentarnej odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską oraz posadzenie Dębów katyńskich. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, poczty sztandarowe, uczniowie naszej szkoły oraz mieszkańcy Rymanowa.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
08.04.2012r.
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwycghwstał.” (Łk 24, 5-6)

Chrystus zmartwychwstał! Ta niepojęta prawda, przekazywana z ust do ust przez pierwszych świadków radosnej nowiny, rozbrzmiewa w Kościele już od dwudziestu wieków. Jej echo, docierające dzisiaj do nas, pragnie wyrwać nas z odrętwienia i ożywić naszą wiarę, że fakt Zmartwychwstania jest wiecznie aktualny i żywy, bo nasz Pan, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Pozory mogą być przeciwne, doświadczenie może czasami zaćmić naszą pewność... lecz nie! Śmierć nie jest ostateczną klęską i żadne cierpienie nie jest beznadziejne. W wielkanocny poranek światło zwyciężyło ciemności i na przekór cierpieniu nastała głęboka radość. Jeżeli Chrystus żyje, to dlaczego mielibyśmy ulegać zwątpieniu i kapitulować wobec potęgi zła? Nasz Pan jest z nami - trzeba tylko, abyśmy w to uwierzyli i wyszli Mu naprzeciw. Zmartwychwstanie Pana Jezusa nie obchodzimy tylko w Niedzielę Wielkanocną, ale również cały najbliższy okres pięćdziesięciu dni jest dla chrześcijan wielkim świętem. Okres świąt trwa przez siedem najbliższych tygodni, aż do niedzieli Pięćdziesiątnicy, czyli niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby radosny świąteczny nastrój związany z przeżywaniem Zmartwychwstania Pańskiego udzielił się nam jeszcze pełniej.

Wigilia Paschalna
07.04.2012r.

Największa tajemnica naszej wiary dokonała się pod osłoną ciemności. Dlatego obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się wieczorem. Stanowią one centralny moment tajemnicy paschalnej, wówczas bowiem dopełnia się to wszystko, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Piątek. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do święta Zmartwychwstania koncentrowało się wokół czuwania na modlitwach, śpiewach i słuchaniu słowa Bożego. Pierwsi chrześcijanie rozumieli lepiej niż my, że nasze życie jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. Nie przebrzmiały jeszcze w ich uszach słowa Jezusa: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie”. Dlatego obchodząc i wspominając pierwsze przyjście Jezusa, zakończone śmiercią i Zmartwychwstaniem, wyczekiwali jednocześnie Jego powtórnego przyjścia, które im zapowiedział. Głosili Jego śmierć, wyznawali Jego Zmartwychwstanie, oczekując, aż przyjdzie w chwale. To samo czynimy i my, pragnąc tej nocy głębiej pojąć zasadniczy sens wielkich tajemnic naszej wiary, naszego życia teraźniejszego i przyszłego.

Obrzędy Wielkiej Nocy są pełne głębokiej symboliki: światło, woda - stanowią podstawowe elementy życia i dlatego są one zdolne wyrazić również to nowe życie, jakim nas obdarza zmartwychwstały Chrystus. Podczas uroczystości przeżywamy raz jeszcze nasze złączenie z Panem dokonane na Chrzcie Świętym odnawiając przyrzeczenia, złożone niegdyś w naszym imieniu przez naszych rodziców. Pośród ciemności, które nas otaczają, zapłonie światło - symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Czuwanie w Wielką Noc kończymy udziałem we Mszy i Komunii świętej, łączącej nas ostatecznie ze zmartwychwstałym Jezusem.

Wielka Sobota
07.04.2012r.

Sobota w Wielkim Tygodniu jest dniem, kiedy udajemy się, aby adorować Jezusa w Bożym Grobie. W oczekiwaniu na Wigilię Paschalną przynosimy do kościoła pokarmy, które spożywamy później podczas śniadania wielkanocnego. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina ono prawdę, wyrażoną przez św. Pawła Apostoła tymi słowami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31). Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we Mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia.

W naszej galerii zdjęcia z adoracji dzieci z przedszkola św. Józefa oraz obrzęd poświęcenia pokarmów. Zapraszamy...

Wielki Piątek Męki Pańskiej
06.04.2012r.

Wielki Piątek jest dniem, w którym umarł Pan nasz Jezus Chrystus. Nie sprawuje się wtedy Mszy świętej, natomiast odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wieczorem gromadzimy się na Nabożeństwo ku czci Męki Pańskiej. Składa się ono z trzech części: najpierw następuje liturgia słowa, potem adoracja Krzyża i na koniec Komunia święta wraz z procesją do Grobu Pańskiego. Słowo Boże tych obrzędów wprowadza nas w sens tajemnicy męki i Zmartwychwstania Jezusa i ukazuje głębokie znaczenie Krzyża. Krzyż - narzędzie tortur i pohańbienia - stał się dla nas niepojętym znakiem Bożej miłości. Trudno nam zgłębić do końca tę tajemnicę, dlaczego największa miłość objawia się właśnie w krzyżu, który wydaje się być zaprzeczeniem miłości. Jedno jest pewne: krzyż stał się dla nas - dzięki Jezusowi - znakiem zbawienia i drogą do życia wiecznego. Dlatego podczas wielkopiątkowego nabożeństwa adorujemy Krzyż. Nie rozważamy męki Jezusa po to, aby pocieszać Go i wspierać w cierpieniu, lecz po to, by On nas umocnił, by spłynęła na nas z Krzyża Jego zbawcza moc. Udział w Chrystusowej śmierci przynosi nam życie, bo wydane za nas Ciało Jezusa stało się naszym pokarmem. Na zakończenie obrzędów Najświętszy Sakrament przenosi się w uroczystej procesji do Bożego Grobu. Tam odbywać się będzie czuwanie, w którym - rozważając raz jeszcze ogrom Bożej miłości - będziemy dziękować za to wszystko, co Jezus nam wyjednał przez swoją zbawczą śmierć...

Homilia - Ks. Roman Lorens  POSŁUCHAJ
Droga Krzyżowa na Kalwarię
06.04.2012r.

Wielki Piątek jest dniem, w którym umarł Jezus Chrystus. Przed swoją śmiercią niósł krzyż, na którym spędził swoje ostatnie chwile. Jak co roku, rankiem, w Wielki Piątek wyruszyliśmy razem z Panem na „naszą Golgotę” - rymanowską Kalwarię. Rozważaliśmy Mękę i Śmierć Chrystusa. Drogę Krzyżową poprzedziła modlitwa w naszej świątyni. Całe nabożeństwo przygotowali nauczyciele i uczniowie rymanowskiej szkoły.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Wielki Czwartek
05.04.2012r.

Wielki Czwartek rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego. W tym dniu, wieczorem, zaczynamy bezpośrednie przygotowanie się do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego gromadząc się na Mszy Wieczerzy Pańskiej. Dla podkreślenia szczególnego charakteru wieczornych obrzędów nie odprawia się w ciągu dnia innych Mszy świętych (wyjątkiem jest tzw. Msza Krzyżma, którą odprawia się w katedrach biskupich pod przewodnictwem metropolity). Wieczorem sięgamy do samego źródła, z którego wywodzi się Msza święta - do Ostatniej Wieczerzy. Bo właśnie wtedy, w obliczu czekającej Go męki, w nocy, w której był wydany, ustanowił Jezus sakrament Ciała i Krwi swojej. Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa i uczniów była związana z żydowskim świętem Paschy. Święto to było upamiętnieniem, a zarazem ponownym przeżyciem wydarzenia, o którym wspomina pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia (Wj 12,1-8.11-14). Mowa w nim o przejściu, jakiego dokonał Bóg, aby wyzwolić swój naród z niewoli. Odtąd każdego roku miała być obchodzona pamiątka tego niezwykłego wydarzenia. Należy zwrócić uwagę na rolę baranka w tych obrzędach, bo jego krew, która była znakiem wybawienia, jest zapowiedzią ofiary Chrystusa, Baranka Bożego.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Po zakończeniu uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy, a ołtarz zostaje obnażony, ogołocony tak jak Jezus podczas swej męki...

Życzenia dla Kapłanów  POSŁUCHAJ
Homilia - Ks. Mieczysław Szostak  POSŁUCHAJ
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
01.04.2012r.

Niedziela Palmowa jest dniem pełnym radosnego i podniosłego nastroju. Gałązki, które przynosimy ze sobą do kościoła, zwiastują wiosnę, a jednocześnie są wyrazem naszego pragnienia, aby włączyć się w uroczyste powitanie zgotowane niegdyś Chrystusowi przez mieszkańców Jerozolimy. Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie Niedziela ta nosi również nazwę niedzieli Męki Pańskiej i rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Nastrój radości i uniesienia przechodzi w atmosferę powagi i bólu. Jezus wiedział, że entuzjazm witających Go tłumów będzie trwa! krótko i że już niedługo ci sami ludzie będą wołać przed Piłatem: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!”. W Niedzielę Palmową przybywamy, ażeby powitać przychodzącego do nas Pana. Pragnie On, byśmy tak samo towarzyszyli Mu w godzinie Jego męki. Wtedy dopiero bowiem nasza radość będzie pełna, jeśli wytrwamy przy Jezusie aż do końca.

„Pasja” - Droga Krzyżowa Młodych
23.03.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Drogę Krzyżową przebyliśmy razem z Jezusem niosącym krzyż na Golgotę. Wpatrywaliśmy się w sceny z filmu „Pasja” i rozważaliśmy drogę do naszego zbawienia. Tradycja stało się już, że każdy z nas zabrał ze sobą fragment Ewangelii - Słowo Boże, które poprzez nabożeństwa wielkopostne kieruje do nas sam Chrystus...

Rekolekcje szkolne
21-23.03.2012r.
Duc in altum - Wypłyń na głębię

Jak co roku dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Publicznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne głosił Ks. Tomasz Stec. Poprzez konferencje, słuchanie Słowa Bożego, Drogę Krzyżową, przykłady i świadectwa, a w końcu wspólną Eucharystię uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego...

Uroczystość Świętego Józefa
19.03.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, którą obchodzimy 19 marca, poprzedza nowenna trwająca 9 dni. Postać Józefa wyróżnia się pośród wszystkich świętych Pańskich. Nie znamy wielu szczegółów z jego życia: w Ewangelii pojawia się jakby na marginesie i nie wypowiada nawet jednego słowa. Jednak nikt, tak jak On nie doświadczył bliskości Jezusa i Maryi. Każdego dnia pracował i poświęcał się dla nich, nagradzany hojnie ich wdzięczną miłością. W ostatniej chwili swego życia miał ich tuż przy sobie. Z tego powodu św. Józef jest również patronem dobrej śmierci. Prośmy św. Józefa, aby uczył nas korzystać z bliskości Jezusa, którego przyjmujemy w Eucharystii.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie
„ Łaską jesteśmy zbawieni... ”
16.03.2012r.

Kolejny raz w piątkowy wieczór gromadzi nas tajemnica Golgoty, gromadzi nas chęć kroczenia z Jezusem, gromadzi nas chęć wypowiedzenia swojego "dziękuję" Jezusowemu Sercu za wiele łask. Medytowaliśmy stacje Drogi Krzyżowej poprzez "stop-klatki" czyli żywe obrazy. Widzieliśmy Jezusa oraz ludzi w ciemnych okularach i brudnych szatach...

Droga Krzyżowa Młodych - rozważania  POSŁUCHAJ
Adoracja Krzyża - Droga Krzyżowa Młodych
09.03.2012r.

Kolejnego piątkowego wieczoru zgromadziliśmy się przy Chrystusowym Krzyżu, aby się wyciszyć, zostawić wszystkie troski całego tygodnia, powiedzieć coś bardzo osobistego Jezusowi. Droga Krzyżowa była Adoracją Krzyża Pańskiego. Najpierw poprzez rozważania, a następnie przy Krzyżu wielbiliśmy Pana, dziękowaliśmy Mu za wszelkie łaski oraz przepraszaliśmy za grzechy. Na koniec każdy mógł uklęknąć przy przybitym do Krzyża Jezusie i wyszeptać Mu swoje troski, zmartwienia z którymi przyszedł, przytulić się do Niego, ucałować Jego święte rany oraz zabrać kawałek Słowa Bożego - fragment Ewangelii.

Adoracja Krzyża Pańskiego - rozważania  POSŁUCHAJ
60. rocznica śmierci Ks. Józefa Wolskiego
06.03.12r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

We wtorek modliliśmy się za Księdza Józefa Wolskiego, długoletniego proboszcza i dziekana rymanowskiego w 60. rocznicę jego śmierci.

Ksiądz Wolski urodził się 1 lipca 1879r. w Ulanowie nad Sanem. Gdy miał 6 lat wziął go na wychowanie jego stryj Ks. Franciszek Wolski (wówczas proboszcz w Przysietnicy). Jako chłopiec uczęszczał do szkół w Sanoku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1902r. 4 lipca 1902r. został przeznaczony na wikarego do Krosna, następnie 4 kwietnia 1905r. do Sędziszowa Małopolskiego. Instytuowany na proboszcza rymanowskiego 30 września 1908r. Do Rymanowa przybył 10 października 1908r. Proboszczem był przez 44 lata. Ks. Józef Wolski w czasie wojny pomagał ludziom, zwłaszcza żydom. Czasy, kiedy był on w Rymanowie były bardzo trudne. Mimo to Ks. Wolski prowadził duże gospodarstwo rolne (ponad 50ha). Gdy w 1922r. wichura zniszczyła wieżę, odbudował ją, przeprowadził remont dachu, odbudował zniszczoną sygnaturkę, przeprowadził prace remontowe na wikarówce oraz ochronce. 10 września 1944r. w wyniku pożaru została zniszczona wieża, zegar, dach świątyni oraz sklepienie. Mimo tych trudnych warunków ówczesny proboszcz odprawiał Mszę świętą i starał się odbudować zniszczony kościół. Za czasów Ks. Józefa Wolskiego ufundowano stacje Drogi Krzyżowej, które do dnia dzisiejszego znajdują się w naszej świątyni. Ks. Józef Wolski zmarł 6 marca 1952r mając 72 lata. Został pochowany na rymanowskim cmentarzu i spoczywa w grobowcu proboszczów naszej parafii.

Pamiętajmy o wielkim kapłanie jakim był Ksiądz Józef. Prośmy Boga, aby dołączył go do grona swoich świętych w niebie.

Maski - Droga Krzyżowa Młodych
02.03.2012r.

Kolejna Droga Krzyżowa była modlitwą wynagrodzenia za nieprawdę w naszym życiu. Grzechy symbolizowały maski zakrywające twarze. Musimy sobie uświadomić, że tak często każdy z nas nie jest sobą, coś ukrywa, ucieka przed jakimś problemem, grzechem, którego się wstydzi, może czasem zrzuca na drugiego człowieka. Droga Krzyżowa pomogła nam zobaczyć „maski”, które zakrywają moja twarz, moją prawdę, mój grzech. Przeprośmy Jezusa za nasze „maski” i otwórzmy się na łaskę Boga.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - MASKI  POSŁUCHAJ
Droga Krzyżowa Młodych
24.02.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Okres Wielkiego Postu to czas, kiedy szczególnie zastanawiamy się nad swoim życiem. Gromadzimy się wtedy na nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku w piątkowy wieczór zebraliśmy się na Drodze Krzyżowej Młodych. Przy każdej stacji młodzież oazowa pokazała pantomimy ukazujące różne sceny z naszego życia. Nie zabrakło również rozważań oraz modlitwy za tych, którzy pogrążeni są w grzechu...

Środa Popielcowa
22.02.2012r.

Środa Popielcowa rozpoczyna czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. W ten dzień wszyscy udajemy się do kościoła, aby przyjąć na głowę szczyptę popiołu. Jest to znak, że wszyscy uznajemy potrzebę nawrócenia. W momencie posypywania głów popiołem kapłani wypowiadają słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Chodzi tu o to, aby nam ukazać - w sposób ostry, ale nawet brutalny - naszą słabość. Tymczasem chrześcijaństwo nie polega tylko na uznaniu własnej słabości, lecz na doświadczeniu mocy Bożej, płynącej z wiary w Jezusa Chrystusa.

Dlatego nasze nawrócenie nie dokona się jedynie przez kontemplację własnej niemocy i bezsilności, lecz przez otwarcie się na Boga, na radość Jego Dobrej Nowiny. Dlatego w momencie posypania głów popiołem używa się także innej formuły: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowa te kieruje do nas sam Chrystus. Pragnie On, aby ci wszyscy, którzy dziś przyjmą popiół, mogli również, przyjąć w Komunii św. Jego samego.

Matki Bożej Gromniczej
02.02.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Czterdziestego dnia po Bozym Narodzeniu obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Stosownie do żydowskiego zwyczaju Matka Boża udała się do świątyni w Jerozolimie, aby podziękować Bogu za narodzenie się Syna oraz złożyć ofiarę na swoje oczyszczenie. Aby uczynić zadość Prawu, Maryja nie musiała wcale brać ze sobą Jezusa; wystarczyłoby, że sama stawiła się przed kapłanami. Fakt, że wzięła Go ze sobą, świadczy o tym, iż pragnęła w sposób szczególny ofiarować Go Bogu. Kiedy mały Jezus został przyniesiony do świątyni, wówczas starzec Symeon, który rozpoznał w Nim Boga, nazywał Dziecię „światłem na oświecenie pogan”. Światło, a więc i świece, to symbol Jezusa Chrystusa. Stąd zwyczaj przychodzenia tego dnia do kościoła ze świecami.
Zachęcamy do odczytania listu biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego. Znajdziesz go w dziale DOKUMENTY.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie
Spotkanie opłatkowe
28.01.2012r.

W sobotę 28 stycznia na Posadzie Dolnej odbyło się spotkanie opłatkowe. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii...

Zobacz zdjęcia
Święto Chrztu Pańskiego
08.01.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie przyniósł ze sobą świadectwo Ojca i Ducha Świętego o misji, czekającej Syna Bożego. Zaświadczył o tym św. Jan Chrzciciel, ale tylko nieliczni spośród narodu wybranego uwierzyli w to świadectwo i poszli za Jezusem. Obchodząc święto Chrztu Pańskiego, pragniemy zastanowić się nad rzeczywistością naszego chrztu.
Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej tradycji kolędy śpiewamy do dnia 2 lutego.

Spotkanie opłatkowe Oazy
06.01.2012r.

W Święto Trzech Króli podczas wszystkich Mszy św. młodzież Ruchu Światło-Życie naszej parafii rozprowadzała kadzidło i kredę. Składamy szczere Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary, które posłużą jako dofinansowanie do rekolekcji. Wieczorem odbyło się spotkanie opłatkowe Oazy. Zachęcamy do obejrzenia galerii...

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
06.01.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Uroczystość, którą obchodzimy 6 stycznia potocznie nazywana jest Świętem Trzech Króli. Ale nazwa ta nie mówi nam nic o istocie święta. Wyraża ją pełniej używane w liturgii określenie: Uroczystość Objawienia Pańskiego. Chodzi o objawienie się Pana Jezusa nie wobec narodu wybranego, który oczekiwał Go od wieków, lecz o objawienie wobec pogan, którzy wcześniej nic o Chrystusie nie słyszeli, a jednak w decydującej chwili zdołali Go rozpoznać. Pierwszymi przedstawicielami pogan, z których później wyrosło całe chrześcijaństwo, są właśnie mędrcy, którzy przybyli do Betlejem z odległej krainy. Podziwiamy ich wiarę i wytrwałość w długiej wędrówce ku nieznanemu przecież celowi. Za dnia szli jakby po omacku, bo światło gwiazdy prowadziło ich tylko w nocy. Po długiej wędrówce stanęli u kresu i przeżyli Boże Narodzenie...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
01.01.2012r.
Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Nowy rok kalendarzowy rozpoczynamy razem z Maryją.
1 stycznia obchodzimy bowiem Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Bóg stał się człowiekiem: to Ona wydała na świat naszego Pana z Zbawcę. Przekazując nam Syna Bożego, przekazuje nam jednocześnie udział we wszystkich Jego darach. Dlatego u progu nowego roku zwracamy się do Matki Bożej, prosząc Ją, aby nauczyła nas otworzyć się na Słowo Bożę i przyjąć je z czystym i wdzięcznym sercem.

Parafia św. Wawrzyńca w Rymanowie

Zobacz starsze wydarzenia parafialne z ubiegłych lat. Przeczytaj o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej parafii do 2012 roku...

ZOBACZ ARCHIWUM
© 2010-2015 Parafia Rymanów  |  Facebook  |   Online: 1 gość